Grad Zvornik
Službena stranica Gradske uprave Zvornik
Select Page
 1. Почетна
 2.  » 
 3. Skupština grada
 4.  » Dokumenti
Dokumenti
POSLOVNIK SKUPŠTINE GRADA

Skupština grada Zvornik se konstituiše, organizuje i radi u skladu sa Ustavom, Zakonom, Statutom grada i Poslovnikom Skupštine grada. Poslovnik uređuje:

 • prava, obaveze, dužnosti i odgovornosti odbornika
 • konstituisanje i organizaciju Skupštine grada
 • način rada Skupštine grada
 • akta Skupštine grada i postupak njihovog donošenja
 • postupak izbora, imenovanja i razrješenja
 • odnose Skupštine grada i gradskih organa izvršne vlasti
 • javnost rada Skupštine grada
 • saradnju Skupštine grada sa drugim subjektima i
 • druga pitanja značajna za rad Skupštine grada
STATUT GRADA ZVORNIK

Statutom (Službeni glasnik grada Zvornik br: 5/17) se uređuju poslovi Grada Zvornik kao jedinice lokalne samouprave, organizacija i rad njenih organa, njeni akti i finansiranje, učešće građana u lokalnoj samoupravi, njena saradnja sa drugim jedinicama lokalne samouprave, postupak za donošenje i izmjenu Statuta i druga pitanja utvrđena zakonom i ovim Statutom.

Poziv za konstitutivnu sjednicu
2. redovna sjednica Skupštine grada Zvornik

Poziv za 2. redovnu sjednicu Skupštine grada Zvornik

Zapisnik sa 1. redovne sjednice

Odgovor na odbornička pitanja

Izvještaj o radu Komisije za povratak, razvoj i integraciju 2020

Izvještaj o stanju u polјoprivredi grada Zvornik u 2020.

Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i bezbjednosti saobraćaja

Informacija o stanju u sportu na području grada Zvornik za 2020.

Prijedlog Odluke o utvrđivanju liste stručnjaka za imenovanje konkursnih komisija za popunu upražnjenih radnih mjesta u Gradskoj upravi

Prijedlog Budžeta Grada Zvornik za 2021. godinu

Prijedlog Odluke izmjeni odluke o osnivanju organizacione jedinice Dječiji vrtić

Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o formiranju Prvostepene stručne komisije o procjeni potreba i usmjeravanju djece i omladine sa smetnjama u razvoju

Prijedlog Odluke o izvršenju Budžeta grada Zvornik za 2021. godinu

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim taksama

Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o predaji na upravlјanje pravoslavnog groblјa u Čelopeku

Prijedlog Odluke o korištenju namjenskih sredstava posebnih namjena od vodnih naknada u 2021.

Prijedlog Odluke o osnivanju profesionalne vatrogasnespasilačke jedinice Zvornik

Prijedlog Odluke o prihvatanju kreditnog zaduženja

Prijedlog Odluke o usvajanju budžeta grada Zvornik za 2021 godinu

Prijedlog Odluke o usvajanju Plana utroška sredstava od koncesionih naknada za 2021.

Prijedlog Odluke o ustupanju gradskog stadiona na privremeno korišćenje Fudbalskom klubuDrinaZvornik

Prijedlog Odluke o utvrđivanju kriterijuma kategorizacije sportova, sportskih grana, uslova za finansiranje sporta i raspodjeli sredstava za 2021. godi

Prijedlog Odluke o utvrđivanju naknade za uređenje gradskog građevinskog zemlјišta za 2021.

Prijedlog Plana o korištenju namjenskih sredstava ostvarenih po osnovu naknade za eksploataciju šuma za 2021.

Prijedlog Programa korištenja budžetskih sredstava za podsticaj polјoprivredne proizvodnje na području grada Zvornik za 2021.

4. redovna sjednica Skupštine grada Zvornik

Poziv za 4. redovnu sjednicu Skupštine grada Zvornik Usvajanje zapisnika sa 3. redovne sjednice Skupštine grada Zvornik Razmatranje Izvještaja o stanju sudskih i drugih predmeta u kojima se kao jedna strana pojavlјuje Gradska uprava grada Zvornik za 2020. godinu Razmatranje Izvještaja o izvršenju budžeta Grada Zvornik za period 01-01.-31.12.2020. godine Razmatranje Prijedloga Odluke o godišnjem finansijskom izvještaju Grada Zvornik za 2020. godinu Razmatranje Prijedloga Odluke o objavlјivanju javnog oglasa za izbor i imenovanje pet članova Gradske izborne komisije grada Zvornik Razmatranje Prijedloga Odluke o utvrđivanju kriterijuma i raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje članova upravnih odbora u javnim ustanovama čiji je osnivač Skupština grada Zvornik Razmatranje Prijedloga Odluke o imenovanju članova komisije za sprovođenje Javnog oglasa za izbor i imenovanje pet članova Gradske izborne komisije grada Zvornik Razmatranje Prijedloga Odluke o određivanju radnog vremena trgovinskih i zanatsko-preduzetničkih radnji na području grada Zvornik Razmatranje Prijedloga Odluke o ustupanju školskog objekta na privremeno korišćenje i upravlјanje planinarsko-ekološkom udruženju „Korak“ Zvornik  i planinarskom udrženju „Mladost“ Zvornik Razmatranje Prijedloga Odluke o usvajanju Plana implementacije (2021-2023) Strategije integrisanog razvoja grada Zvornika za period 2018-2027. godina Razmatranje Prijedloga Odluke o usvajanju Plana kapitalnih investicija grada 2021-2023. godina Razmatranje Prijedloga Odluke o zamjeni zemlјišta radi kompletiranja građevinske parcele sa Srpskom pravoslavnom opštinom Zvornik- Centar Razmatranje Prijedloga Odluke o zamjeni zemlјišta sa Radović Momčilom iz Jardana Razmatranje Prijedloga Odluke o kupovini zemlјišta označenog kao kp.br. 2912/2 KO Čelopek Razmatranje Prijedloga Odluke o raspisivanju licitacije za dodjelu u zakup gradskog građevinskog zemlјišta za postavlјanje privremenih poslovnih objekata Razmatranje Prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o administrativnim taksama grada Zvornik Razmatranje Programa zajedničke komunalne potrošnje za 2021. godinu Razmatranje Izvještaja o radu Gradonačelnika i Gradske uprave grada Zvornik za period 01.01-31.12.2020. godine Razmatranje Programa rada Gradonačelnika i Gradske uprave grada Zvornik za period 01.01-31.12.2021. godine Razmatranje Izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem javnih ustanova  čiji je osnivač Grad Zvornik  za 2020. godinu Razmatranje Informacije o organizovanosti, opremlјenosti i funkcionisanju civilne zaštite na području grada Zvornik Razmatranje Informacije o stanju malolјetničke delikvencije na području grada Zvornik za 2020. godinu Razmatranje Izvještaja o poslovanju sa finansijskim izvještajem AD „Vodovod i komunalije“ Zvornik za 2020. godinu Razmatranje Izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem AD „Zvornik stan“ Zvornik za 2020. godinu Razmatranje Izvještaja o izvršenju proizvodno finansijskog plana Šumske uprave „Zvornik“ za 2020. godinu Razmatranje Informacije o radu i finansijskom poslovanju JP „Regionalna deponija“ doo, Zvornik za 2020. godinu  

7. redovna sjednica Skupštine grada Zvornik
10. redovna sjednica Skupštine grada Zvornik

Poziv za 10. redovnu sjednicu Skupštine grada Zvornik Izvod iz Zapisnika sa devete redovne sjednice Skupštine grada Zvornik Odgovori na odbornička pitanja Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o grobljima i pogrebnoj djelatnostinna području grada Zvornik Prijedlog Odluke o komunalnim taksama Prijedlog Odluke o korištenju namjenskih sredstava ostvarenih po osnovu naknade za eksploataciju šuma za 2022 godinu Prijedlog Odluke o korištenju namjenskih sredstava ostvarenih po osnovu promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredno u 2022 godini Prijedlog Odluke o korištenju namjenskih sredstava posebnih namjena od vodnih naknada u 2022 godini Prijedlog Odluke o sufinansiranju dogradnje, nadogradnje i rekonstrukcije postojećeg pravosudnog objekta u Zvorniku Prijedlog Odluke o usvajanju Plana korišćenja sredstava za realizaciju posebnih mjera zaštite od požara za 2022 godinu Prijedlog Odluke o utvrđivanju kriterijuma kategorizacije sportova, sportskih grana, uslova za finansiranje sporta i raspodjeli sredstava sportskim organizacijama grada Zvornik za 2022. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prosječne, konačne, građevinske cijene korisne površine stambenog i poslovnog prostora u 2021 godini Prijedlog Plana utroška sredstava od koncesionih naknada za 2022. Godinu Prijedlog Programa zajedničke komunalne potrošnje za 2022 godinu Plan kapitalnih investicija 2022-2024. Godina Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i bezbjednosti saobraćaja na području grada Zvornik za period 01.01. do 31.12.2021. godine  

12. redovna sjednica Skupštine grada Zvornik

Poziv za 12. redovnu sjednicu Skupštine grada Zvornik Usvajanje zapisnika sa 11. redovne sjednice Skupštine grada Zvornik Odbornička pitanja Razmatranje Izvještaja o stanju sudskih i drugih predmeta u kojima se kao jedna strana pojavljuje Grad Zvornik za period 01.01.-31.12.2021. Razmatranje Prijedloga Odluke o osnivanju Foruma za bezbjednost grada Zvornik Razmatranje Prijedloga Odluke o prihvatanju poklona nepokretnosti radi izgradnje pristupnog puta u Čelopeku Razmatranje Prijedloga Odluke o prihvatanju poklona nepokretnosti označenih kao kp.br. 1696/4 KO Čelopek Razmatranje Prijedloga Odluke o pokretanju inicijative za teritorijalnu promjenu područja grada Zvornik Razmatranje Prijedloga Odluke o dodjeli u zakup zemljišta na gradskoj plaži radi izgradnje ljetne bašte Razmatranje Prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju članova privrednog savjeta grada Zvornik Razmatranje Prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o pristupanju izmjeni dijela Regulacionog plana užeg urbanog područja grada Zvornika Razmatranje Izvještaja o radu Gradonačelnika i Gradske uprave grada Zvornik za period 01.01.-31-12.2021.godine Razmatranje Programa rada Gradonačelnika i Gradske uprave grada Zvornik za period 01.01.-31.12.2022.godine Razmatranje Informacije o stanju lokalnih i nekategorisanih puteva na području grada Zvornik sa prijedlogom mjera za 2022.godinu Razmatranje Informacije o organizovanosti, opremljenosti i funkcionisanju civilne zaštite na području grada Zvornik Razmatranje Informacije o stanju maloljetničke delikvencije na području grada Zvornik za 2021.godinu Razmatranje Izvještaja o poslovanju sa finansijskim izvještajem „Vodovod i Komunalije“ ad, Zvornik za 2021 godinu Razmatranje Izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem „Zvornik stan“ ad, Zvornik za 2021 godinu Razmatranje Izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem ustanova čiji je osnivač Grad Zvornik za 2021 godinu

13. redovna sjednica Skupštine grada Zvornik

Poziv za 13. redovnu sjednicu Skupštine grada Zvornik Izvod iz Zapisnika sa dvanaeste redovne sjednice Skupštine grada Zvornik

Odgovor na odbornička pitanja sa 12 redovne sjednice

Prijedlog Odluke o utvrđivanju kriterijuma i raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora u javnim ustanovama čiji je osnivač Skupština grada Zvornik

Prijedlog Odluke o godišnjem finansijskom izvještaju grada Zvornik za 2021. godinu

Prijedlog Odluke o prodaji nepokretnosti kp.br. 2828-458 KO Čelopek neposrednom pogodbom radi kompletiranja građevinske parcele

Prijedlog Odluke o prodaji nepokretnosti kp.br. 480/1 KO Zvornik neposrednom pogodbom radi kompletiranja parcele

Prijedlog Odluke o zamjeni nepokretnosti kp.br. 937-2 za kp.br.937-1 KO Zvornik-grad

Prijedlog Odluke o sprovođenju konkursa za kupovinu poslovnog prostora u Zvorniku

Prijedlog Odluke o usvajanju Plana upravljanja otpadom na području grada Zvornik 2022-2027

Saglasnost na Lokalni plan upravljanja otpadom

Prijedlog Odluke o visini naknade za rad članova upravnih odbora u javnim ustanovama čiji je osnivač Skupština grada Zvornik

Prijedlog Odluke o imenovanju kandidata za komisiju za javne nabavke

Prijedlog Odluke o izmjeni odluke o prihvatanju kreditnog zaduženja

Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju visine osnovne plate i drugih prava iz radnog odnosa funkcionera grada Zvornik

Izvještaj o izvršenju Budžeta grada Zvornik za period 01.01.-31.12.2021. godine

Izvještaj o izvršenju budžeta za period 01.01.-31.03.2022. godine

Prijedlog Odluke o raspisivanju licitacije za prodaju nepokretnosti označene kao kp.br. 7307-16 KO Zvornik

Prijedlog Odluke o raspisivanju licitacije za prodaju nepokretnosti označene kao kp.br. 1889-2, 1892-1, i 1892-2 KO Kozluk

Prijedlog Odluke o dodjeli podsticaja za ulaganje u investicioni projekat i zapošljavanje radnika i sufinasiranju komunalnih priključaka

15. redovna sjednica Skupštine grada Zvornik

Poziv za 15. redovnu sjednicu Skupštine grada Zvornik

Usvajanje zapisnika sa 14. redovne sjednice Skupštine grada Zvornik

Odbornička pitanja
1.Odgovor na odbornička pitanja
2.Odgovor na odborničko pitanje RVI

Razmatranje Inicijative za rješavanje problema legalizacije imovine ZEV „Park 2“ i pristupa objektu izgrađenom na kp.br. 1389/1 KO Zvornik grad

Razmatarnje Prijedloga Odluke o usvajanju Nacrta rebalansa budžeta Grada Zvornik za 2022. godinu

Razmatranje Prijedloga Odluke o zamjeni nepokretnosti kp.br. 2828/468 K.O. za kp.br. 2806/2 i kp.br. 2813/2 obe K.O. Čelopek

Razmatranje Prijedloga Odluke licitacije vozila voznog parka Gradske uprave Grada Zvornik

Razmatranje Prijedloga Odluke o određivanju vještaka

Razmatranje Prijedloga Odluke o kupovini zemljišta za igralište u MZ Roćević

Razmatranje Prijedloga Odluke o raspisivanju licitacije za prodaju zemljišta u Poslovnoj zoni Jadar

Razmatranje Prijedloga Odluke o prihvatanju poklona nepokretnosti u MZ Pađine

Razmatranje Prijedloga Odluke o kupovini zemljišta za potrebe gradskog groblja u Karakaju

Razmatranje Prijedloga Odluke o kupovini zemljišta za izgradnju pumpnih stanica za vodovodni sistem Lokanj-Pilica

Razmatranje Prijedloga Odluke o davanju garancije na kreditno zaduženje Srpskoj Pravoslavnoj Crkvenoj opštini Zvornik-Centar iz Zvornika

Razmatranje Programa rada zimskog odražavanja gradskih ulica, trotoara, parkova, prigradskih naselja i lokalnih puteva na teritoriji grada Zvornik za 2023 godinu

Razmatranje Informacija o vodosnabdjevanju na području grada Zvornik, kao i pružanju drugih komunalnih usluga

Razmatranje Informacije o stipendiranju studenata iz budžeta grada Zvornik u školskoj 2021/2022 godini

 Razmatranje Izvještaja o uspjehu učenika osnovnih i srednjih škola u 2021/2022 godini i upisu učenika u školskoj 2022/2023 godini u gradu Zvornik

Razmatranje Informacije o usvojenom Programu rada Srednjih škola za 2022/2023 školsku godinu na području grada Zvornik
1.Godišnji program rada SŠC Petar Kočić
2.Godišnji program rada TŠC Karakaj

Razmatranje Informacije o stanju u privredi i zapošljavanju Grada Zvornik na dan 30.09.2022. godine

Razmatranje Informacije o stanju ulica, trotoara i saobraćajne signalizacije u gradu sa prijedlogom mjera

Materijali pod rednim brojem 8. 9. 10. 11. i 12. Dnevnog reda biće naknadno dostavljeni.

18. redovna sjednica Skupštine grada Zvornik

Poziv za 18. redovnu sjednicu Skupštine grada Zvornik

Izvod iz Zapisnika sa 17 . redovne sjednice SG

Prijedlog Plana utroška sredstava od koncesionih naknada za 2023. godinu

Prijedlog Odluke o utvrđivanju prosječne, konačne, građevinske cijene korisne površine stambenog i poslovnog prostora u 2022. godini

Prijedlog Odluke o utvrđivanju naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta za 2023. godinu

Prijedlog odluke o davanju mišljenja za formiranje katastarske opštine Zvornik 1 i izmjenu granica katastarske opštine Zvornik

Prijedlog Odluke o prodaji nepokretnosti kp. br 1421-1 KO Zvornik-grad neposrednom pogodbom radi kompletiranja građevinske parcele

Prijedlog Odluke o korištenju namjenskih sredstava ostvarenih po osnovu promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredno u 2023 godini

Prijedlog Odluke o korištenju namjenskih sredstava posebnih namjena od vodnih naknada u 2023. godini

Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava iz budžeta grada Zvornik za finansiranje-sufinansiranje sportskih organizacija i udruženja u 2023. godini

Prijedlog Plana načina korištenja namjenskih sredstava ostvarenih na osnovu naknade za eksploataciju šuma za 2023. godinu

Prijedlog odluke o usvajanju Plana korišćenja sredstava privrednih društava i drugih pravnih lica koja imaju sjedište na području grada Zvornik ….

Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o pristupanju izradi zoning plana područja u obuhvatu graničnog prelaza Šepak ….

Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju savjeta plana za praćenje izrade Urbanističkog plana šireg urbanog područja grada Zvornik Zvornik 2020-2035

Prijedlog Odluke o pristupanju izmjeni dijela Plana parcelacije naselja Ulice- Zvornik

Prijedlog Odluke o zamjeni stana izgrađenog na kp.br. 992 KO Zvornik-grad za nepokretnosti označene kao kp.br. 896 i 897-1 KO Zvornik-grad

Prijedlog Godišnjeg plana rada Gradonačelnika i Gradske uprave za 2023. godinu

Prijedlog Programa zajedničke komunalne potrošnje za 2023 godinu

Informacija o stanju bezbjednosti saobraćaja na području grada Zvornik za 2022 godinu

Izvještaj o stanju u poljoprivredi grada Zvornik u 2022 godini

Prijedlog Programa korištenja budžetskih sredstava za podsticaj poljoprivredne proizvodnje na području grada Zvornik za 2023. godinu

Informacija o stanju u sportu na području grada Zvornik za 2022 godinu

Izvještaj Komisije za povratak, razvoj i integraciju za 2022 godinu

Prijedlog Zaključka o davanju mišljenja na Elaborat o opravdanosti teritorijalne promjene područja grada Zvornik

Akcioni plan za sprovođenje Strategije integrisanog razvoja grada Zvornik (2018-2027) za period 2023-2025. godine

Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i bezbjednosti saobraćaja na području grada Zvornik

Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju JU Centar za socijalni rad Zvornik

Prijedlog Odluke o utvrđivanju ekonomske cijene za boravak djece u JPVOU Dječiji vrtić Naša radost

 

19. redovna sjednica Skupštine grada Zvornik

Poziv za 19. redovnu sjednicu Skupštine grada Zvornik

 1. Razmatranje Zapisnika sa 18. redovne sjednice Skupštine grada Zvornik
 2. Odbornička pitanja
 3. Razmatranje Izvještaja o stanju sudskih i drugih predmeta u kojima se kao jedna od strana pojavljuje Grad Zvornik za period 01.01.-31.12.2022. godine
 4. Razmatranje Prijedloga Odluke o dodjeli nagrada i priznanja
 5. Razmatranje Prijedloga Odluke o godišnjem finansijskom izvještaju Grada Zvornik za 2022 godinu
 6. Razmatranje Izvještaja o izvršenju budžeta Grada Zvornik za period 01.01.-31.12.2022 godine
 7. Razmatranje Izvještaja o izvršenju budžeta Grada Zvornik za period 01.01.-31.03.2023 godine
 8. Razmatranje Prijedloga Odluke o naknadi predsjedniku i članovima Odbora za žalbe
 9. Razmatranje Prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju članova privrednog savjeta grada Zvornik
 10. Razmatranje Prijedloga Odluke o prihvatanju kreditnog zaduženja za projekat „Izgradnja vodovodnog sistema Pilica-Lokanj, faza II
 11. Razmatranje Prijedoga Odluke o osnovanosti inicijative za pokretanje postupka dodjele koncesije za eksploataciju karbonantne sirovine – krečnjaka na lokalitetu „Gradac“
 12. Razmatranje Prijedloga Odluke o prodaji nepokretnosti kp.br. 2828/472 KO Čelopek neposrednom pogodbom radi kompletiranja građevinske parcele
 13. Razmatranje Prijedloga Odluke o prodaji nepokretnosti kp.br. 4904/2 i kp .br.7959/2 KO Skočić neposrednom pogodbom radi kompletiranja građevinske parcele
 14. Razmatranje Prijedloga Odluke o prodaji nepokretnosti kp.br. 438/2 KO Kozluk neposrednom pogodbom radi kompletiranja građevinske parcele
 15. Razmatranje Prijedloga Odluke o prihvatanju poklona nepokretnosti označenih kao kp.br. 810/2 i 812/3 KO Zvornik-grad
 16. Razmatranje Prijedloga Odluke o imenovanju Savjeta plana za praćenje izrade Zoning plana područja u obuhvatu graničnog prelaza Šepak (Srednji Šepak) Branjevo – Donja Pilica sa izradom plana parcelacije naselja Branjevo
 17. Razmatranje Prijedloga Odluke o imenovanju Savjeta plana za praćenje izmjene dijela Plana parcelacije naselja „Ulice“ – Zvornik
 18. Prijedlog Odluke o licitaciji vozila voznog parka Gradske uprave Grada Zvornik
 19. Razmatranje Izvještaja o radu Gradonačelnika i Gradske uprave grada Zvornik za 2022 godinu
 20. Razmatranje Izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem ustanova čiji je osnivač Grad Zvornik za 2022 godinu:

20.1. JZU Dom zdravlja Zvornik

20.2. JU Centar za socijalni rad

20.3. JU Turistička organizacija grada Zvornik

20.4. JU Dom omladine Zvornik

20.5. JU Rekreativno sportski centar Zvornik

20.6. JU Narodna biblioteka i muzejska zbirka Zvornik

20.7. JPVOU Dječiji vrtić Naša radost

20.8. JU Dom za starija lica, Kiseljak

 1. Razmatranje Izvještaja o poslovanju sa finasijskim izvještajem AD „Vodovod i komunalije“ Zvornik za 2022 godinu
 2. Razmatranje Izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem AD Zvornik stan Zvornik za 2022 godinu
 3. Razmatranje Informacije o stanju maloljetničke delikvencije na području grada Zvornik za 2022.godinu
 4. Razmatranje Informacije o radu JP „Regionalna deponija“ doo Zvornik za 2022 godinu
 5. Razmatranje Informacije o stanju lokalnih i nekategorisanih puteva na području grada Zvornik sa prijedlogom mjera za 2023.godinu
 6. Razmatranje Informacije o stanju ulica, trotoara i saobraćajne signalizacije u gradu sa prijedlogom mjera
 7. Razmatranje Informacije o usvajanju Mape puta digitalne transformacije Grada Zvornika
 8. Razmatranje Akcionog plana za sprovođenje Strategije integrisanog razvoja grada Zvornika (2018-2027) za period 2024-2026 godina
 9. Razmatranje Informacije o organizovanosti, opremljenosti i funkcionisanju civilne zaštite na području grada Zvornik
 10. Razrješenje, izbor i imenovanje
20. redovna sjednica Skupštine grada Zvornik

Poziv za 20. redovnu sjednicu Skupštine grada

 1. Razmatranje Zapisnika sa 19. redovne sjednice Skupštine grada Zvornik
  2.Odbornička pitanja
  3. Razmatranje prijedloga Odluke o kupovini nepokretnosti označene kao kp.br. 266 KO
  Zvornik-grad
  4. Razmatranje prijedloga Odluke o kupovini nepokretnosti označene kao kp.br. 482/1, 482/2 i 483, KO Zvornik-grad
  5. Razmatranje prijedloga Odluke o zamjeni zemljišta kp.br. 480/4 KO Zvornik-grad za
  zemljište kp.br. 484/2 KO Zvornik-grad
  6. Razmatranje prijedloga Odluke o prodaji nepokretnosti kp.br. 6948/11 KO Zvornik
  neposrednom pogodbom radi kompletiranja građevinske parcele
  7. Razmatranje Prijedloga Odluke zamjeni zemljišta kp.br. 1343 i kp.br. 1342/1 (udio 1/2)
  KO Zvornik grad za zemljište kp.br. 642/1 i kp.br. 642/2 KO Zvornik grad
  8. Prijedlog Odluke o prihvatanju nepokretnosti označenih kao kp.br. 8672/4 KO Zvornik
  9. Razmatranje prijedloga Odluke o raspisivanju licitacije za prodaju nepokretnosti
  označene kao kp.br. 7319/11 KO Zvornik
  10. Razmatranje prijedloga Odluke o prodaji nepokretnosti kp.br. 8698/3 KO Zvornik
  neposrednom pogodbom radi kompletiranja građevinske parcele
  11. Razmatranje prijedloga Odluke o naknadi troškova postupka po izdatom prekršajnom
  nalogu
  12. Razmatranje Informacije o upravljanju javnim parkiralištima na području grada
  Zvornika
  13. Razrješenje, izbor i imenovanje
  14.Izveštaj o ostvarenju Plana implementacije Strategije integrisanog razvoja grada Zvornik za 2022. godinu
  15.Prijedlog Programa o izmjeni Programa korišćenja budžetskih sredstava za podsticaj poljoprivredne proizvodnje na području grada Zvornik za 2023. godinu

21. redovna sjednica Skupštine grada Zvornik

Poziv za 21. redovnu sjednicu Skupštine grada Zvornik

1.Razmatranje Zapisnika sa 20. redovne sjednice Skupštine grada Zvornik
2. Odbornička pitanja
3. Razmatranje prijedloga Odluke o osnivanju organizacione jedinice JPVOU Dječiji
vrtić „Naša radost-3“, Zvornik
4. Razmatranje prijedloga Odluke o prihvatanju poklona nepokretnosti označenih kao
kp.br. 1067/3 KO Križevići
5. Razmatranje prijedloga Odluke o prodaji nepokretnosti kp.br 526/16 KO Zvornik grad
neposrednom pogodbom radi kompletiranja građevinske parcele
6. Razmatranje prijedloga Odluke o uklanjanju objekata u gradu Zvorniku radi izgradnje
parking prostora
7. Razmatranje prijedloga Odluke o kupovini nepokretnosti označenih kao kp.br. 1371/2 KO
Zvornik grad
8. Razmatranje prijedloga Odluke o raspodjeli suficita po godišnjem finansijskom
izvještaju budžeta Grada Zvornik za 2022 godinu
9. Razmatranje prijedloga Odluke o raspisivanju licitacije za prodaju poslovnog
prostora u Zvorniku
10. Razmatranje prijedloga Odluke o utvrđivanju prijedloga dokumenta prostornog uređenja
– izmjene dijela Regulacionog plana užeg urbanog područja grada Zvornika i dijela
industrijske zone Birač-Karakaj
11. Razmatranje Izvještaja o izvršenju budžeta grada Zvornik za period 01.01.-30.06.2023.
godine
12. Razmatranje Informacije o stanju vodosnabdjevanja na području grada Zvornik, kao i
pružanju drugih komunalnih usluga
13. Razmatranje Informacije o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i bezbjednosti
saobraćaja na području grada Zvornika za period 01.01. do 30.06.2023. godine
14. Razmatranje Izvještaja o realizaciji Plana kapitalnih investicija 2022-2024

27. redovna sjednica Skupštine grada Zvornik

Poziv za 27. redovnu sjednicu Skupštine grada Zvornik

Izvod iz Zapisnika sa 26. redovne sjednice

Odgovor na odbornička pitanja

Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju visine osnovne plate i drugih prava iz radnog odnosa funkcionera grada Zvornik

Prijedlog Odluke o kupovini nepokretnosti označene kao k.p. broj 271 KO Zvornik-grad, za potrebe izgradnje javnog parkinga

Prijedlog Odluke o kupovini nepokretnosti označene kao k.p. broj 358 KO Zvornik-grad, za potrebe izgradnje javnog parkinga

Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Sporazum o pristupanju dugu sa GAS-RES DOO Banja Luka

Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o grobljima i pogrebnoj djelatnosti na području grada Zvornik

Prijedlog Odluke o korištenju namjenskih sredstava ostvarenih po osnovu promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredno u 2024 godini

Prijedlog Odluke o korištenju namjenskih sredstava posebnih namjena od vodnih naknada u 2024 godini

Prijedlog Odluke o prodaji nepokretnosti kp. br 1066-2 KO Zvornik Grad neposrednom pogodbom radi kompletiranja građevinske parcele

Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava iz budžeta grada Zvornik za finansiranje sufinansiranje sportskih organizacija i udruženja u 2024. godini

Prijedlog Odluke o uklanjanju objekata u gradu Zvornik radi izgradnje parking prostora i uređenja saobraćajnih površina

Prijedlog Odluke o usvajanju Plana korišćenja sredstava privrednih društava i drugih pravnih lica koja imaju sjedište na području grada Zvornik

Prijedlog Odluke o ustupanju poslovnog prostora na privremeno korišćenje i upravljanje ad Zvornik stan, Zvornik

Prijedlog Plana načina korištenja namjenskih sredstava ostvarenih po osnovu naknade za eksploataciju šuma za 2024. godini

Prijedlog Plana utroška sredstava od koncesionih naknada za 2024. godinu

Program zajedničke komunalne potrošnje za 2024 godinu

Izvještaj Komisije za povratak, razvoj i integraciju za 2023 godinu

Izvještaj o stanju u poljoprivredi grada Zvornik u 2023 godini

Akcioni plan mjera za otklanjanje nedostataka utvrđenih po izvještaju o provedenoj finansijskoj reviziji Grada Zvornik za period od 01.01. – 31.12.2022 godine

 

28. redovna sjednica Skupštine grada Zvornik

Poziv za 28. redovnu sjednicu Skupštine grada Zvornik

Izvod iz Zapisnika sa 27. redovne sjednice

Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Foruma za bezbjednost grada

Prijedlog Odluke o naknadama za usluge pravne pomoći koje pruža Odjeljenje za opštu upravu Gradske uprave Grada Zvornik

Prijedlog Odluke o osnivanju organizacione jedinice JPVOU Dječiji vrtić Naša radost, Zvornik, organizaciona jedinica Neven, Karakaj

Prijedlog Odluke o uklanjanju objekta u gradu Zvornik radi izgradnje parking prostora i uređenja saobraćajnih površina

Prijedlog Odluke o ustupanju individualnog stambenog objekta na privremeno korišćenje i upravljanje LU Vukovi sa Drine, Zvornik

Prijedlog Odluke o utvrđivanju ekonomske cijene za boravak djece u JPVOU Dječiji vrtić Naša radost, Zvornik

Prijedlog Odluke o utvrđivanju kriterijuma i raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanju direktora JU RSC Zvornik

Prijedlog Odluke o utvrđivanju naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta za 2024 godinu

Prijedlog Odluke o utvrđivanju prosječne, konačne, građevinske cijene korisne površine stambenog i poslovnog prostora u 2023. godini

Godišnji plan rada Gradonačelnika i Gradske uprave za 2024. godinu

Izvještaj o stanju centralnog toplifikacionog sistema i proizvodnju toplotne energije za 2023 godinu

Informacija o stanju bezbjednosti saobraćaja na području grada Zvornika za 2023 godinu

Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i bezbjednosti saobraćaja

Informacija o stanju u sportu na području grada Zvornik za 2023 godinu

Program korištenja budžetskih sredstava za podsticaj poljoprivredne proizvodnje

Akcioni plan za sprovođenje strateškog dokumenta 2025-2027

 

29. redovna sjednica Skupštine grada Zvornik

Poziv za 29. redovnu sjednicu Skupštine grada Zvornik

Izvod iz Zapisnika sa 28. redovne sjednice Skupštine grada Zvornik

Odgovori na odbornička pitanja

Prijedlog Odluke o uključivanju u trezorski sistem poslovanja JZU Dom zdravlja Zvornik Zvornik 1

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama odluke o opštim uslovima za proizvodnju, isporuku i korišćenje toplotne energije

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o parkiranju na parkiralištima u gradu Zvorniku

Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o organizovanju i usklađivanju akata o osnivanju Javne zdravstvene ustanove DOM ZDRAVLJA ZVORNIK

Prijedlog Odluke o osnovanosti utvrđivanja opšteg interesa radi realizacije projekta rekonstrukcija i izgradnja saobraćajnice lokalni put LP07

Prijedlog Odluke o povećanju osnovnog kapitala Javne zdravstvene ustanove DOM ZDRAVLJA ZVORNIK Zvornik

Prijedlog Odluke o prodaji nepokretnosti kp. br 8693-4 KO Zvornik neposrednom pogodbom radi kompletiranja građevinske parcele

Prijedlog Odluke o usvajanju izmjene i dopune Plana zaštite od požara za područje grada Zvornik

Prijedlog Odluke o formiranju Prvostepene stručne komisije o procjeni potreba i usmjeravanju djece i omladine sa smetnjama u razvoju

Godišnji izvještaj o radu Gradonačelnika i Gradske uprave Zvornik za 2023. godinu

Informacija o radu JP Regionalna deponija

Izvještaj o radu ad Zvornik stan za period 01.01.-31.12.2023. godine

Informacija o organizovanosti, opremljenosti i funkcionisanju civilne zaštite na području grada Zvornik

Informacija o stanju maloljetničke delikvencije na području grada Zvornik za 2023. godinu

Informacija o stanju ulica, trotoara i saobraćajne signalizacije u gradu sa prijedlogom mjera

Izvještaj o poslovanju ad Vodovod i Komunalije, Zvornik za 2023 godinu:

Izvještaj o poslovanju za 2023 godinu

Finansijski izvještaj

Izvještaji o radu javnih ustanova čiji je osnivač Grad Zvornik:

JZU Dom zdravlja Zvornik

JPVOU Dječiji vrtić Naša radost

JU Dom za starija lica Kiseljak

JU Dom omladine Zvornik

JU Narodna biblioteka i muzejska zbirka

JU Rekreativno sportski centar

JU Centar za socijalni rad

Turistička organizacija grada Zvornik

Pin It on Pinterest

Share This