Grad Zvornik
Službena stranica Gradske uprave Zvornik
Select Page
  1. Почетна
  2.  » 
  3. Investiraj
  4.  » Zašto ulagati u Zvornik
Zašto ulagati u Zvornik

ZVORNIK    OTVOREN I POSLOVAN, GRAD NA VODI KOJI SPAJA TRADICIJU I NOVE VRIJEDNOSTI I PRUŽA JEDNAKE MOGUĆNOSTI ZA SVAKOGA.  

Skupština grada Zvornik je 2018. godine usvojila  Strategiju integrisanog lokalanog razvoja grada Zvornik za period 2018-2027. godine, kao ključni strateško-planski dokument koji usmjerava razvoj grada.

 

GEOSTRATEŠKI POLOŽAJ

Grad Zvornik je razvijena jedinica lokalne samouprave. Nalazi se na lijevoj obali rijeke Drine, u istočnom dijelu Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Obuhvata površinu od 371,95 km2.

Grad Zvornik je administrativni, zdravstveni i ekonomski centar subregije Zvornik koju čine grad Zvornik i opštine Milići, Srebrenica, Vlasenica, Bratunac, Osmaci i Šekovići.

Gotovo podjednako je udaljen od većih gradova u zemlji i regionu – Sarajeva 140 km, Novog Sada 154 km, Beograda 170 km i Banja Luke 216 km.

Vezu sa drumskom i željezničkom mrežom susjedne Republike Srbije ostvaruje preko četiri mosta na rijeci Drini:

  • Karakaj – međunarodni granični prelaz I kategorije u drumskom saobraćaju,
  • Šepak – međunarodni granični prelaz za putnički promet u drumskom saobraćaju,
  • Zvornik – međunarodni granični prelaz za željeznički saobraćaj,
  • Zvornik Stari most – granični prelaz za pogranični saobraćaj.

Klima na području Zvornika je umjereno-kontinentalna. Ljeta su topla, a zime hladne tako da dolazi do velikih temperaturnih kolebanja. Padavine su ravnomjerno raspoređene u toku godine. Srednja relativna vlažnost vazduha iznosi 78%. Vjetrovi su rijetki i slabi, maksimalne  brzine od  3,4m/s. Uglavnom su jugozapadnog pravca i kanalisani su dolinom rijeke Drine. Pojava magle je česta. Osunčanost je 45% ili 2005 časova godišnje. Mogućnost korištenja sunčeve energije u svrhu proizvodnje električne ili toplotne energije je uslovljena dispozicijom objekata u prostoru i mora biti ispitana za svaki pojedinačni slučaj.

POVOLJNA STAROSNA STRUKTURA STANOVNIŠTVA

Popis iz 2013. godine je pokazao da na teritoriji grada Zvornik živi 54.407 stanovnika koji obrazuju 17.690 domaćinstva i imaju 23.336 stanova.

Prosječan broj članova domaćinstva iznosi 3,07 što je neznatno manje od republičkog (3,20) i državnog prosjeka (3,26).

Prosječna starost stanovništva grada Zvornik je 39,39 godina. To se može smatrati njegovom komparativnom prednošću s obzirom da je prosječna starost stanovništva u Republici Srpskoj 41,72 godina, a u BiH 39,50 godina.

 

 

ZNAČAJNI PRIRODNI RESURSI

Metalične mineralne sirovine

Postoje zalihe olova i cinka na lokalitu Majdanište, olova na lokalitetu Veoče, galenita na lokalitetu planinskog vrha Jasenić planine Grkinja i sfalerita na lokalitetu Spasojevica.

Nemetalnične mineralne sirovine

Tehnički građevinski kamen krečnjak na lokalitetu Jošanica je po svojim fizičko-mehaničkim svojstvima i hemijskom kvalitetu u skladu sa standardima industrijske proizvodnje šećera i punila.

Na lokalitetu „Bijela stijena“ utvrđeno je postojanje 1,4 miliona tona rezervi kvarcnih konglomerata i pješčara koji sadrže 99,65% SiO2 kao korisne komponente za staklarsku industriju.

Najveći dio svih količina pijeska i šljunka na teritoriji grada Zvornik smješten je u aluvijalnim nanosima rijeka Drine i Sapne, te u manjim aluvijonima ostalih pritoka Drine. Najveće moguće količine pijeska finih granulacija nalaze se u naslagama Zvorničkog jezera.

Mineralne vode u Kozluku spadaju u hidrokarbonatno-natrijum-hloridske vode, mineralizacije od 3726-5556 mg/l, temperature 12°C, pH vrijednosti 6,5 i izdašnosti 1,3 l/s. One predstavljaju sirovinsku osnovu za proizvodnju u AD „Vitinka“ Kozluk.

Mineralne vode u Kiseljaku su, takođe, hidrokarbonatno-natrijum-hloridske vode, ali sa mineralizacijom od 2959-7634 mg/l, temperaturom od 12°C, pH vrijednosti 6,5 i izdašnosti 1,2 l/s te sa gasnim eshalacijama CO2-CO-O2. One predstavljaju značajan potencijal za razvoj zdravstvenog turizma – mogu se koristiti za piće i za banjske tretmane u svrhu liječenja bolesti metabolizma, organa za varenje i organa za vid, bubrežnih bolesti, hroničnih upala disajnih organa, reume, dijabetesa, gastritisa, malokrvnosti i srčanih oboljenja.

Vodni resursi

Područje grada Zvornik je veoma bogato vodnim resursima. Hidrografsku mrežu čini 12 slivnih područja, veliki broj manjih i većih površinskih bujičnih tokova i izvora ravnomjerno raspoređenih po čitavoj teritoriji grada. Svi oni teku od zapadnih planinskih područja prema istoku i predstavljaju direktne ili indirektne pritoke rijeke Drine koja zajedno sa Zvorničkim jezerom, predstavlja istočnu granicu grada Zvornik.

Rijeka Drina protiče duž cijele teritorije grada Zvornik dužinom od 49,5km.

Na Drini je 1955. godine izgrađena HE Zvornik sa pribransko-protočnim postrojenjem. Na taj način je nastalo Zvorničko jezero dugo 25km, široko od 200m do 3km i duboko do 39m. Prosječna dubina jezera iznosi od 5m do 8m, jer je 50% bazena zasuto erozivnim naslagama iz bujičnih vodotokova koji se ulivaju u jezero. Na njegovim obalama postoji veliki broj vikend kuća koje koriste privatni vlasnici i njihovi gosti za odmor i bavljenje rekreativnim aktivnostima na vodi (splavarenje, regata, plovidba, plivanje), te lovom i ribolovom, jer su Drina i jezero stanište pastrmke, lipljena, mladice, klena, mrene, škobalja, soma i štuke, kao i divljih patki (gluvara). To daje mogućnost za razvoj aktivnog turizma.

BOGATO KULTURNO-ISTORIJSKO NASLJEĐE

Grad Zvornik ima značajno kulturno-istorijsko nasljeđe koje se može iskoristiti u svrhu održivog razvoja.

Arheološko nalazište u Dardaganima potiče iz perioda između 1. i 5. vijeka. To je najveći rimski kamenolom (neogenog krečnjaka) na Balkanu, a vjerovatno i najprostraniji i najbolje očuvani rimski kameni spomenik jamskog tipa u Evropi. Sastoji se od dva površinska i jednog podzemnog kopa sa stotinama metara galerija i hodnika u kojima se mogu vidjeti tragovi klesarastva i primjerci sarkofaga, te svetilište posvećeno bogu Mitrasu (Mitri).

Stari grad Zvornik (Đurđev grad) je tvrđava izgrađena krajem 13. ili početkom 14. vijeka. U 15. vijeku ju je zauzeo despot Đurađ Branković po kome i nosi ime. Za vrijeme svoje vladavine (1460-1878) su je proširili Turci, a nadograđivali Austrougari čija je posada u zvorničkoj tvrđavi bila smještena u periodu od 1878. do 1918. godine. Danas je čine tri međusobno povezana dijela: Donji (sa prepoznatljivom gradskom kapijom), Srednji (sa Velikom kulom) i Gornji (na brdu nadmorske visine 400m) grad. Kroz samo jezgro Donjeg grada prolazi Magistralni put M-19 uz koji ide pješačka staza. Do Gornjeg grada je moguće doći asfaltnim putem ili pješačkom stazom koja prolazi pored izletišta Kaplan. Veza sa Srednjim gradom se može obezbijediti uređenjem starog puta koji je izgrađen u periodu turske vladavine, a obnovljen od strane Austrougara.

Zgrada Kasina je arhitektonski vrijedan objekat iz austro-ugarskog perioda. U njoj je smještena JU Biblioteka i muzejska zbirka. Tu se čuva oko 2.000 vrijednih etnoloških i arheoloških eksponata. Neki od njih su uvršteni u stalnu postavku, dok se drugi povremeno izlažu. U prirodnom ambijentu dvorišta se nalaze spomenici iz geološke praistorije i rimskog perioda, kao i stećci iz srednjeg vijeka.

Na području Zvornika se nalazi još vrijednih ostataka materijalne kulture. Zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa Republike Srpske je evidentirao 51 kulturno dobro i 37 arheoloških lokaliteta (13 nalazišta iz praistorijskog perioda, dva iz vremena antike, devet iz rimskog doba i 14 iz srednjeg vijeka).

U Prostornom planu Republike Srpske do 2015. godine stoji da se u Zvorniku nalazi sedam spomenika kulture, pet iz rimskog doba i četiri iz srednjeg vijeka. Takođe, utvrđeno je da svjedočanstvo svakog od ovih perioda predstavlja još 10 objekata.

DOSTUPNE ZDRAVSTVENE USLUGE

Primarnu zdravstvenu zaštitu po modelu porodične medicine na području grada Zvornika i opštine Osmaci pruža JZU Dom zdravlja Zvornik

Sekundarnu zdravstvenu zaštitu stanovnicima grada Zvornika i opština Osmaci, Šekovići, Milići, Vlasenica, Srebrenica i Bratunac pruža JZU Bolnica Zvornik.

Osim javnih zdravstvenih ustanova, građanima su na usluzi i brojne privatne zadravstvene ustanove.

 

DOSTUPNE OBRAZOVNE USLUGE

Predškolsko obrazovanje se odvija u dva vrtića, od kojih je jedan u državnom, a jedan u privatnom vlasništvu.

Na području grada Zvornik nalazi se šest centralnih osnovnih škola, koje u svom sastavu imaju veći broj područnih petogodišnjih i devetogodišnjih odjeljenja.

Srednjoškolsko obrazovanje učenici mogu steću u dvije srednje škole, JU SŠC “Petar Kočić“ Zvornik i JU TŠC Zvornik.

Na području grada Zvornik je locirana i jedna ustanova visokog obrazovanja, Tehnološki fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Potrebne obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije se mogu realizovati u dvije akreditovane ustanove za obrazovanje odraslih.

 

RASPOLOŽIVA RADNA SNAGA

Prema rezultatima popisa iz 2013. godine, u Zvorniku je 45.697 radno sposobnih stanovnika (84% od ukupnog broja stanovnika).

Radnu snagu Zvornika čini ukupno 13.809 zaposlenih i nezaposlenih lica.

Slika 1. Broj zaposlenih lica
Izvor: Republički zavod za statistiku Republike Srpske

Slika 2. Broj nezaposlenih lica
Izvor: Republički zavod za zapošljavanje Republike Srpske, Filijala Zvornik

Slika 3. Starosna struktura registrovanih nezaposlenih lica koja traže posao
Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske, Filijala Zvornik

 

Raspoloživa radna snaga se može angažovati po konkurentnim cijenama.

Slika 2. Prosječna neto plata zaposlenih na području grada Zvornik (KM)
Izvor: Republički zavod za statistiku Republike Srpske

RAZVIJENA PRIVREDNA AKTIVNOST

Broj preduzeća koja posluju na području Zvornika se povećava iz godine u godinu. Trenutno su registrovana 1124 privredna subjekta.

Od toga je 330 privrednih društava i 794 preduzetnika.

Privredna društva su najvećim dijelom organizovana kao društva sa ograničenom odgovornošću (87%). Znatno je manje akcionarskih društava (13%).

Privredna društva sa sjedištem u Zvorniku se pretežno bave trgovinom na veliko i malo (86), prerađivačkom industrijom (66), građevinarstvom (44) i saobraćajem i skladišenjem (34). Manje ih obavlja zdravstvene i socijalne djelatnosti (17) te stručne, naučne i tehničke djelatnosti (14). Najređe su ostale uslužne djelatnosti (9), informacije i komunikacije (7), poljoprivreda, šumarstvo i ribolov (6), proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom, gasom i parom (6), vađenje ruda i kamena (5), djelatnost pružanja smještaja, pripreme i posluživanja hrane (4), poslovanje nekretninama (4), obrazovanje (3), administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (3), snabdijevanje vodom, kanalizacija i upravljanje otpadom (1) i finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (1).

Privredni subjekti iz oblasti prerađivačke industrije zapošljavaju najveći broj radnika, ostvaruju najveći promet i izvozno su orjentisani. To je doprinijelo da se 2020. godine na području Zvornika ostvari spoljnotrgovinski suficit u iznosu od 149.780.017 KM .

Najveći broj preduzetnika posluje u oblasti trgovine, zanatstva i ugostiteljstva. Među zanatlijama je najviše frizera, auto servisa, građevinskih radnji, pekara, radnji za poravke električnih aparata, računara i telekomunikacione opreme, auto perionica i  zlatara. Nešto manji broj zanatlija se bavi djelatnošću proizvodnje betonskih elemenata, fotokopirnica, krojača i optičara, mašinskom obradom metala, mesara i pržionice kafe, časovničara, fotografa, štamparija, radnji za proizvodnju namještaja i prehrambenih proizvoda. Djelatnošću čišćenja i proizvodnjom stočne hrane se bavi jako mali broj zanatlija. Gumar i obućar su, takođe, rijetka zanimanja.

 

RAZVIJENI PROGRAMI PODRŠKE I PODSTICAJA PRIVREDI

Grad Zvornik kontinuirano sprovodi ekonomske i druge reforme u cilju uspostavljanja povoljnog poslovnog okruženja. Izrađena je opšta i sprovedbena prostorno-planska dokumentacija te su pojednostavljene procedure, skraćeni rokovi i smanjeni troškovi za otpočinjanje i razvoj poslovanja. Na primjer, stopa poreza na nepokretnosti je smanjena sa 20% na 0,14%, a za proizvodne objekte na 0,07%. Utvrđeno je da se visina rente po 1 m2 korisne površine proizvodnih i pomoćnih objekata kreće od 0,5% (šesta zona) do 5% (prva zona) prosječne građevinske cijene 1m2. Pored toga, spisi i radnje pravnih lica u vezi sa radom i radnim odnosima su oslobođeni plaćanja administrativne takse.

Grad Zvornik redovno sufinansira samozapošljavanje i zapošljavanje u privredi. Svake godine subvencioniše razvoj poljoprivredne proizvodnje i sufinansira samozapošljavanje u poljoprivredi kroz plaćanje polovine mjesečnog iznosa doprinosa za penziono i zdravstveno osiguranje.

Grad Zvornik, odnosno Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti i Služba za javne nabavke, upravljanje razvojem i međunarodnu saradnju pružaju i druge usluge investitorima, kao što su davanje informacija o procedurama i troškovima otpočinjanja poslovanja u Republici Srpskoj i BiH, pomaganje prilikom pribavljanja saglasnosti i dozvola za koje su nadležni viši organi vlasti i obezbjeđivanje logističke podrške prilikom konkurisanja za podsticajna sredstva institucija Republike Srpske i BiH. Takođe, dva službenika su članovi Saradničke mreže za pružanje postinvesticione podrške koja se sastoji u uspostavljanju i održavanju redovnih kontakata predstavnika nadležnog ministarstva i lokalne uprave sa domaćim i/ili stranim investitorima s ciljem identifikovanja i rješavanja prepreka u obavljanju privredne djelatnosti. Svrha toga je da se postojeći investitori zadrže i podstaknu na proširenje obima i vrste posla, a novi privuku.

Zahvaljujući svemu navedenom, u istraživanju „Financial Times“-a za 2018. godinu je Grad Zvornik naveden kao četvrti među 10 mikrogradova Evrope po isplativosti poslovanja za investitore.

IZGRAĐENE POSLOVNE ZONE

Kako bi dodatno podstakao rast i razvoj postojećih i otvaranje novih poslovnih subjekata, te pokretanje proizvodnih djelatnosti i ulaganje domaćih i stranih investitora, Grad Zvornik je osnovao Poslovnu zonu „Jadar“ i formirao investicionu lokaciju „Inženjering“ za sve sadašnje i buduće investitore.

Ovdje možete pronaći Vodič za investitore i baze “brownfield” i “greenfield” investicionih lokacija.

 

DOSTUPNE KOMUNALNE USLUGE

Uslugu vodosnabdijevanja, kanalizacije i upravljanja komunalnim otpadom pruža AD  „Vodovod i komunalije“ Zvornik.

Grad Zvornik je u saradnji saradnji sa opštinama Kalesija, Sapna, Šekovići, Osmaci, Bratunac, Srebrenica, Vlasenica i Milići osnovao JP AD „Regionalna deponija“ Zvornik. Izgrađena je sanitarna deponije sa tijelom površine 4,8ha, kapaciteta 40.000t/g i projektovanim periodom rada od 20 godina.

Proizvodnju i isporuku toplotne energije na području grada Zvornik obavlja AD „Zvornik stan“ Zvornik. Ovo preduzeće ima tri reonske kotlarnice koje koriste prirodni gas kao energent. Njime se snabdijeva preko mjerno-regulacione stanice „Zvornik“ koja je dio transportnog sistema prirodnog gasa u Republici Srpskoj i povezana je sa gasnom mrežom Republike Srbije.

Naime, Republika Srpska nema vlastitih izvora prirodnog gasa pa se isti uvozi iz Rusije pravcem Beregovo – Horgoš – Zvornik i distribuira dalje magistralnim gasovodom RG-05-08. Na području grada Zvornika su instalisani gasovodi „Šepak-Karakaj“ sa baznom stanicom „Šepak“ i prihvatnom čistačkom stanicom „Karakaj“ i „Karakaj-Entitetska granica“ sa baznom stanicom „Šekovići“ i prihvatnom čistačkom stanicom „Karakaj“, gasovod visokog pritiska „Karakaj-Zvornik“ sa baznom stanicom „Karakaj“ te mjerno-regulacione stanice „Birač“ i „Zvornik“. Ukupna dužina ovako razvijene gasovodne mreže 40.864,94m. Od toga je 6.956,82m pod pritiskom od 500 mbar, 5.402,81m pod pritiskom od 200mbar i 28.505,31m pod pritiskom od 3bar.

Najavljeno je formiranje zajedničkog preduzeća „Gas-Res“ i ruskog „Gazprom“-a čiji će pogoni za proizvodnju gasnih kogeneracija i „utješnjenog“ gasa biti instalisani u Zvorniku.

RAZVIJENA PROSTORNO PLANSKA DOKUMENTACIJA

Grad Zvornik posjeduje razvijenu prostorno plansku dokumentaciju. Od strateških prostorno planskih dokumenata postoje „Prostorni plan oštine Zvornik“ koji se odnosi na cjelo područje grada Zvornika i važi do 2032. godine i „Urbanistički  plan Zvornik 2020“ koji pokriva šire urbano područje gradskog jezgra.

Od sprovedbene prostorno planske  dokumentacije usvojeni su „Regulacioni plan užeg urbanog područja grada Zvornik“, „Plan parcelacije naselja Ulice, Zvornik“ i „Plan parcelacije naselja Ekonomija, Zvornik“.

 

Grad Zvornik sprovodi ekonomske i druge reforme u cilju uspostavljanja povoljnog poslovnog okruženja. Izrađena je prostorno-planska dokumentacija, pojednostavljene su procedure, skraćeni rokovi i smanjeni troškovi za otpočinjanje i razvoj poslovanja. U istraživanju „Financial Times“-a za 2018. godinu je Grad Zvornik naveden kao četvrti među 10 mikrogradova Evrope po isplativosti poslovanja za investitore. KONTAKT OSOBE ZA INVESTITORE: Bojan Ivanović, zamjenik gradonačelnika  Telefon: 066/903-697 E-pošta:bojan.ivanovic@gradzvornik.org Darko Stefanović, načelnik Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti  Telefon: 066/775-627 E-pošta: darko.stefanovic@gradzvornik.org Biljana Milić, šef Odsjeka za upravljanje razvojem i međunarodnu saradnju Telefon: 066/077-333 E-pošta: biljana.milic@gradzvornik.org  

Pin It on Pinterest

Share This