Grad Zvornik
Službena stranica Gradske uprave Zvornik
Select Page
  1. Почетна
  2.  » 
  3. Gradska uprava
  4.  » javne ustanove
javne ustanove
AKCIONARSKO DRUŠTVO „VODOVOD I KOMUNALIJE“
Adresa: Karakaj 146/A, 75400 Zvornik
Tel/faks: 056-211-154, 212-020
E-pošta: vodovodikomunalije@teol.net
Internet stranica: https://www.vodovodikomunalijezv.com/
Direktor: Jovan Tomić

Preteča današnjeg akcionarskog društva sa većinskim udjelom  državnog kapitala (oko 75%) bilo je Komunalno-građevinsko zanatsko preduzeće „Mladost“ sa nešto širim spektrom djelatnosti, osnovano odlukom Skupštine opštine Zvornik. Poslije nekoliko statusnih promjena, 03. jula 2007. godine dobija sadašnje ime – A.D. „Vodovod i komunalije“ Zvornik. Osnovne djelatnosti su prikupljanje, transport i distribucija vode za piće, sakupljanje, odvoženje i odlaganje čvrstog komunalnog otpada. Pored osnovnih djelatnosti, „Vodovod i komunalije“ održava i gradsko groblje, uređuje plažu i šetališta pored rijeke Drine, pješačke staze prema tvrđavi Stari grad. Društvo zapošljava oko 150 radnika.

Izvještaj o poslovanju AD Vodovod i komunalije za 2019. godinu 

AKCIONARSKO DRUŠTVO „ZVORNIK-STAN“
Adresa: Svetog Save bb Z-16, 75400 Zvornik
Telefon: 056/210-049; 210-323
Fax. 056/210-277
E-pošta: zvornikstan@yahoo.com
Direktor: Miodrag Jevtić

Preduzeće J.P. .˝Zvornik-stan˝ osnovano je 1994. godine, dok je 2005. godine osnovano preduzeće A.D.˝Zvornik-stan˝. Zvornik-stan se bavi distribucijom i prodajom goriva distributivnom mrežom, proizvodnjom i snabdijevanjem parom i toplom vodom, održavanjem objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, postavljanjem električnih instalacija i opreme, izolacionim radovima, postavljanjem cijevnih instalacija i cjevovodnim transportom.  U preduzeću je zaposleno 55 radnika.

Izvještaj o radu javnog preduzeća “Zvornik-stan” za 2019. godinu. 

 

JP REGIONALNA DEPONIJA
JP “Regionalna deponija” d.o.o.
Svetog Save bb, 75400 Zvornik

Telefon: 056/232-365, 056/232 -367
Faks: 056/232-366
Direktor: Aleksandar Vračević
E-pošta: regdep.zv@teol.net; regdep.zv@gmail.com
Internet stranica: https://www.deponijazv.com

 

Regija koju čine opštine Kalesija, Vlasenica, Bratunac, Srebrenica, Sapna, Šekovići, Milići, Osmaci i grad Zvornik 2009. godine osnovale su međuopštinsko vijeće i ušle u II Projekat upravljanja otpadom. Javno preduzeće Regionalna deponija registrovano je 03.02.2010. godine i preuzelo je realizaciju projekta izgradnje regionalne sanitarne deponije i njeno upravljanje u radu. Učešće u osnivačkom kapitalu preduzeća određen je na osnovu broja stanovnika:

Grad Zvornik 29 %
Opština Kalesija 18 %
Opština Bratunac 12%
Opština Srebrenica 11 %
Opština Vlasenica 10 %
Opština Sapna 7 %
Opština Milići 5 %
Opština Šekovići 5 %
Opština Osmaci 3 %

Izvještaj o radu JP Regionalna deponija za 2019. godinu.

JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA DOM ZDRAVLJA ZVORNIK
Adresa:  Sime Perića 1, 75400 Zvornik
Tel/faks: 056/211-100; 056/211-114
E-pošta: domzdravlja@gmail.com
Direktor: Radivoje Aćimović

Rješenjem Narodnog odbora sreza Zvornik 1956. godine u Zvorniku je formiran Dom zdravlja koji 1971. godine prerasta u Medicinski centar Zvornik. Godine 1985. izgrađena je zgrada sa dodatnih 6.000 m2 prostora u kojoj se Dom zdravlja Zvornik i danas nalazi.  Medicinski centar je 2006. godine podijeljen na Dom zdravlja i Opštu bolnicu. Dom zdravlja  Zvornik je osnovan Odlukom Skupštine opštine Zvornik  01.06.2005. godine.  Sa primjenom sistema porodične medicine Dom zdravlja Zvornik je počeo 2007. godine. U aprilu 2014. godine Dom zdravlja Zvornik postao je jedna od prvih sertifikovanih zdravstvenih ustanova u Republici Srpskoj. U Domu zdravlja  zaposleno je 258 radnika.

 

JAVNA USTANOVA DOM ZA STARIJA LICA KISELJAK
Adresa:  Kiseljak bb, 75413 Kozluk
Tel/faks: 056/391-006; 056/391-031
E-pošta: judomzastaralica.kiseljak@gmail.com
Direktor: Zoran Radosavljević

Javna ustanova „Dom za starija lica“ Kiseljak–Zvornik osnovana je 17.02.2011. godine,  a sa radom je zvanično počela  25.05.2011. godine. Ustanova raspolaže kapacitetom od 47 mjesta, u dvokrevetnim, trokrevetnim i četvorokrevetnim sobama u dva objekta. Korisnici u Ustanovu dolaze  na zahtjev nadležnog Centra za socijalni rad, na zahtjev srodnika i na lični zahtjev. U toku smještaja korisnicima se pružaju sledeće usluge: smještaj, njega, ishrana, održavanje lične higijene, zdravstvena zaštita, kulturno-zabavni život i društvene aktivnosti. U Domu je zaposleno 17 radnika.

 

JAVNA USTANOVA CENTAR ZA SOCIJALNI RAD
Adresa:  Vuka Karadžića 120, 75 400 Zvornik
Telefoni: 056/214-020; 213-507; 210-582; 214-021
E-pošta: czsr.zv@teol.net
Direktor: Vukašin Nikolić

Centar za socijalni rad Zvornik je javna ustanova socijalne zaštite koju je osnovala Skupština grada za izvršenje poslova i realizaciju prava utvrđenih Zakonom o socijalnoj zaštiti, Porodičnim zakonom, Zakonom o diječijoj zaštiti i drugim propisima radi pružanja usluga socijalnog rada na području grada Zvornik. Centar za socijalni rad ima dvije osnovne djelatnosti: djelatnost socijalnog rada bez smještaja za starija lica i lica sa invaliditetom, djelatnost dnevne brige o djeci i ostala djelatnost socijalnog rada bez smještaja. U Centru je zaposleno 13 radnika.

 

JU JAVNI FOND ZA DJEČIJU ZAŠTITU
Javna ustanova Javni fond za dječiju zaštitu osnovana je 25.11.1996. godine Odlukom Vlade Republike Srpske, broj: 02-1322/96 od 25.11.1996. godine kao Javni fond za dječiju zaštitu sa sjedištem u Palama.

Poslovnica Zvornik

Svetog Save 120
75400 Zvornik

Telefon: 055 490-526
055/216-041 lokal 2135

Internet stranica: https://www.jfdz.org/sr

 

JPVOU DJEČIJI VRTIĆ „NAŠA RADOST“
Adresa:  Svetog Save 29,75400 Zvornik
Tel/faks: 056/210- 552
E-pošta: nasa.radost@yahoo.com
Direktor: Vukomir Stanković

Ustanova je počela sa radom 1964. godine. Osnivač je bila tadašnja Skupština opštine Zvornik. Kao samostalna organizacija pod nazivom Dječiji vrtić, ali u sastavu OŠ „Mitar Trifunović Učo“, radi sve do 1991. godine, kada se izdvaja i postaje samostalna ustanova pod nazivom Dječiji vrtić „Naša radost“. Rješenjem o registraciji od dana 06.05.2014. godine mijenja naziv u Javnu predškolsku vaspitno obrazovnu ustanovu. Dječiji vrtić „Naša radost“ je ustanova od posebnog društvenog značaja za oblast brige o djeci.  Osnovne djelatnosti su: predškolsko obrazovanje, dnevna briga za djecu predškolskog uzrasta i dnevna briga za učenike obuhvatajući dnevnu brigu djece sa posebnim potrebama. Rad vrtića je organizovan kroz cjelodnevni i poludnevni boravak, produženi boravak (školska djeca), igraonice i pripremna odjeljenja. Ukupan kapacitet je smještaj 330 djece u dva objekta. Ukupan broj zaposlenih je 60, od čega su 37 vaspitači.

 

JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA BOLNICA

Adresa:  Sime Perića broj 2, 75 400 Zvornik
Telefon: 056/211- 112
Faks: 056/211-110
E-pošta: bolnica@bolnicazvornik.com
Internet stranica: https://www.bolnicazvornik.com/
Direktor: Ivan Popović

Prva bolnica u Zvorniku za vrijeme Austro-Ugarske okupacije, podignuta je na Fetiji za potrebe vojnog garnizona, ali je služila i civilnom stanovništvu do kraja Prvog svjetskog rata. Na inicijativu građana, 1933. godine  izgrađena je nova zgrada u kojoj su u početku pružane samo ambulantno-polikliničke usluge. Rješenjem Narodnog odbora sreza Zvornik 1956. godine u Zvorniku je formiran Dom zdravlja koji 1971. godine prerasta u Medicinski centar Zvornik. Godine 1985. gradi se zgrada sa dodatnih 6.000 mprostora. Medicinski centar je 2006. godine podjeljen na Dom zdravlja i Opštu Bolnicu Zvornik. U ustanovi je zaposleno 330 radnika.

JAVNA USTANOVA NARODNA BIBLIOTEKA I MUZEJSKA ZBIRKA
Adresa:  Svetog Save broj 9, 75400 Zvornik
Telefon: 056/211-234; 056/210-260
Faks: 070/311-690
E-pošta: bibliozv@yahoo.com
Direktor: Njegoslava Stjepanović

Narodna biblioteka i muzejska zbirka u Zvorniku počela je da radi davne 1946. godine,  predstavlja spoj tradicionalnog i modernog, čuvar je znanja i most između prošlosti i budućnosti.  Javna ustanova Narodna biblioteka i muzejska zbirka Zvornik smještena je objektu Kasina u centru grada. Raspolaže sa 70.000 naslova različitih stručnih grupa. U okviru biblioteke radi multimedijalna čitaonica sa 20 mjesta u kojoj se svakodnevno mogu pročitati dnevna i nedeljna štampa. Stalna etnografska i arheološka postavka muzejske zbirke, tematske izložbe, edukativni sadržaji za sve uzraste, brojne  književne i večeri poezije, druženje sa poznatim piscima i pjesnicima čine cjelinu u okviru ove ustanove.  Ustanova zapošljava 8 radnika.

 

JAVNA USTANOVA „DOM OMLADINE“

Adresa:  Trg kralja Petra I Karađorđevića 10, 75 400 Zvornik
Telefon: 065/654-925
E-pošta: djordjedeuric@gmail.com
Direktor: Đorđe Deurić

JU „Dom omladine“ Zvornik je javna ustanova osnovana od Skupštine grada Zvornik sa ciljem da podstiče i afirmiše kreativno stvaralaštvo mladih u oblasti kulture i da utiče na poboljšanje kulturnog života grada. U Domu se organizuju: književne promocije, likovne izložbe, koncerti, pozorišne predstave, projekcije igranih i dokumentarnih filmova, edukativne radionice, predavanja i tribine. Zgrada JU “Dom omladine Zvornik“ je tako koncipirana da sadrži različite prostorije za različita kulturna, edukativna i zabavna događanja. Sastoji se iz sledećih cjelina: velika pozorišna sala, mala kino sala, sala za konferencije, igraonica za djecu, hol, diskoteka. U ustanovi je zaposleno šest radnika.

 

JAVNA USTANOVA REKREATIVNO–SPORTSKI CENTAR ZVORNIK

Adresa:  Svetog Save bb, 75 400 Zvornik
Tel/fax: 056/210-675
E-pošta: bsavic78@yahoo.com
Direktor: Vladan Matić

Javna ustanova Rekreativno-sportski centar „ZVORNIK“ osnovana je 1983. godine kao OOUR Sportski centar, kasnije kao ODP, DP i JODP Kulturno sportski centar „ZVORNIK“ a od 30.12.2008. godine odlukom osnivača prelazi u Javnu ustanovu sa sadašnjim nazivom. Osnovna djelatnost Ustanove je pružanje usluga građanima, sportskim klubovima i drugim licima u oblasti sporta i kulture. Osnivač je Grad Zvornik sa 100 posto kapitala. JU RSC ima veliku sportsku dvoranu, prateće prostorije i opremu kao i malu salu za tenis, mali fudbal, borilačke sportove i dr. Sportska dvorana nudi usluge treninga, rekreacije, koncerata, priredbi, sajmova, promocija i drugih događaja. JU RSC „ZVORNIK“ zapošljava 16 radnika.

 

TURISTIČKA ORGANIZACIJA GRADA ZVORNIK
Adresa:  Svetog Save 7, 75400 Zvornik
Tel/faks: 056/210-184
E-pošta: tooz@teol.net
Direktor: Slavica Andrić
Internet stranica: www.zvornikturizam.org

Turistička organizacija grada Zvornik osnovana je Odlukom Skupštine grada  01.06.2005. godine, ali je sa radom zvanično počela 01.02.2008. godine. Osnovni cilj Turističke organizacije je promocija svih turističkih potencijala i bogatog kulturno – istorijskog nasljeđa Zvornika.  Poseban akcenat stavljen je na promociju rijeke Drine, srednjevjekovne tvrđave „Stari grad“, zaštićenog nacionalnog spomenika i rimskog kamenoloma Dardagani. Turistička organizacija se bavi poslovima vezanim za prihvat turista i pružanje svih neophodnih  informacija o turističkoj ponudi grada. Posreduje  u pružanju usluga u domaćoj radinosti i na taj način direktno utiče na poboljšanje kvaliteta usluga u turizmu. Bogato kulturno-istorijsko nasljeđe olakšava Turističkoj organizaciji rad. Zvornik, grad na raskrsnici puteva, na granicama država, na putu putnika je mjesto sa bogatom istorijom. Grad u kome su zidali tvrđave, crkve, džamije, bedeme, pravili mostove. Zvornik je grad sa kapijom otvorenom za goste. Turistička organizacija zapošljava četiri radnika.

 

Pin It on Pinterest

Share This