Grad Zvornik
Službena stranica Gradske uprave Zvornik
Select Page
  1. Почетна
  2.  » 
  3. Građani
  4.  » Zdravstvena i socijalna zaštita
Zdravstvena i socijalna zaštita
USTANOVE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA DOM ZDRAVLJA ZVORNIK

Adresa: Ulica Sime Perića 1, 75400 Zvornik
Telefon: 056/211-100
Faks: 056/211-114
E-pošta: domzdravlja@gmail.com

Dom zdravlja pruža usluge primarne zdravstvene zaštite u centralnom objektu u urbanom dijelu grada i u pet (5) objekata u ruralnom dijelu. Na području grada nalazi se 61 mjesna zajednica, a ambulante porodične medicine nalaze se u Drinjači, Čelopeku, Petkovcima, Kozluku i Branjevu.

Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu pruža usluge dječjoj populaciji u objektu Doma zdravlja i u prostoru OŠ Sveti Sava u Zvorniku.

Grad Zvornik ulaže napore kako bi zdravstvena zaštita bila što dostupnija svim stanovnicima našeg grada, a ustanova  kontinuirano radi na unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite. Rezultati tih aktivnosti su akreditacija  većeg broja timova porodične medicine, akreditacija Centra za zaštitu mentalnog zdravlja i sertifikacija ustanove.

Više o uslugama Doma zdravlja u Zvorniku možete saznati putem internet stranice: https://domzdravljazvornik.com

JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA „BOLNICA”

Adresa: Ulica Sime Perića 2, 75400 Zvornik
Telefon: +38756/211-112
Faks:+38756/211-110
E-pošta: bolnica@bolnicazvornik.com

Prva bolnica u Zvorniku za vrijeme Austro-Ugarske okupacije, podignuta je na Fetiji za potrebe vojnog garnizona, ali je služila i civilnom stanovništvu do kraja Prvog svjetskog rata. Na inicijativu građana, 1933. godine  izgrađena je nova zgrada u kojoj su u početku pružane samo ambulantno-polikliničke usluge. Rješenjem Narodnog odbora sreza Zvornik 1956. godine u Zvorniku je formiran Dom Zdravlja koji 1971. godine prerasta u Medicinski centar Zvornik. Godine 1985. gradi se zgrada sa dodatnih 6.000 m2 prostora. Medicinski centar je 2006. godine podjeljen na Dom zdravlja i Opštu Bolnicu Zvornik. U ustanovi je zaposleno 330 radnika.

JZU INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO – REGIONALNI CENTAR ZVORNIK

Adresa:Karakaj bb,zgrada Inžinjering, Zvornik 75400
Direktor:Miroslav Erić
Telefon : 056/232-127
Faks: 056/232-126
E-pošta: rc.zvornik@phi.rs.ba

Regionalni centar Zvornik obavlja socijalno-medicinsku, higijensko-ekološku, epidemiološku i mikrobiološku zdravstvenu djelatnost. Regionalni centar nadležan je da  prati, procjenjuje i analizira zdravstveno stanje stanovništva, izrađuje i dostavlja Institutu u Banjaluci analizu o potrebi za specijalizacijama i/ili subspecijalizacijama u RS, prati i proučava rizike po zdravlje stanovništva, obavlja aktivnosti na promociji zdravlja i prevenciji bolesti, te informiše stanovništvo o značaju očuvanja i unapređenja zdravlja, obavlja bakteriološke, parazitološke, virusološke, serološke, hemijske i toksikološke preglede i ispitivanja u vezi sa proizvodnjom i prometom životnih namirnica, voda, vazduha, predmeta opšte upotrebe, kao i djelimičnu dijagnostiku zaraznih i nezaraznih bolesti, koja pripada oblasti javnog zdravstva.

Više o Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske i sve neophodne informacije možete dobiti putem linka: https://www.phi.rs.ba/

ZDRAVSTVENA USTANOVA  “FRESENIUS MEDICAL CARE – CENTAR ZA DIJALIZU ŠAMAC” – POSLOVNA JEDINICA ZVORNIK

Adresa: Ulica Sime Perića 2, 75 400 Zvornik
Načelnik:  dr Koviljka Bogićević
Tel: 056/232-535
Faks: 056/232-541
E-pošta: ivanka.lukic@fmc-ag.com

USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE

JAVNA USTANOVA CENTAR ZA SOCIJALNI RAD

Adresa:  Vuka Karadžića 120,75400 Zvornik
Telefoni: 056/214-020; 213-507; 210-582; 214-021
E-pošta: czsr.zv@teol.net

Centar za socijalni rad Zvornik je javna ustanova socijalne zaštite koju je osnovala Skupština grada za izvršenje poslova i realizaciju prava utvrđenih Zakonom o Socijalnoj zaštiti, Porodičnim zakonom, Zakonom o diječijoj zaštiti i drugim propisima radi pružanja usluga socijalnog rada na području grada Zvornik. Centar za socijalni rad ima dvije osnovne djelatnosti: djelatnost socijalnog rada bez smještaja za starija lica i lica sa invaliditetom, djelatnost dnevne brige o djeci i ostala djelatnost socijalnog rada bez smještaja. U Centru je zaposleno 13 radnika.

 

FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ZVORNIK

Adresa:Ul.Patrijarha Pavla bb, zgrada Dekor, Zvornik 75400
Telefon:056/210-175
Faks: 056 210 114

Fond zdravstvenog osiguranja RS kao finansijski održiv sistem i efikasan servis osiguranih lica, izvršavajući svoju zakonsku ulogu, obezbjeđuje optimalnu dostupnost i kvalitet zdravstvenih usluga. FZO RS obezbjeđuje ostvarivanje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja vodeći računa o načelima solidarnosti, uzajamnosti i jednakosti osiguranih lica. Filijala FZO Zvornik ima svoje poslovnice u Zvorniku, Bratuncu, Srebrenici, Vlasenici, Milićima i Šekovićima, kao i ekspoziture u Skelanima i Osmacima.

Više o Fondu zdravstvenog osiguranja RS i svim neophodnim podacima možete saznati putem linka: https://www.zdravstvo-srpske.org

FOND ZA PENZIJSKO-INVALIDSKO OSOGURANJE REPUBLIKE SRPSKE /POSLOVNICA ZVORNIK

Poslovnica Zvornik obavlja poslove i za opštinu Osmaci.

Adresa: Ulica Braće Jugovića B-11, 75400 Zvornik
Telefon: 056/230-690

Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske osnovan je 20. juna 1992. kao Javni fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Srpske Republike Bosne i Hercegovine.
U skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 27/93) i Odlukom Narodne skupštine Republike Srpske broj 102-1464/93 od 30.12.1993. godine osnovan je Javni fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske. Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 32/00) izmijenjen je naziv u FOND ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE REPUBLIKE SRPSKE. Fond obavlja poslove iz svoje nadležnosti prema odredbama važećeg Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 134/11, 82/13 i 103/15). Sjedište Fonda je u Bijeljini.

Više o radu Fondaza penzijsko-invalidsko osiguranje, njegovoj organizaciji i pravima možete saznati putem linka:  https://www.fondpiors.org/

PROMOCIJA ZDRAVLJA

Grad Zvornik kroz različite aktivnosti promoviše zdrav način života i zdrave navike. U 2018. godini u gradu je počela realizacija projekta „Smanjenje faktora zdravstvenih rizika u BiH“. Cilj projekta je promjena stavova građana o rizičnim ponašanjima po zdravlje stanovništva među kojima su konzumiranje duvana i alkohola, nezdrava ishrana, nedovoljna fizička aktivnost.

Projekat „Smanjenje faktora zdravstvenih rizika u BiH“ uz podršku Vlade Švajcarske sprovodi Misija Svjetske banke u BiH u saradnji sa Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.

Pin It on Pinterest

Share This