Grad Zvornik
Službena stranica Gradske uprave Zvornik
Select Page
 1. Почетна
 2.  » 
 3. Skupština grada
 4.  » Dokumenti
Dokumenti
POSLOVNIK SKUPŠTINE GRADA

Skupština grada Zvornik se konstituiše, organizuje i radi u skladu sa Ustavom, Zakonom, Statutom grada i Poslovnikom Skupštine grada. Poslovnik uređuje:

 • prava, obaveze, dužnosti i odgovornosti odbornika
 • konstituisanje i organizaciju Skupštine grada
 • način rada Skupštine grada
 • akta Skupštine grada i postupak njihovog donošenja
 • postupak izbora, imenovanja i razrješenja
 • odnose Skupštine grada i gradskih organa izvršne vlasti
 • javnost rada Skupštine grada
 • saradnju Skupštine grada sa drugim subjektima i
 • druga pitanja značajna za rad Skupštine grada
STATUT GRADA ZVORNIK

Statutom (Službeni glasnik grada Zvornik br: 5/17) se uređuju poslovi Grada Zvornik kao jedinice lokalne samouprave, organizacija i rad njenih organa, njeni akti i finansiranje, učešće građana u lokalnoj samoupravi, njena saradnja sa drugim jedinicama lokalne samouprave, postupak za donošenje i izmjenu Statuta i druga pitanja utvrđena zakonom i ovim Statutom.

Dostava prijedloga za izradu Programa rada Skupštine grada za 2023. godinu
Poziv za konstitutivnu sjednicu
2. redovna sjednica Skupštine grada Zvornik

Poziv za 2. redovnu sjednicu Skupštine grada Zvornik

Zapisnik sa 1. redovne sjednice

Odgovor na odbornička pitanja

Izvještaj o radu Komisije za povratak, razvoj i integraciju 2020

Izvještaj o stanju u polјoprivredi grada Zvornik u 2020.

Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i bezbjednosti saobraćaja

Informacija o stanju u sportu na području grada Zvornik za 2020.

Prijedlog Odluke o utvrđivanju liste stručnjaka za imenovanje konkursnih komisija za popunu upražnjenih radnih mjesta u Gradskoj upravi

Prijedlog Budžeta Grada Zvornik za 2021. godinu

Prijedlog Odluke izmjeni odluke o osnivanju organizacione jedinice Dječiji vrtić

Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o formiranju Prvostepene stručne komisije o procjeni potreba i usmjeravanju djece i omladine sa smetnjama u razvoju

Prijedlog Odluke o izvršenju Budžeta grada Zvornik za 2021. godinu

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim taksama

Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o predaji na upravlјanje pravoslavnog groblјa u Čelopeku

Prijedlog Odluke o korištenju namjenskih sredstava posebnih namjena od vodnih naknada u 2021.

Prijedlog Odluke o osnivanju profesionalne vatrogasnespasilačke jedinice Zvornik

Prijedlog Odluke o prihvatanju kreditnog zaduženja

Prijedlog Odluke o usvajanju budžeta grada Zvornik za 2021 godinu

Prijedlog Odluke o usvajanju Plana utroška sredstava od koncesionih naknada za 2021.

Prijedlog Odluke o ustupanju gradskog stadiona na privremeno korišćenje Fudbalskom klubuDrinaZvornik

Prijedlog Odluke o utvrđivanju kriterijuma kategorizacije sportova, sportskih grana, uslova za finansiranje sporta i raspodjeli sredstava za 2021. godi

Prijedlog Odluke o utvrđivanju naknade za uređenje gradskog građevinskog zemlјišta za 2021.

Prijedlog Plana o korištenju namjenskih sredstava ostvarenih po osnovu naknade za eksploataciju šuma za 2021.

Prijedlog Programa korištenja budžetskih sredstava za podsticaj polјoprivredne proizvodnje na području grada Zvornik za 2021.

4. redovna sjednica Skupštine grada Zvornik

Poziv za 4. redovnu sjednicu Skupštine grada Zvornik Usvajanje zapisnika sa 3. redovne sjednice Skupštine grada Zvornik Razmatranje Izvještaja o stanju sudskih i drugih predmeta u kojima se kao jedna strana pojavlјuje Gradska uprava grada Zvornik za 2020. godinu Razmatranje Izvještaja o izvršenju budžeta Grada Zvornik za period 01-01.-31.12.2020. godine Razmatranje Prijedloga Odluke o godišnjem finansijskom izvještaju Grada Zvornik za 2020. godinu Razmatranje Prijedloga Odluke o objavlјivanju javnog oglasa za izbor i imenovanje pet članova Gradske izborne komisije grada Zvornik Razmatranje Prijedloga Odluke o utvrđivanju kriterijuma i raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje članova upravnih odbora u javnim ustanovama čiji je osnivač Skupština grada Zvornik Razmatranje Prijedloga Odluke o imenovanju članova komisije za sprovođenje Javnog oglasa za izbor i imenovanje pet članova Gradske izborne komisije grada Zvornik Razmatranje Prijedloga Odluke o određivanju radnog vremena trgovinskih i zanatsko-preduzetničkih radnji na području grada Zvornik Razmatranje Prijedloga Odluke o ustupanju školskog objekta na privremeno korišćenje i upravlјanje planinarsko-ekološkom udruženju „Korak“ Zvornik  i planinarskom udrženju „Mladost“ Zvornik Razmatranje Prijedloga Odluke o usvajanju Plana implementacije (2021-2023) Strategije integrisanog razvoja grada Zvornika za period 2018-2027. godina Razmatranje Prijedloga Odluke o usvajanju Plana kapitalnih investicija grada 2021-2023. godina Razmatranje Prijedloga Odluke o zamjeni zemlјišta radi kompletiranja građevinske parcele sa Srpskom pravoslavnom opštinom Zvornik- Centar Razmatranje Prijedloga Odluke o zamjeni zemlјišta sa Radović Momčilom iz Jardana Razmatranje Prijedloga Odluke o kupovini zemlјišta označenog kao kp.br. 2912/2 KO Čelopek Razmatranje Prijedloga Odluke o raspisivanju licitacije za dodjelu u zakup gradskog građevinskog zemlјišta za postavlјanje privremenih poslovnih objekata Razmatranje Prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o administrativnim taksama grada Zvornik Razmatranje Programa zajedničke komunalne potrošnje za 2021. godinu Razmatranje Izvještaja o radu Gradonačelnika i Gradske uprave grada Zvornik za period 01.01-31.12.2020. godine Razmatranje Programa rada Gradonačelnika i Gradske uprave grada Zvornik za period 01.01-31.12.2021. godine Razmatranje Izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem javnih ustanova  čiji je osnivač Grad Zvornik  za 2020. godinu Razmatranje Informacije o organizovanosti, opremlјenosti i funkcionisanju civilne zaštite na području grada Zvornik Razmatranje Informacije o stanju malolјetničke delikvencije na području grada Zvornik za 2020. godinu Razmatranje Izvještaja o poslovanju sa finansijskim izvještajem AD „Vodovod i komunalije“ Zvornik za 2020. godinu Razmatranje Izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem AD „Zvornik stan“ Zvornik za 2020. godinu Razmatranje Izvještaja o izvršenju proizvodno finansijskog plana Šumske uprave „Zvornik“ za 2020. godinu Razmatranje Informacije o radu i finansijskom poslovanju JP „Regionalna deponija“ doo, Zvornik za 2020. godinu  

7. redovna sjednica Skupštine grada Zvornik
10. redovna sjednica Skupštine grada Zvornik

Poziv za 10. redovnu sjednicu Skupštine grada Zvornik Izvod iz Zapisnika sa devete redovne sjednice Skupštine grada Zvornik Odgovori na odbornička pitanja Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o grobljima i pogrebnoj djelatnostinna području grada Zvornik Prijedlog Odluke o komunalnim taksama Prijedlog Odluke o korištenju namjenskih sredstava ostvarenih po osnovu naknade za eksploataciju šuma za 2022 godinu Prijedlog Odluke o korištenju namjenskih sredstava ostvarenih po osnovu promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredno u 2022 godini Prijedlog Odluke o korištenju namjenskih sredstava posebnih namjena od vodnih naknada u 2022 godini Prijedlog Odluke o sufinansiranju dogradnje, nadogradnje i rekonstrukcije postojećeg pravosudnog objekta u Zvorniku Prijedlog Odluke o usvajanju Plana korišćenja sredstava za realizaciju posebnih mjera zaštite od požara za 2022 godinu Prijedlog Odluke o utvrđivanju kriterijuma kategorizacije sportova, sportskih grana, uslova za finansiranje sporta i raspodjeli sredstava sportskim organizacijama grada Zvornik za 2022. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prosječne, konačne, građevinske cijene korisne površine stambenog i poslovnog prostora u 2021 godini Prijedlog Plana utroška sredstava od koncesionih naknada za 2022. Godinu Prijedlog Programa zajedničke komunalne potrošnje za 2022 godinu Plan kapitalnih investicija 2022-2024. Godina Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i bezbjednosti saobraćaja na području grada Zvornik za period 01.01. do 31.12.2021. godine  

12. redovna sjednica Skupštine grada Zvornik

Poziv za 12. redovnu sjednicu Skupštine grada Zvornik Usvajanje zapisnika sa 11. redovne sjednice Skupštine grada Zvornik Odbornička pitanja Razmatranje Izvještaja o stanju sudskih i drugih predmeta u kojima se kao jedna strana pojavljuje Grad Zvornik za period 01.01.-31.12.2021. Razmatranje Prijedloga Odluke o osnivanju Foruma za bezbjednost grada Zvornik Razmatranje Prijedloga Odluke o prihvatanju poklona nepokretnosti radi izgradnje pristupnog puta u Čelopeku Razmatranje Prijedloga Odluke o prihvatanju poklona nepokretnosti označenih kao kp.br. 1696/4 KO Čelopek Razmatranje Prijedloga Odluke o pokretanju inicijative za teritorijalnu promjenu područja grada Zvornik Razmatranje Prijedloga Odluke o dodjeli u zakup zemljišta na gradskoj plaži radi izgradnje ljetne bašte Razmatranje Prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju članova privrednog savjeta grada Zvornik Razmatranje Prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o pristupanju izmjeni dijela Regulacionog plana užeg urbanog područja grada Zvornika Razmatranje Izvještaja o radu Gradonačelnika i Gradske uprave grada Zvornik za period 01.01.-31-12.2021.godine Razmatranje Programa rada Gradonačelnika i Gradske uprave grada Zvornik za period 01.01.-31.12.2022.godine Razmatranje Informacije o stanju lokalnih i nekategorisanih puteva na području grada Zvornik sa prijedlogom mjera za 2022.godinu Razmatranje Informacije o organizovanosti, opremljenosti i funkcionisanju civilne zaštite na području grada Zvornik Razmatranje Informacije o stanju maloljetničke delikvencije na području grada Zvornik za 2021.godinu Razmatranje Izvještaja o poslovanju sa finansijskim izvještajem „Vodovod i Komunalije“ ad, Zvornik za 2021 godinu Razmatranje Izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem „Zvornik stan“ ad, Zvornik za 2021 godinu Razmatranje Izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem ustanova čiji je osnivač Grad Zvornik za 2021 godinu

13. redovna sjednica Skupštine grada Zvornik

Poziv za 13. redovnu sjednicu Skupštine grada Zvornik Izvod iz Zapisnika sa dvanaeste redovne sjednice Skupštine grada Zvornik

Odgovor na odbornička pitanja sa 12 redovne sjednice

Prijedlog Odluke o utvrđivanju kriterijuma i raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora u javnim ustanovama čiji je osnivač Skupština grada Zvornik

Prijedlog Odluke o godišnjem finansijskom izvještaju grada Zvornik za 2021. godinu

Prijedlog Odluke o prodaji nepokretnosti kp.br. 2828-458 KO Čelopek neposrednom pogodbom radi kompletiranja građevinske parcele

Prijedlog Odluke o prodaji nepokretnosti kp.br. 480/1 KO Zvornik neposrednom pogodbom radi kompletiranja parcele

Prijedlog Odluke o zamjeni nepokretnosti kp.br. 937-2 za kp.br.937-1 KO Zvornik-grad

Prijedlog Odluke o sprovođenju konkursa za kupovinu poslovnog prostora u Zvorniku

Prijedlog Odluke o usvajanju Plana upravljanja otpadom na području grada Zvornik 2022-2027

Saglasnost na Lokalni plan upravljanja otpadom

Prijedlog Odluke o visini naknade za rad članova upravnih odbora u javnim ustanovama čiji je osnivač Skupština grada Zvornik

Prijedlog Odluke o imenovanju kandidata za komisiju za javne nabavke

Prijedlog Odluke o izmjeni odluke o prihvatanju kreditnog zaduženja

Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju visine osnovne plate i drugih prava iz radnog odnosa funkcionera grada Zvornik

Izvještaj o izvršenju Budžeta grada Zvornik za period 01.01.-31.12.2021. godine

Izvještaj o izvršenju budžeta za period 01.01.-31.03.2022. godine

Prijedlog Odluke o raspisivanju licitacije za prodaju nepokretnosti označene kao kp.br. 7307-16 KO Zvornik

Prijedlog Odluke o raspisivanju licitacije za prodaju nepokretnosti označene kao kp.br. 1889-2, 1892-1, i 1892-2 KO Kozluk

Prijedlog Odluke o dodjeli podsticaja za ulaganje u investicioni projekat i zapošljavanje radnika i sufinasiranju komunalnih priključaka

15. redovna sjednica Skupštine grada Zvornik

Poziv za 15. redovnu sjednicu Skupštine grada Zvornik

Usvajanje zapisnika sa 14. redovne sjednice Skupštine grada Zvornik

Odbornička pitanja
1.Odgovor na odbornička pitanja
2.Odgovor na odborničko pitanje RVI

Razmatranje Inicijative za rješavanje problema legalizacije imovine ZEV „Park 2“ i pristupa objektu izgrađenom na kp.br. 1389/1 KO Zvornik grad

Razmatarnje Prijedloga Odluke o usvajanju Nacrta rebalansa budžeta Grada Zvornik za 2022. godinu

Razmatranje Prijedloga Odluke o zamjeni nepokretnosti kp.br. 2828/468 K.O. za kp.br. 2806/2 i kp.br. 2813/2 obe K.O. Čelopek

Razmatranje Prijedloga Odluke licitacije vozila voznog parka Gradske uprave Grada Zvornik

Razmatranje Prijedloga Odluke o određivanju vještaka

Razmatranje Prijedloga Odluke o kupovini zemljišta za igralište u MZ Roćević

Razmatranje Prijedloga Odluke o raspisivanju licitacije za prodaju zemljišta u Poslovnoj zoni Jadar

Razmatranje Prijedloga Odluke o prihvatanju poklona nepokretnosti u MZ Pađine

Razmatranje Prijedloga Odluke o kupovini zemljišta za potrebe gradskog groblja u Karakaju

Razmatranje Prijedloga Odluke o kupovini zemljišta za izgradnju pumpnih stanica za vodovodni sistem Lokanj-Pilica

Razmatranje Prijedloga Odluke o davanju garancije na kreditno zaduženje Srpskoj Pravoslavnoj Crkvenoj opštini Zvornik-Centar iz Zvornika

Razmatranje Programa rada zimskog odražavanja gradskih ulica, trotoara, parkova, prigradskih naselja i lokalnih puteva na teritoriji grada Zvornik za 2023 godinu

Razmatranje Informacija o vodosnabdjevanju na području grada Zvornik, kao i pružanju drugih komunalnih usluga

Razmatranje Informacije o stipendiranju studenata iz budžeta grada Zvornik u školskoj 2021/2022 godini

 Razmatranje Izvještaja o uspjehu učenika osnovnih i srednjih škola u 2021/2022 godini i upisu učenika u školskoj 2022/2023 godini u gradu Zvornik

Razmatranje Informacije o usvojenom Programu rada Srednjih škola za 2022/2023 školsku godinu na području grada Zvornik
1.Godišnji program rada SŠC Petar Kočić
2.Godišnji program rada TŠC Karakaj

Razmatranje Informacije o stanju u privredi i zapošljavanju Grada Zvornik na dan 30.09.2022. godine

Razmatranje Informacije o stanju ulica, trotoara i saobraćajne signalizacije u gradu sa prijedlogom mjera

Materijali pod rednim brojem 8. 9. 10. 11. i 12. Dnevnog reda biće naknadno dostavljeni.

Pin It on Pinterest

Share This