Grad Zvornik
Službena stranica Gradske uprave Zvornik
Select Page
 1. Почетна
 2.  » 
 3. Skupština grada
 4.  » Dokumenti
Dokumenti
POSLOVNIK SKUPŠTINE GRADA

Skupština grada Zvornik se konstituiše, organizuje i radi u skladu sa Ustavom, Zakonom, Statutom grada i Poslovnikom Skupštine grada. Poslovnik uređuje:

 • prava, obaveze, dužnosti i odgovornosti odbornika
 • konstituisanje i organizaciju Skupštine grada
 • način rada Skupštine grada
 • akta Skupštine grada i postupak njihovog donošenja
 • postupak izbora, imenovanja i razrješenja
 • odnose Skupštine grada i gradskih organa izvršne vlasti
 • javnost rada Skupštine grada
 • saradnju Skupštine grada sa drugim subjektima i
 • druga pitanja značajna za rad Skupštine grada
STATUT GRADA ZVORNIK

Statutom se uređuju poslovi Grada Zvornik kao jedinice lokalne samouprave, organizacija i rad njenih organa, njeni akti i finansiranje, učešće građana u lokalnoj samoupravi, njena saradnja sa drugim jedinicama lokalne samouprave, postupak za donošenje i izmjenu Statuta i druga pitanja utvrđena zakonom i ovim Statutom.  

Poziv za konstitutivnu sjednicu
Dostava prijedloga za izradu Programa rada Skupštine grada za 2021. godinu
2. redovna sjednica Skupštine grada Zvornik

Poziv za 2. redovnu sjednicu Skupštine grada Zvornik

Zapisnik sa 1. redovne sjednice

Odgovor na odbornička pitanja

Izvještaj o radu Komisije za povratak, razvoj i integraciju 2020

Izvještaj o stanju u polјoprivredi grada Zvornik u 2020.

Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i bezbjednosti saobraćaja

Informacija o stanju u sportu na području grada Zvornik za 2020.

Prijedlog Odluke o utvrđivanju liste stručnjaka za imenovanje konkursnih komisija za popunu upražnjenih radnih mjesta u Gradskoj upravi

Prijedlog Budžeta Grada Zvornik za 2021. godinu

Prijedlog Odluke izmjeni odluke o osnivanju organizacione jedinice Dječiji vrtić

Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o formiranju Prvostepene stručne komisije o procjeni potreba i usmjeravanju djece i omladine sa smetnjama u razvoju

Prijedlog Odluke o izvršenju Budžeta grada Zvornik za 2021. godinu

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim taksama

Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o predaji na upravlјanje pravoslavnog groblјa u Čelopeku

Prijedlog Odluke o korištenju namjenskih sredstava posebnih namjena od vodnih naknada u 2021.

Prijedlog Odluke o osnivanju profesionalne vatrogasnespasilačke jedinice Zvornik

Prijedlog Odluke o prihvatanju kreditnog zaduženja

Prijedlog Odluke o usvajanju budžeta grada Zvornik za 2021 godinu

Prijedlog Odluke o usvajanju Plana utroška sredstava od koncesionih naknada za 2021.

Prijedlog Odluke o ustupanju gradskog stadiona na privremeno korišćenje Fudbalskom klubuDrinaZvornik

Prijedlog Odluke o utvrđivanju kriterijuma kategorizacije sportova, sportskih grana, uslova za finansiranje sporta i raspodjeli sredstava za 2021. godi

Prijedlog Odluke o utvrđivanju naknade za uređenje gradskog građevinskog zemlјišta za 2021.

Prijedlog Plana o korištenju namjenskih sredstava ostvarenih po osnovu naknade za eksploataciju šuma za 2021.

Prijedlog Programa korištenja budžetskih sredstava za podsticaj polјoprivredne proizvodnje na području grada Zvornik za 2021.

4. redovna sjednica Skupštine grada Zvornik

Poziv za 4. redovnu sjednicu Skupštine grada Zvornik

Usvajanje zapisnika sa 3. redovne sjednice Skupštine grada Zvornik

Razmatranje Izvještaja o stanju sudskih i drugih predmeta u kojima se kao jedna strana pojavlјuje Gradska uprava grada Zvornik za 2020. godinu

Razmatranje Izvještaja o izvršenju budžeta Grada Zvornik za period 01-01.-31.12.2020. godine

Razmatranje Prijedloga Odluke o godišnjem finansijskom izvještaju Grada Zvornik za 2020. godinu

Razmatranje Prijedloga Odluke o objavlјivanju javnog oglasa za izbor i imenovanje pet članova Gradske izborne komisije grada Zvornik

Razmatranje Prijedloga Odluke o utvrđivanju kriterijuma i raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje članova upravnih odbora u javnim ustanovama čiji je osnivač Skupština grada Zvornik

Razmatranje Prijedloga Odluke o imenovanju članova komisije za sprovođenje Javnog oglasa za izbor i imenovanje pet članova Gradske izborne komisije grada Zvornik

Razmatranje Prijedloga Odluke o određivanju radnog vremena trgovinskih i zanatsko-preduzetničkih radnji na području grada Zvornik

Razmatranje Prijedloga Odluke o ustupanju školskog objekta na privremeno korišćenje i upravlјanje planinarsko-ekološkom udruženju „Korak“ Zvornik  i planinarskom udrženju „Mladost“ Zvornik

Razmatranje Prijedloga Odluke o usvajanju Plana implementacije (2021-2023) Strategije integrisanog razvoja grada Zvornika za period 2018-2027. godina

Razmatranje Prijedloga Odluke o usvajanju Plana kapitalnih investicija grada 2021-2023. godina

Razmatranje Prijedloga Odluke o zamjeni zemlјišta radi kompletiranja građevinske parcele sa Srpskom pravoslavnom opštinom Zvornik- Centar

Razmatranje Prijedloga Odluke o zamjeni zemlјišta sa Radović Momčilom iz Jardana

Razmatranje Prijedloga Odluke o kupovini zemlјišta označenog kao kp.br. 2912/2 KO Čelopek

Razmatranje Prijedloga Odluke o raspisivanju licitacije za dodjelu u zakup gradskog građevinskog zemlјišta za postavlјanje privremenih poslovnih objekata

Razmatranje Prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o administrativnim taksama grada Zvornik

Razmatranje Programa zajedničke komunalne potrošnje za 2021. godinu

Razmatranje Izvještaja o radu Gradonačelnika i Gradske uprave grada Zvornik za period 01.01-31.12.2020. godine

Razmatranje Programa rada Gradonačelnika i Gradske uprave grada Zvornik za period 01.01-31.12.2021. godine

Razmatranje Izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem javnih ustanova  čiji je osnivač Grad Zvornik  za 2020. godinu

Razmatranje Informacije o organizovanosti, opremlјenosti i funkcionisanju civilne zaštite na području grada Zvornik

Razmatranje Informacije o stanju malolјetničke delikvencije na području grada Zvornik za 2020. godinu

Razmatranje Izvještaja o poslovanju sa finansijskim izvještajem AD „Vodovod i komunalije“ Zvornik za 2020. godinu

Razmatranje Izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem AD „Zvornik stan“ Zvornik za 2020. godinu

Razmatranje Izvještaja o izvršenju proizvodno finansijskog plana Šumske uprave „Zvornik“ za 2020. godinu

Razmatranje Informacije o radu i finansijskom poslovanju JP „Regionalna deponija“ doo, Zvornik za 2020. godinu

 

7. redovna sjednica Skupštine grada Zvornik

Pin It on Pinterest

Share This