Град Зворник
Службена страница Градске управе Зворник
Izaberite stranicu
  1. Почетна
  2.  » 
  3. Градска управа
  4.  » Јединица за интерну ревизију
Јединица за интерну ревизију

 

 

Телефон: 056/232-227
Е-пошта: 
Руководилац: 

Интерни ревизор: Александра Ерић
Е-пошта: aleksandra.eric@gradzvornik.org

Интерни ревизор: Јелена Радић
Е-пошта: jelena.radic@gradzvornik.org

Интерна ревизија је независно, објективно давање мишљења и савјетодавна активност која има за циљ да унаприједи пословање субјекта  и помаже субјекту да оствари своје циљеве обезбјеђујући систематичан и дисциплинован приступ оцјени и побољшању ефикасности управљања ризиком, контролама и процесима управљања.

Јединица за интерну ревизију обавља послове везане за прoвођење Закона о систему интерних  финансијских контрола у јавном сектору РС, подзаконских аката везаних за интерну ревизију и Међународних стандарда  професионалне праксе интерне ревизије. Јединица врши процјену ризика на нивоу организационих дијелова  и процјену ризика на нивоу процеса  Градске управе  и буџетских корисника.

Ревизије се врше на основу претходно сачињених стратешких-трогодишњих планова, годишњих и појединачних  планова интерне ревизије у складу са Упутством  за рад интерних ревизора у јавном сектору РС, Министарства финансија РС.

У поступку ревизије процеса, активности и програма врши се процјена и утврђивање успостављености, адекватности и ефективности интерних контрола  у складу са Методологијом,

Повељом интерне ревизије, Кодексом професионалне етике за интерне ревизоре  у јавном сектору РС и Међународним стандардима професионалне праксе интерне ревизије. Такође, Јединица за интерну ревизију врши израду интерних нормативних аката  из области интерне ревизије и усаглашавање истих са републичким прописима.

По завршетку ревизије Јединица за интерну ревизију врши извјештавање руководиоца  ревидиране  организационе јединице и Градоначелника о утврђеном стању у поступку ревизије и датим препорукама за унапређење пословања. У поступку ревизије врши се ревизија усклађености, финансијска ревизија и ревизија система.

Радно вријеме од 07:00 до 15:00 часова од понедељка до петка.

ПОВЕЉА ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ

 

 

Pin It on Pinterest

Share This