Град Зворник
Службена страница Градске управе Зворник
Izaberite stranicu
  1. Почетна
  2.  » 
  3. Градска управа
  4.  » 
  5. Одјељења и службе
  6.  » Одјељење за финансије
Одјељење за финансије

Сједиште: Светог Саве 124
Телефон: 056/232-252
Факс: 056/232-221
Е-пошта: srdjan.despic@gradzvornik.org
Начелник: Срђан Деспић

Одјељење за финансије обавља послове прописане Законом о локалној самоуправи и Статутом Скупштине града. У оквиру одјељења организовани су одсјеци за обављање одређених послова и то: одсјек за финансије и рачуноводство, одсјек за буџет и одсјек за трезор.

У Одјељењу за финансије обављају се послови праћења и примјене прописа/стандарда трезорског пословања, буџетског система, рачуноводства и Међународних рачуноводствених стандарда, припремање приједлога одлука о буџету, ребалансу буџета и извршењу буџета, праћење реализација и извршења буџета Града по буџетским корисницима и о томе извјештава Скупштину града и Градоначелника. Одјељење за финансије припрема документацију приликом кредитног задужења Града, прати трошење кредитних средстава, у складу са одлуком о кредитном задужењу и вођење регистра издатих гаранција Градске управе, води евиденцију уговора Градске управе као и реализацију склопљених уговора, одлука и закључака.

У Одјељењу за финансије организована су три одсјека:

Одсјек за финансије и рачуноводство

Телефон: 056/232-265
Факс: 056/232-221
Е-пошта: miladin.ristic@gradzvornik.org
Шеф Одсјека: Миладин Ристић

Одсјек за буџет
Телефон: 056/232-237
Факс: 056/232-221
Е-пошта: vesna.boskovic@gradzvornik.org
Шеф Одсјека: Весна Бошковић

Одсјек за трезор
Телефон: 056/232-235
Факс: 056/232-221
Е-пошта: svjetlana.petkovic@gradzvornik.org
Шеф Одсјека: Свјетлана Петковић

БУЏЕТ

Буџет града је процјена годишњих прихода, помоћи и других начина финансирања, годишњих расхода и других издатака. Припрема и доношење буџета Града врши се у складу са Законом о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник РС“ број:121/12,52/14,103/15, 15/16), Законом о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број:97/16), Статута града Зворник-пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ број:5/17).

Буџет за 2021. годину усвојен је на 3. редовној сједници Скупштине града Зворник. Буџет је објављен у Службеном гласнику града Зворник број: 4/2021

Буџет за 2020.годину усвојен је на 33. сједници Скупштине града Зворник. Буџет је објављен у Службеном гласнику града Зворник број: 15/2019

Извјештај о извршењу буџета града Зворник за 2019. годину Скупштина града усвојила је на сједници одржаној 12.јуна 2020. године.

КРЕДИТНА СПОСОБНОСТ ГРАДА

Кредитна способност или бонитет је оцјена вјероватноће подмиривања преузете обавезе у договореном року. Квалитетном процјеном бонитета клијената банке умањују ризик лоших пласмана.

Имплементација инвестиционих пројеката локалних самоуправа зависи од њихове способности да прикупе неопходне фондове путем комбинације сопствених средстава и екстерног финансирања. Финансирање путем задуживања омогућава градским управама да спроводе висе инфраструктурних пројеката у краћем временском периоду него што би то био случај када би се они финансирали из сопствених извора.

Финансијски оквир за локалне самоуправе игра кључну улогу у одрживом развоју тржишта кредита локалних власти. Начин на који су дизајнирана унутар-државна фискална структура заједно са рачуноводственим системом и процедурама извјештавања јесу важни фактори које финансијске институције узимају у обзир приликом оцјењивања финансирања локалне самоуправе. Успостављањем опште структуре локалних прихода и расхода, унутар-државни фискални оквир одређује у ширем смислу и капацитет задуживања локалних самоуправа унутар државе.

Локална заједница се може задужити не више од 18% редовних прихода те локалне заједнице у претходној фискалној години. Укупан дуг локалне заједнице по издатим гаранцијама не може прећи 30% редовних прихода из претходне фискалне године.

Кредитна способност града Зворник у 2020. години је позитивна.

Pin It on Pinterest

Share This