Grad Zvornik
Službena stranica Gradske uprave Zvornik
Select Page
  1. Почетна
  2.  » 
  3. Investiraj
  4.  » Troškovi poslovanja
Troškovi poslovanja
KOMUNALNE NAKNADE

Komunalna naknada predstavlja obavezu plaćanja naknade za korišćenje objekata i uređaja zajedničke komunalne potrošnje. Skupština grada Zvornik je u skladu sa Zakonom o komunalnim djelatnostima Republike Srpske, donijela Odluku o komunalnoj naknadi i Odluku o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi, kojima se utvrđuje obaveza plaćanja komunalne naknade za korišćenje objekata i uređaja zajedničke komunalne potrošnje, propisuju osnove i mjerila na osnovu kojih se određuje visina komunalne naknade i korišćenje sredstava ostvarenih po osnovu komunalne naknade na području grada Zvornik.

KOMUNALNE TAKSE

Komunalne takse su zakonom određene naknade za korišćenje javnih dobara, a koje posebnim aktom utvrđuje jedinica lokalne samouprave. Skupština grada Zvornik je u skladu sa Zakonom o komunalnim taksama donijela Odluku o komunalnim taksama  i Odluku o izmjenama odluke o komunalnim taksama, kojima se uvode i utvrđuju vrste, visine, rokovi, način plaćanja i oslobađanja od plaćanja komunalnih taksi. Komunalne takse se obračunavaju i plaćaju u skladu sa Tarifom komunalnih taksi, koja je sastavni dio odluka o komunalnim taksama.  

POREZI

Visina poreza na nepokretnosti  u Zvorniku određuje se na osnovu Odluke o utvrđivanju poreske stope za oporezivanje nepokretnosti na području grada Zvornik za 2020. godinu i Odluke o visini vrijednosti nepokretnosti po zonama na teritoriji Grada Zvornik na dan 31.12.2019. godine. Sve informacije o porezima i poreskim olakšicama možete naći na linkovima Poreske uprave Republike Srpske www.poreskaupravars.org i Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine www.uino.gov.ba  

LOKALNI POREZI, TAKSE I NAKNADE

tabeli su pobrojani svi lokalni porezi, takse i naknade koje se plaćaju u gradu Zvorniku.

CJENOVNIK USLUGA JAVNIH PREDUZEĆA

Cjenovnik komunalnih usluga i priključaka na području grada Zvornik u 2020. godine odnosi se na poslovne korisnike.

PRICE LIST OF COMMUNAL SERVICES - ZVORNIK 2021

The price list of communal services and connections in the area of the City of Zvornik in 2021.

Pin It on Pinterest

Share This