Град Зворник
Службена страница Градске управе Зворник
Izaberite stranicu
  1. Почетна
  2.  » 
  3. Инвестирај
  4.  » Трошкови пословања
Трошкови пословања
КОМУНАЛНЕ НАКНАДЕ

Комунална накнада представља обавезу плаћања накнаде за коришћење објеката и уређаја заједничке комуналне потрошње. Скупштина града Зворник је у складу са Законом о комуналним дјелатностима Републике Српске, донијела Одлуку о комуналној накнади и Одлуку о измјени Одлуке о комуналној накнадикојима се утврђује обавеза плаћања комуналне накнаде за коришћење објеката и уређаја заједничке комуналне потрошње, прописују основе и мјерила на основу којих се одређује висина комуналне накнаде и коришћење средстава остварених по основу комуналне накнаде на подручју града Зворник.

Одлука о цијенама и начину наплате комуналних услуга на подручју града Зворника. 

КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ

Комуналне таксе су законом одређене накнаде за коришћење јавних добара, а које посебним актом утврђује јединица локалне самоуправе. Скупштина града Зворник је у складу са Законом о комуналним таксама донијела Одлуку о комуналним таксама  и Одлуку о измјенама одлуке о комуналним таксама, којима се уводе и утврђују врсте, висине, рокови, начин плаћања и ослобађања од плаћања комуналних такси. (Одлука о комуналним таксама, пречишћен текст

Комуналне таксе се обрачунавају и плаћају у складу са Тарифом комуналних такси, која је саставни дио одлука о комуналним таксама.

ПОРЕЗИ

Висина пореза на непокретности  у Зворнику одређује се на основу Одлуке о утврђивању пореске стопе за опорезивање непокретности на подручју града Зворник за 2021. годину и Одлуке о висини вриједности непокретности по зонама на територији Града Зворник на дан 31.12.2020. године.

Све информације о порезима и пореским олакшицама можете наћи на линковима Пореске управе Републике Српске www.poreskaupravars.org и Управе за индиректно опорезивање Босне и Херцеговине www.uino.gov.ba

РЕНТА И НАКНАДА ЗА ТРОШКОВЕ УРЕЂЕЊА ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
ЦЈЕНОВНИК УСЛУГА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА

Цјеновник комуналних услуга и прикључака на подручју града Зворник у 2020. године односи се на пословне кориснике. 

ЛОКАЛНИ ПОРЕЗИ, ТАКСЕ И НАКНАДЕ

У табели су побројани сви локални порези, таксе и накнаде које се плаћају у граду Зворнику.

PRICE LIST OF COMMUNAL SERVICES - ZVORNIK 2020

The price list of communal services and connections in the area of the City of Zvornik in 2020.

Pin It on Pinterest

Share This