Град Зворник
Службена страница Градске управе Зворник
Izaberite stranicu
Одјељење за општу управу

Сједиште: Светог Саве 124
Телефон: 056/232-220
Факс: 056/232-221
Е-пошта: mersad.mehmedovic@gradzvornik.org
Начелник: Мерсад Мехмедовић

Одјељење за општу управу надлежно је за извршавање закона, других прописа и општих аката у оквиру права и дужности Града који се односе на област опште управе. У Општој управи су стручни и управни послови у области матичних књига и грађанских стања (накнадног уписа у матичне књиге, држављанства, промјене личног имена и др.), послови пријемне канцеларије, протокола, писарнице, доставне службе, архиве, овјере потписа, преписа и рукописа и радних књижица, издавање извода и  увјерења из јавних евиденција које води, издаје потврде о чињеницама о којима се не води јавна евиденција када је на то законом овлашћено, послови из надлежности мјесних канцеларија, пружање правне помоћи,  вођење поступка по притужбама грађана, вршење надзора над радом савјета мјесних заједница, спровођење поступка административног извршења неновчаних обавеза у случајевима утврђеним законом, и други.

У оквиру Одјељења за општу управу организована су два одсјека:

Одсјек за послове пријемне канцеларије и мјесне канцеларије

Телефон: 056/232-250
Факс:056/232-221
Е-пошта: mirjana.jovic@gradzvornik.org
Шеф Одсјека: Мирјана Јовић

Одсјек за управно-правне послове

Телефон:
Факс: 056/232-221
Е-пошта:
Шеф Одсјека:

Радно вријеме сваког радног дана од 07:00 до 15:00 часова (Шалтер сала од 07:00 до 16:00 часова).

Да бисте остварили своја права и обавезе потребно је да на вријеме и на правом мјесту попуните ваше захтјеве.

„Информација је сваки материјал којим се преносе чињенице, мишљења, подаци или било који други садржај, укључујући сваку копију или њен дио, без обзира на облик или карактеристике, као и на то када је сачињена и како је класификована“ (Члан 3. тачка 1. Закона о слободи приступа информацијама у Републици Српској).

Индекс регистар, уз називе одјељења и служби Градске управе, садржи основне врсте информација које службе, с обзиром на свој дјелокруг, посједују. За информације које нису наведене у индекс регистру, обратите се службенику за информисање, или их пронађите у једној од бројних брошура, које су, као и овај индекс регистар и водич за приступ информацијама, такође бесплатни.

Водич је детаљан приказ Закона о слободи приступа информацијама.

Одјељење за општу управу

Pin It on Pinterest

Share This