Град Зворник
Службена страница Градске управе Зворник
Izaberite stranicu
  1. Почетна
  2.  » 
  3. Инвестирај
  4.  » Трошкови пословања
Трошкови пословања
КОМУНАЛНЕ НАКНАДЕ

Комунална накнада представља обавезу плаћања накнаде за коришћење објеката и уређаја заједничке комуналне потрошње. Скупштина града Зворник је у складу са Законом о комуналним дјелатностима Републике Српске, донијела Одлуку о комуналној накнади и Одлуку о измјени Одлуке о комуналној накнадикојима се утврђује обавеза плаћања комуналне накнаде за коришћење објеката и уређаја заједничке комуналне потрошње, прописују основе и мјерила на основу којих се одређује висина комуналне накнаде и коришћење средстава остварених по основу комуналне накнаде на подручју града Зворник.

Одлука о комуналној накнади – пречишћен текст. 

Одлука о цијенама и начину наплате комуналних услуга на подручју града Зворника. 

КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ

Комуналне таксе су законом одређене накнаде за коришћење јавних добара, а које посебним актом утврђује јединица локалне самоуправе.

Скупштина града Зворник је на 10. редовној сједници одржаној 24. фебруара 2022. године у складу са Законом о комуналним таксама донијела Одлуку о комуналним таксама,  којом се уводе и утврђују врсте, висине, рокови, начин плаћања и ослобађања од плаћања комуналних такси.

Комуналне таксе се обрачунавају и плаћају у складу са Тарифом комуналних такси, која је саставни дио одлука о комуналним таксама.

Пречишћени текст Одлуке о комуналним таксама.

Одлука о допуни Одлуке о комуналним таксама. 

ПОРЕЗИ

Висина пореза на непокретности  у Зворнику одређује се на основу Одлука о утврђивању пореске стопе за опорезивање непокретности на подручју града Зворник за 2024. годину   и Одлука о висини вриједности непокретности по зонама на територији града Зворник на дан 31.12.2023. године

Све информације о порезима и пореским олакшицама можете наћи на линковима Пореске управе Републике Српске www.poreskaupravars.org и Управе за индиректно опорезивање Босне и Херцеговине www.uino.gov.ba

РЕНТА И НАКНАДА ЗА ТРОШКОВЕ УРЕЂЕЊА ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

Скупштина града Зворник донијела је следеће одлуке које се односе на област градског грађевинског земљишта, уређења простора и накнада за ренту и уређење градског грађевинског земљишта:

ЛОКАЛНИ ПОРЕЗИ, ТАКСЕ И НАКНАДЕ

У табели су побројани сви локални порези, таксе и накнаде које се плаћају у граду Зворнику.

ЦЈЕНОВНИК УСЛУГА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА

Цјеновник комуналних услуга и прикључака на подручју града Зворник у 2023. године односи се на пословне кориснике. 

PRICE LIST OF COMMUNAL SERVICES IN ZVORNIK

The price list of communal services and connections in the area of the City of Zvornik in 2024.

Pin It on Pinterest

Share This