Град Зворник
Службена страница Градске управе Зворник
Izaberite stranicu
  1. Почетна
  2.  » 
  3. Грађани
  4.  » Пријава корупције
Пријава корупције

План интегритета је интерни антикорупциони документ који садржи скуп мјера правне и практичне природе којим се спречавају и отклањају могућности за различите облике коруптивног понашања и неправилности у раду.

План интегритета представља резултат самопроцјене подложности институције на коруптивно дјеловање и неправилности. Стратешки оквир плана је повећање транспарентности и јавности рада, а тиме и јачање повјерења грађана у рад јединица локалне самоуправе.

Град Зворник опредијељен је да примјеном превентивних мјера, јача повјерење грађана у владавину права и закона, те да спровођењем антикоруптивних мјера спријечи и сузбије коруптивно дјеловање.

Превенцијом се спречава настанак коруптивних појава, кроз предлагање мјера за побољшање интегритета и сачињавање регистра ризика и адекватних мјера за отклањање узрока, односно ризика за настанак и развој корупције. Ово се огледа не само кроз смањење корупције као давања и примања мита, већ и кроз отклањање етичких и професионално неприхватљивих поступака путем планирања и спровођења планова интегритета.

ПРИЈАВА КОРУПЦИЈЕ:

У складу са Упутством о поступању са пријавом корупције и обезбјеђењу заштите лица која пријављују корупцију у Градској управи Зворник (Службени гласник Града Зворника број 5/18) корупција се може пријавити на један од следећих начина:

  1. путем поште на адресу Градска управа Зворник, ул. Светог Саве бр. 124, 75400 Зворник са назнаком „пријава корупције“;
  2. путем електронске поште на адресу: sladjana.tijanic@gradzvornik.org;
  3. у сандуче за пријаву корупције које се налази у просторијама Градске управе;
  4. усмено на записник код овлашћеног службеника у Градској управи и
  5. путем апликације АПК на стандардном електронском обрасцу

ONLINE ПРИЈАВА КОРУПЦИЈЕ

Апликација је намјењена за пријаву сумње на корупцију и друге неправилности у раду јавне управе

ОБЛАСТИ ПРИЈАВЕ КОМУНЛАНИХ ПРОБЛЕМА
НЕПРОПИСНО ПАРКИРАЊЕ

Подразумијева паркирање на зеленој површини и резервисаном паркинг мјесту,  непрописно паркирање у смислу заузећа два паркинг мјеста, и слично.

УЛИЦЕ И ПУТЕВИ

Подразумијева мања и већа оштећења на градским улицама, локалним путевима и некатегорисаним путевима, као што су ударне рупе, одрони, клизишта, дрвеће и друге препреке. 

НЕПРОПИСНО ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА

Подразумијева одлагање отпада на мјестима која за то нису предвиђена и дивље депоније.

САОБРАЋАЈ

Подразумијева неисправну вертикалну сигнализацију као што су: семафори, саобраћајно знакови и хоризонталну сигнализацију, нпр: лежећи полицајци, пјешачки прелази, зауставна и раздјелна линија на коловозу и слично, те саобраћајну сигнализацију, ометање пјешачког и аутомобилског саобраћаја.

РАСВЈЕТА

Подразумијева неисправну и оштећену јавну расвјету. 

ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ

Подразумијева неадекватно одржавање зелених површина у граду, нередовно кошење, сува и оштећена стабла, украсно биље и остало растиње. 

ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

Подразумијева прекид у снабдијевању водом, запрљану воду, квар на прикључном мјесту, зачепљење канализације, неисправне и оштећене шахтове. Наведени и слични проблеми се требају односити на водоводне и канализационе системе којима управља предузеће АД „Водовод и комуналије“.

ТОПЛИФИКАЦИЈА И ГАСИФИКАЦИЈА

Подразумијева прекид у снабдијевању гасом, прекид у снабдијевању топлотном енергијом, неадекватну испоруку топлотне енергије, ненајављене прекиде испоруке топлотне енергије, неисправност на уређајима који доводе топлотну енергију до домаћинстава, а који су у надлежности града.

РУШЕВНИ ОБЈЕКТИ И ФАСАДЕ

Подразумијева пријаву рушевних објеката и фасада, који представљају  опасност за лица и објекте у непосредном окружењу. 

ОДВОЗ ОТПАДА

Подразумијева нередован одвоз комуналног отпада, препуњене и неисправне контејнере и канте. 

УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ГРАДСКОГ ГРОБЉА

Подразумијева уређење и одржавање заједничких дјелова градског гробља, приступне путеве, стазе, јавне чесме, кошење траве и слично. 

Pin It on Pinterest

Share This