Град Зворник
Службена страница Градске управе Зворник
Izaberite stranicu
  1. Почетна
  2.  » 
  3. Градска управа
  4.  » 
  5. Одјељења и службе
  6.  » Одјељење за финансије
Одјељење за финансије

Сједиште: Светог Саве 124
Телефон: 056/232-252
Факс: 056/232-221
Е-пошта: srdjan.despic@gradzvornik.org
Начелник: Срђан Деспић

Одјељење за финансије обавља послове прописане Законом о локалној самоуправи и Статутом Скупштине града. У оквиру одјељења организовани су одсјеци за обављање одређених послова и то: одсјек за финансије и рачуноводство, одсјек за буџет и одсјек за трезор.

У Одјељењу за финансије обављају се послови праћења и примјене прописа/стандарда трезорског пословања, буџетског система, рачуноводства и Међународних рачуноводствених стандарда, припремање приједлога одлука о буџету, ребалансу буџета и извршењу буџета, праћење реализација и извршења буџета Града по буџетским корисницима и о томе извјештава Скупштину града и Градоначелника. Одјељење за финансије припрема документацију приликом кредитног задужења Града, прати трошење кредитних средстава, у складу са одлуком о кредитном задужењу и вођење регистра издатих гаранција Градске управе, води евиденцију уговора Градске управе као и реализацију склопљених уговора, одлука и закључака.

У Одјељењу за финансије организована су три одсјека:

Одсјек за финансије и рачуноводство

Телефон: 056/232-265
Факс: 056/232-221
Е-пошта: miladin.ristic@gradzvornik.org
Шеф Одсјека: Миладин Ристић

Одсјек за буџет
Телефон: 056/232-237
Факс: 056/232-221
Е-пошта: vesna.boskovic@gradzvornik.org
Шеф Одсјека: Весна Бошковић

Одсјек за трезор
Телефон: 056/232-235
Факс: 056/232-221
Е-пошта: svjetlana.petkovic@gradzvornik.org
Шеф Одсјека: Свјетлана Петковић

БУЏЕТ

Буџет града је процјена годишњих прихода, помоћи и других начина финансирања, годишњих расхода и других издатака. Припрема и доношење буџета Града врши се у складу са Законом о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник РС“ број:121/12,52/14,103/15, 15/16), Законом о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број:97/16), Статута града Зворник-пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ број:5/17).

Буџет за 2023. годину усвојен је на 17. редовној сједници Скупштине града. Буџет је објављен у Службеном гласнику број: 16/2022

Буџет за 2022. годину усвојен је на 9. редовној сједници Скупштине града. Буџет је објављен у Службеном гласнику број: 6/2021

Буџет за 2021. годину усвојен је на 3. редовној сједници Скупштине града Зворник. Буџет је објављен у Службеном гласнику града Зворник број: 4/2021

Буџет за 2020.годину усвојен је на 33. сједници Скупштине града Зворник. Буџет је објављен у Службеном гласнику града Зворник број: 15/2019

Извјештај о извршењу буџета града Зворник за 2019. годину Скупштина града усвојила је на сједници одржаној 12.јуна 2020. године.

Извјештај о извршењу буџета града Зворник за 2020. годину Скупштина града усвојила је на сједници одржаној 27.маја 2021. године.

Извјештај о извршењу буџета града Зворник за 2021. годину Скупштина града усвојила је на сједници одржаној 05. јула 2022. године.

Извјештај о извршењу буџета града Зворник за 2022. годину Скупштина града усвојила је на сједници одржаној 16. маја 2023. године

Одлуку о годишњем финансијком извјештају града Зворник за 2020. годину усвојила је Скупштина града на сједници одржаној 27. маја 2021. године.

Одлуку о годишњем финансијком извјештају града Зворник за 2021. годину усвојила је Скупштина града на сједници одржаној 05. јула 2022. године.

КРЕДИТНА СПОСОБНОСТ ГРАДА

Кредитна способност или бонитет је оцјена вјероватноће подмиривања преузете обавезе у договореном року. Квалитетном процјеном бонитета клијената банке умањују ризик лоших пласмана.

Имплементација инвестиционих пројеката локалних самоуправа зависи од њихове способности да прикупе неопходне фондове путем комбинације сопствених средстава и екстерног финансирања. Финансирање путем задуживања омогућава градским управама да спроводе висе инфраструктурних пројеката у краћем временском периоду него што би то био случај када би се они финансирали из сопствених извора.

Финансијски оквир за локалне самоуправе игра кључну улогу у одрживом развоју тржишта кредита локалних власти. Начин на који су дизајнирана унутар-државна фискална структура заједно са рачуноводственим системом и процедурама извјештавања јесу важни фактори које финансијске институције узимају у обзир приликом оцјењивања финансирања локалне самоуправе. Успостављањем опште структуре локалних прихода и расхода, унутар-државни фискални оквир одређује у ширем смислу и капацитет задуживања локалних самоуправа унутар државе.

Локална заједница се може задужити не више од 18% редовних прихода те локалне заједнице у претходној фискалној години. Укупан дуг локалне заједнице по издатим гаранцијама не може прећи 30% редовних прихода из претходне фискалне године.

Кредитна способност града Зворник у 2021. години је позитивна.

Pin It on Pinterest

Share This