Град Зворник
Службена страница Градске управе Зворник
Izaberite stranicu
Архива
37. редовна сједница Скупштине града Зворник
36. редовна сједница Скупштине града Зворник

 Позив za 36. редовну сједницу Скупштине града Зворник

1. Извод из записника са 35. редовне сједнице Скупштине града Звроник

2. Одговор на одборничко питање

3. Приједлог Одлуке о именовању савјета плана за праћење израде урбанистичког плана ширег урбаног подручја града Зворник, Зворник 2020-2035

4. Приједлог Одлуке о утврђивању критеријума и расписивању Јавног конкурса за избор и именовање директора ЈПВОУ Дјечији вртић Наша радост, Зворник

5. Приједлог Одлуке о усвајању Плана имплементације (2020-2022) Стратегије интегрисаног развоја града Зворник за период 2018-2027. година

6. Приједлог Одлуке о замјени и продаји земљишта ради комплетирања грађевинске парцеле ДОО Трго-шпед Зворник

7. Приједлог Одлуке о куповини земљишта за изградњу водовода у МЗ Локањ

8. Приједлог Одлуке о куповини некретнина означених као кп.бр. 7516 и кп.бр. 7517-1 КО Скочић

9. Приједлог Одлуке о продаји земљишта кп.бр. 2046-2 КО Зворник – град непосредном погодбом ради комплетирања парцеле

10. Приједлог Одлуке о куповини земљишта кп.бр. 451 КО Зворник – град

11. Приједлог Одлуке о куповини некретнина означених као кп.бр. 2682 КО Роћевић

12. Приједлог Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о комуналном реду на подручју града Зворник

13. Извјештај о извршењу буџета за период 01.01. – 30.06.2020.

14. Информација о стању криминалитета, ЈРМ-а и безбједности саобраћаја на подручју града Зворник за период 01.01. до 30.06.2020. године

15. Информација о стању и заштити животне средине на подручју града Зворник

16. Информација о водоснабдијевању на подручју града Зворник и пружању других комуналних услуга

17. Информација о стипендирању студената из буџета града Зворник у школској 2019-2020 години

18. Информација о оснивању предузетничких радњи на подручју града Зворник у 2020. години (са стањем на дан 31.08.2020. године)

19. Извјештај о реализацији Плана капиталних инвестиција 2019-2021. година

20. Извештај о остварењу Плана имплементације Стратегије интегрисаног развоја гарад Зворник за 2019. годину

21. Акциони план одрживог управљања енергијом и прилагођавања климатским промјенама Града Зворника (SECAP) за период до 2030. године

35. редовна сједница Скупштине града Зворник

Позив za 35. редовну сједницу Скупштине града Зворник

1. Извод из Записника са 34. редовне сједнице Скупштине града Зворник

2. Oдговор на одборничка питања постављена на 34. редовној сједници Скупштине града Зворник

3. Извјештај о стању судских и других предмета у којима се као једна од страна појављује Град Зворник за 2019. годину

4. Приједлог Одлуке о усвајању мјера за помоћ привредним субјектима на подручју града Зворник у сврху санације штете изазване пандемијом корона вируса

5. Приједлог Одлуке о утврђивању просјечне, коначне, грађевинске цијене корисне површине стамбеног и пословног простора у 2019. години

6. Приједлог Одлуке о утврђивању накнаде за уређење градског грађевинског земљишта за 2020. годину

7. Приједлог Одлуке о приступању изради Урбанистичког плана ширег урбаног подручјаГрада Зворник, Зворник 2020-2035

8. Приједлог Одлуке о усвајању Плана капиталних инвестиција града Зворник за период 2020-2022. година.zip

9. Приједлог Одлуке о продаји непосредном погодбом грађевинског земљишта означеног као ка.бр. 86823 КО Зворник

10. Приједлог Одлуке о измјенама Одлуке о комуналним таксама

11. Приједлог Одлуке о допуни Одлуке о разврставању локалних путева и улица у насељу на подручју града Зворника

12. Приједлог Одлуке о годишњем финансијком извјештају града Зворник за 2019. годину.zip

13. Извјештај о извршењу буџета Града Зворник за период 01.01-31.12.2019. године.zip

14. Извјештај о извршењу буџета Града Зворник за период 01.01-31.03.2020. године.zip

15. Извјештај о раду Градоначеника и Градске управе града Зворник за 2019. годину

16. Приједлог Програма рада Градоначелника и Градске управе града Зворник за 2020. годину

17. Приједлог Програма коришћења буџетских средстава за подстицај пољопривредне производње на подручју града Зворник за 2020. годину

18. Извјештај о стању у пољопривреди града Зворник у 2019. години

19. Извјештај о пословању АД Водовод и комуналије, Зворник, за 2019. годину

20. Извјештај о раду АД Зворник стан, Зворник за период 01.01.-31.12. 2019. године

21. Информација о раду ЈП Регионална депонија доо Зворник за 2019. годину

22. Извјештај о извршењу производно финансијског плана Шумске управе Зворник за период 01.01.2019.-31.12.2019. године

23. Информација о организованости, опремљености и функционисању цивилне заштите на подручју града Зворник

24. Информација о стању малољетничке деликвенције на подручју града Зворник за 2019. годину

25. Мишљење по годишњим извјештајима о раду јавних установа за 2019. годину са извјештајима о раду ЈУ.zip

Pin It on Pinterest

Share This