Град Зворник
Службена страница Градске управе Зворник
Izaberite stranicu
 1. Почетна
 2.  » 
 3. Скупштина Града
 4.  » Документи
Документи
ПОСЛОВНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА

Скупштина града Зворник се конституише, организује и ради у складу са Уставом, Законом, Статутом града и Пословником Скупштине града.

Пословник уређује:

 • права, обавезе, дужности и одговорности одборника
 • конституисање и организацију Скупштине града
 • начин рада Скупштине града
 • акта Скупштине града и поступак њиховог доношења
 • поступак избора, именовања и разрјешења
 • односе Скупштине града и градских органа извршне власти
 • јавност рада Скупштине града
 • сарадњу Скупштине града са другим субјектима и
 • друга питања значајна за рад Скупштине града
СТАТУТ ГРАДА ЗВОРНИК

Статутом (Службени гласник града Зворник бр: 5/17) се уређују послови Града Зворник као јединице локалне самоуправе, организација и рад њених органа, њени акти и финансирање, учешће грађана у локалној самоуправи, њена сарадња са другим јединицама локалне самоуправе, поступак за доношење и измјену Статута и друга питања утврђена законом и овим Статутом.

 

Достава приједлога за израду Програма рада Скупштине града за 2023. годину
Позив за конститутивну сједницу
1. редовна сједница Скупштине града Зворник

Позив за 1. редовну сједницу Скупштине града Зворник

Записник са Конститутивне сједнице Скупштине града Зворник, одржане 22.01.2021. године

Нацрт БУЏЕТА Града Зворник за 2021. годину

Приједлог Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о утврђивању висине основне плате и других права из радног односа функционера града Зворник

Приједлог Одлуке о кориштењу средстава наплаћених од новчаних накнада по основу промјене намјене пољопривредног земљишта у непољопривредно у 2021. години

Приједлог Одлуке о начину примопредаје дужности у случају престанка мандата

Приједлог Одлуке о о утврђивању критеријума и расписивању Јавног конкурса за избор и именовање секретара Скупштине града Зворник

Приједлог Одлуке о прихватању гранта заједничког европског фонда за Западни Балкан зa финансирање пројекта изградња водоводног система Локањ – Пилица фаза 1….

Приједлог Одлуке о усвајању Нацрта буџета града Зворник за 2021 годину

Приједлог Одлуке о усвајању Плана коришћења средстава привредних друштава и других правних лица …..

Приједлог Одлуке о утврђивању просјечне, коначне грађевинске цијене корисне површине стамбеног и пословног простора у 2020. години

Приједлог Програма рада Скупштине града Зворник за 2021. годину

2. редовна сједница Скупштине града Зворник

Позив за 2. редовну сједницу Скупштине града Зворник

Записник са 1. редовне сједнице

Oдговор на одборничка питања

Извјештај о раду Комисије за повратак, развој и интеграцију 2020

Извјештај о стању у пољопривреди града Зворник у 2020.

Информација о стању криминалитета, јавног реда и мира и безбједности саобраћаја

Информација о стању у спорту на подручју града Зворник за 2020.

Приједлог Oдлуке о утврђивању листе стручњака за именовање конкурсних комисија за попуну упражњених радних мјеста у Градској управи

Приједлог Буџета Града Зворник за 2021. годину

Приједлог Одлуке измјени одлуке о оснивању организационе јединице Дјечији вртић

Приједлог Одлуке о измјени Одлуке о формирању Првостепене стручне комисије о процјени потреба и усмјеравању дјеце и омладине са сметњама у развоју

Приједлог Одлуке о извршењу Буџета града Зворник за 2021. годину

Приједлог Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о комуналним таксама

Приједлог Одлуке о измјени Одлуке о предаји на управљање православног гробља у Челопеку

Приједлог Одлуке о кориштењу намјенских средстава посебних намјена од водних накнада у 2021.

Приједлог Одлуке о оснивању професионалне ватрогасне – спасилачке јединице Зворник

Приједлог Одлуке о прихватању кредитног задужења

Приједлог Одлуке о усвајању буџета града Зворник за 2021 годину

Приједлог Одлуке о усвајању Плана утрошка средстава од концесионих накнада за 2021.

Приједлог Одлуке о уступању градског стадиона на привремено коришћење Фудбалском клубу “Дрина“ Зворник

Приједлог Одлуке о утврђивању критеријума категоризације спортова, спортских грана, услова за финансирање спорта и расподјели средстава за 2021. годи

Приједлог Одлуке о утврђивању накнаде за уређење градског грађевинског земљишта за 2021.

Приједлог Плана о кориштењу намјенских средстава остварених по основу накнаде за експлоатацију шума за 2021.

Приједлог Програма кориштења буџетских средстава за подстицај пољопривредне производње на подручју града Зворник за 2021.

4. редовна сједница Скупштине града Зворник

Позив за 4. редовну сједницу Скупштине града Зворник

Усвајање записника са 3. редовне сједнице Скупштине града Зворник

Разматрање Извјештаја о стању судских и других предмета у којима се као једна страна појављује Градска управа града Зворник за 2020. годину

Разматрање Извјештаја о извршењу буџета Града Зворник за период 01-01.-31.12.2020. године

Разматрање Приједлога Одлуке о годишњем финансијском извјештају Града Зворник за 2020. годину

Разматрање Приједлога Одлуке о објављивању јавног огласа за избор и именовање пет чланова Градске изборне комисије града Зворник

Разматрање Приједлога Одлуке о утврђивању критеријума и расписивању Јавног конкурса за избор и именовање чланова управних одбора у јавним установама чији је оснивач Скупштина града Зворник

Разматрање Приједлога Одлуке о именовању чланова комисије за спровођење Јавног огласа за избор и именовање пет чланова Градске изборне комисије града Зворник

Разматрање Приједлога Oдлукe о одређивању радног времена трговинских и занатско-предузетничких радњи на подручју града Зворник

Разматрање Приједлога Одлуке о уступању школског објекта на привремено коришћење и управљање планинарско-еколошком удружењу „Корак“ Зворник  и планинарском удржењу „Младост“ Зворник

Разматрање Приједлога Одлуке о усвајању Плана имплементације (2021-2023) Стратегије интегрисаног развоја града Зворника за период 2018-2027. година

Разматрање Приједлога Одлуке о усвајању Плана капиталних инвестиција града 2021-2023. година

Разматрање Приједлога Одлуке о замјени земљишта ради комплетирања грађевинске парцеле са Српском православном општином Зворник- Центар

Разматрање Приједлога Одлуке о замјени земљишта са Радовић Момчилом из Јардана

Разматрање Приједлога Одлуке о куповини земљишта означеног као кп.бр. 2912/2 КО Челопек

Разматрање Приједлога Одлуке о расписивању лицитације за додјелу у закуп градског грађевинског земљишта за постављање привремених пословних објеката

Разматрање Приједлога Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о административним таксама града Зворник

Разматрање Програма заједничке комуналне потрошње за 2021. годину

Разматрање Извјештаја о раду Градоначелника и Градске управе града Зворник за период 01.01-31.12.2020. године

Разматрање Програма рада Градоначелника и Градске управе града Зворник за период 01.01-31.12.2021. године

Разматрање Извјештаја о раду са финансијским извјештајем јавних установа  чији је оснивач Град Зворник  за 2020. годину

Разматрање Информације о организованости, опремљености и функционисању цивилне заштите на подручју града Зворник

Разматрање Информације о стању малољетничке деликвенције на подручју града Зворник за 2020. годину

Разматрање Извјештаја о пословању са финансијским извјештајем АД „Водовод и комуналије“ Зворник за 2020. годину

Разматрање Извјештаја о раду са финансијским извјештајем АД „Зворник стан“ Зворник за 2020. годину

Разматрање Извјештаја о извршењу производно финансијског плана Шумске управе „Зворник“ за 2020. годину

Разматрање Информације о раду и финансијском пословању ЈП „Регионална депонија“ доо, Зворник за 2020. годину

  5. редовна сједница Скупштине града Зворник

  Позив за 5. редовну сједницу Скупштине града Зворник

  Одговор на одборничка питања

  Извештај о остварењу Плана имплементације Стратегије интегрисаног развоја града Зворник за 2020. годину

  Извјештај о извршењу буџета за период 01.01-31.03.2021. године

  Извјештај о реализацији Плана капиталних инвестиција 2020-2022. година

  Информација о стању локалних и некатегорисаних путева на подручју града Зворник са приједлогом мјера – 2021. година

  Приједлог Одлуке о додјели у закуп земљишта на градској плажи

  Приједлог Одлуке о допуни Одлуке о комуналним дјелатностима

  Приједлог Одлуке о измјени Одлуке о комуналним таксама

  Приједлог Одлуке о куповини земљишта означеног као кп.бр. 2349-5 КО Каменица

  Приједлог Одлуке о паркирању на паркиралиштима у граду Зворнику

  Приједлог Одлуке о продаји земљишта кп.бр. 917-3 КО Зворник – град непосредном погодбом ради комплетирања парцеле

  Приједлог Одлуке о продаји непокретности кп.бр. 148-4, 148-12 и 148-16 КО Табанци и прихватању преноса без накнаде непокретности кп.бр. 148-9 КО Табанци

  Приједлог Одлуке о уступању пословног простора на привремено коришћење и управљање Градском удружењу пензионера Зворник, Мјесни одбор Петковци

  Приједлог Одлуке о утврђивању критеријума и расписивању Јавног конкурса за избор и именовање директора ЈУ Туристичка организација града Зворник, Зворник

  6. редовна сједница Скупштине града Зворник

  Позив за 6. редовну сједницу Скупштине града Зворник

  Извод из Записника са пете редовне сједнице Скупштине града Зворник

  Одговори на одборничка питања

  Приједлог Одлуке о продаји земљишта кп.бр. 1339-3 КО Зворник-град непосредном погодбом ради комплетирања грађевинске парцеле

  Приједлог Одлуке о именовању Комисије за једнакост и равноправност полова

  Приједлог Одлуке о уступању амбуланте у Брањеву на коришћење и управљање

  Приједлог Одлуке о спровођењу конкурса за куповину пословног простора у Зворнику

  Приједлог Одлуке о покретању иницијативе за издвајање шумске управе ,Зворник Зворник из шумског газдинства Бирач Власеница и формирање новог шумског газдинства ,Зворник Зворник

  Приједлог Одлуке о утврђивању економске цијене за боравак дјеце у ЈПВОУ Дјечији вртић Наша радост, Зворник

  Приједлог Одлуке о измјени Одлуке о кредитном задужењу

  Извјештај о извршењу Буџета за период 01.01.-31.06.2021. године

  Стратегија развоја социјалног становања у граду Зворнику _2021-2031 година

  Приједлог Одлуке о оснивању организационе јединице Дјечији вртић Наша радост, Зворник

  Информација о стању улица, тротоара и саобраћајне сигнализације у граду

  Информација о стању криминалитета, јавног реда и мира и безбједности саобраћаја на подручју града Зворника за период 01.01. до 30.06.2021. године

   

  7. редовна сједница Скупштине града Зворник

  Позив за 7. редовну сједницу Скупштине града Зворник

  Усвајање записника са Шесте редовне сједнице Скупштине града Зворник

  Одборничка питања

  Приједлог Одлуке о усвајању Нацрта Ребаланса буџета града Зворник за 2021. годину

  Приједлог Одлукe о куповини пословног простора за потребе ЈУ Центар за социјални рад, Зворник

  Приједлог Одлуке о замјени земљишта са Доо „Фагум нови“ Зворник

  Приједлог Одлуке о замјени земљишта са Гајић Богдана Зораном из Зворника

  Приједлог Одлукe о заштити изворишта „Ђевање“

  Приједлог Одлукe о измјени Одлуке о замјени земљишта са Радовић Момчилом из Јардана

  Приједлог Програма рада зимског одржавања градских улица, тротоара, паркова, приградских насеља и локалних путева на подручју града Зворник за 2022. годину

  Разматрање Информације о стању у привреди и запошљавању Града Зворник на дан 30.09.2021. године

  Разматрање Информације о стипендирању студената из буџета града Зворник у школској 2020/2021. години

  Разматрање Информације о усвојеном Програму рада средњих школа за 2021/2022 школску годину на подручју града Зворник и то:

  Јавне установе Средњошколски центар „Петар Кочић“ Зворник

  Јавне установе Технички школски центар Зворник

  Разматрање Извјештаја о успјеху ученика у школској 2020/2021 години и упису ученика у основним и средњим школама за школску 2021/2022 годину

  Разматрање Информације о стању водоснaбдјевања на подручју града Зворник, као и пружању других комуналних услуга

   

  9. редовна сједница Скупштине града Зворник

  Позив за 9. редовну сједницу Скупштине града Зворник

  Извод из Записника са осме редовне сједнице Скупштине града Зворник

  Извјештај о изградњи у 2021. години

  Информација о снабдијевању електричном енергијом купааца на подручју града Зворника за период од 01.01. до 30.06.2021. године

  Информација о стању пописа и уписа имовине града Зворник – земљишта, јавна добра, објекти и средства у припреми, станови и остали простори за 2021 годину

  План рада ЈПВОУ Дјечији вртић Наша радост Зворник

  План рада ЈУ Дом за старија лице Кисељак

  План рада ЈУ Дом здравља Зворник

  План рада ЈУ Дом омладине Зворник

  План рада ЈУ Народна библиотека и музејска збирка Зворник

  План рада ЈУ РСЦ Зворник

  План рада ЈУ Туристичка организација града Зворник

  План рада ЈУ Центар за социјални рад Зворник

  Приједлог Одлуке о продаји земљишта кп.бр. 7349-10 КО Зворник непосредном погодбом ради комплетирања грађевинске парцеле

  Приједлог Одлуке о висини вриједности непокретности по зонама на територији града Зворника на дан 31.12.2021. године

  Приједлог Одлуке о допунама Одлуке о субвенцији трошкова у поступку легализације бесправно изграђених индивидуалних стамбених и индивидуалних стамбено-пословних објеката

  Приједлог Одлуке о извршењу Буџета града Зворник за 2022. годину

  Приједлог Одлуке о усвајању буџета града Зворник за 2022 годину

  Приједлог Програма рада Скупштине града Зворник за 2022. годину

   

  10. редовна сједница Скупштине града Зворник

  Позив за 10. редовну сједницу Скупштине града Зворник

  Извод из Записника са девете редовне сједнице Скупштине града Зворник

  Одговори на одборничка питања

  Приједлог Одлуке о измјенама Одлуке о гробљима и погребној дјелатностинна подручју града Зворник

  Приједлог Одлуке о комуналним таксама

  Приједлог Одлуке о кориштењу намјенских средстава остварених по основу накнаде за експлоатацију шума за 2022 годину

  Приједлог Одлуке о кориштењу намјенских средстава остварених по основу промјене намјене пољопривредног земљишта у непољопривредно у 2022 години

  Приједлог Одлуке о кориштењу намјенских средстава посебних намјена од водних накнада у 2022 години

  Приједлог Одлуке о суфинансирању доградње, надоградње и реконструкције постојећег правосудног објекта у Зворнику

  Приједлог Одлуке о усвајању Плана коришћења средстава за реализацију посебних мјера заштите од пожара за 2022 годину

  Приједлог Одлуке о утврђивању критеријума категоризације спортова, спортских грана, услова за финансирање спорта и расподјели средстава спортским организацијама града Зворник за 2022.

  Приједлог Одлуке о утврђивању просјечне, коначне, грађевинске цијене корисне површине стамбеног и пословног простора у 2021 години

  Приједлог Плана утрошка средстава од концесионих накнада за 2022. Годину

  Приједлог Програма заједничке комуналне потрошње за 2022 годину

  План капиталних инвестиција 2022-2024. Година

  Информација о стању криминалитета, јавног реда и мира и безбједности саобраћаја на подручју града Зворник за период 01.01. до 31.12.2021. године

   

  11. редовна сједница Скупштине града Зворник

  Позив за 11. редовну сједницу Скупштине града Зворник

  Извод из Записника са десете редовне сједнице Скупштине града Зворник

  Одговор на одборничка питања

  Приједлог Одлуке о утврђивању накнаде за уређење градског грађевинског земљишта за 2022 годину

  Приједлог Одлуке о куповини земљишта означеног као кп.бр. 5525-6 КО Локањ

  Приједлог Одлуке о кориштењу намјенских средстава посебних намјена од водних накнада у 2022 годину

  Приједлог Одлуке о допуни Одлуке о замјени земљишта у насељу Улице ради изградње приступног пута и моста на ријеци Сапни

  Приједлог Одлуке о допуни Одлуке о комуналним таксама

  Приједлог Одлуке о допуни Одлуке о уређењу простора и градском грађевинском земљишту

  Приједлог Плана о начину кориштења намјенских средстава остварених по основу накнаде за екплоатацију шума за 2022 годину

  Приједлог Програма кориштења буџетских средстава за подстицај пољопривредне производње на подручју града Зворник за 2022. годину

  План имплементације _2022-2024_ Стратегије интегрисаног развоја града Зворник за период 2018-2027. година

  Извјештај о стању у пољопривреди града Зворник у 2021 години

  Информација о стању у спорту на подручју града Зворник за 2021 годину

  Извјештај о раду Комисије за повратак, развој и интеграцију за 2021. годину

   

   

  12. редовна сједница Скупштине града Зворник

  Позив за 12. редовну сједницу Скупштине града Зворник

  Усвајање записника са 11. редовне сједнице Скупштине града Зворник

  Одборничка питања

  Разматрање Извјештаја о стању судских и других предмета у којима се као једна страна појављује Град Зворник за период 01.01.-31.12.2021.

  Разматрање Приједлога Одлуке о оснивању Форума за безбједност града Зворник

  Разматрање Приједлога Одлуке о прихватању поклона непокретности ради изградње приступног пута у Челопеку

  Разматрање Приједлога Одлуке о прихватању поклона непокретности означених као кп.бр. 1696/4 КО Челопек

  Разматрање Приједлога Одлуке о покретању иницијативе за територијалну промјену подручја града Зворник

  Разматрање Приједлога Одлуке о додјели у закуп земљишта на градској плажи ради изградње љетне баште

  Разматрање Приједлога Одлуке о измјени Одлуке о оснивању и именовању чланова привредног савјета града Зворник

  Разматрање Приједлога Одлуке о измјени Одлуке о приступању измјени дијела Регулационог плана ужег урбаног подручја града Зворника

  Разматрање Извјештаја о раду Градоначелника и Градске управе града Зворник за период 01.01.-31-12.2021.године

  Разматрање Програма рада Градоначелника и Градске управе града Зворник за период 01.01.-31.12.2022.године

  Разматрање Информације о стању локалних и некатегорисаних путева на подручју града Зворник са приједлогом мјера за 2022.годину

  Разматрање Информације о организованости, опремљености и функционисању цивилне заштите на подручју града Зворник

  Разматрање Информације о стању малољетничке деликвенције на подручју града Зворник за 2021.годину

  Разматрање Извјештаја о пословању са финансијским извјештајем „Водовод и Комуналије“ ад, Зворник за 2021 годину

  Разматрање Извјештаја о раду са финансијским извјештајем „Зворник стан“ ад, Зворник за 2021 годину

  Разматрање Извјештаја о раду са финансијским извјештајем установа чији је оснивач Град Зворник за 2021 годину

   

   

  13. редовна сједница Скупштине града Зворник

  Позив за 13. редовну сједницу Скупштине града Зворник

  Извод из Записника са дванаесте редовне сједнице Скупштине града Зворник

  Одговор на одборничка питања са 12 редовне сједнице

  Приједлог Одлуке о утврђивању критеријума и расписивању Јавног конкурса за избор и именовање директора у јавним установама чији је оснивач Скупштина града Зворник

  Приједлог Одлуке о годишњем финансијском извјештају града Зворник за 2021. годину

  Приједлог Одлуке о продаји непокретности кп.бр. 2828-458 КО Челопек непосредном погодбом ради комплетирања грађевинске парцеле

  Приједлог Одлуке о продаји непокретности кп.бр. 480/1 КО Зворник непосредном погодбом ради комплетирања парцеле

  Приједлог Одлуке о замјени непокретности кп.бр. 937-2 за кп.бр.937-1 КО Зворник-град

  Приједлог Одлуке о спровођењу конкурса за куповину пословног простора у Зворнику

  Приједлог Одлуке о усвајању Плана управљања отпадом на подручју града Зворник 2022-2027

  Сагласност на Локални план управљања отпадом

  Приједлог Одлуке о висини накнаде за рад чланова управних одбора у јавним установама чији је оснивач Скупштина града Зворник

  Приједлог Одлуке о именовању кандидата за комисију за јавне набавке

  Приједлог Одлуке о измјени одлуке о прихватању кредитног задужења

  Приједлог Одлуке о измјени Одлуке о утврђивању висине основне плате и других права из радног односа функционера града Зворник

  Извјештај о извршењу Буџета града Зворник за период 01.01.-31.12.2021. године

  Извјештај о извршењу буџета за период 01.01.-31.03.2022. године

  Приједлог Одлуке о расписивању лицитације за продају непокретности означене као кп.бр. 7307-16 КО Зворник

  Приједлог Одлуке о расписивању лицитације за продају непокретности означене као кп.бр. 1889-2, 1892-1, и 1892-2 КО Козлук

  Приједлог Одлуке о додјели подстицаја за улагање у инвестициони пројекат и запошљавање радника и суфинасирању комуналних прикључака

  14. редовна сједница Скупштине града Зворник

  Позив за 14. редовну сједницу Скупштине града Зворник

  Извод из Записника са 13. редовне сједнице Скупштине града Зворник

  Приједлог Одлуке о продаји непокретности кп.бр. 7265-27 КО Зворник непосредном погодбом ради комплетирања грађевинске парцеле

  Приједлог Одлуке о куповини пословног простора у Зворнику, за потребе ЈПВОУ Дјечији вртић Наша радост Зворник

  Приједлог Одлуке о уступању пословног простора на привремено коришћење и управљање ЈУ Центар за социјални рад Зворник

  Приједлог Одлуке о уступању водовода у МЗ Дивич на привремено коришћење и управљање АД Водовод и комуналије Зворник

  Приједлог Одлуке о усвајању Стратегије интегрисаног развоја града Зворник за период 2018-2027. година

  Приједлог Одлуке о измјенама Одлуке о накнадама које припадају одборницима Скупштине града Зворник

  Извештај о остварењу Плана имплементације Стратегије интегрисаног развоја града Зворни за 2021. годину

  Извјештај о реализацији Плана капиталних инвестиција 2021-2023. година

  Информација о стању криминалитета, јавног реда и мира и безбједности саобраћаја на подручју града Зворник за период 01.01-30.06.2022 године

  Извјештај о извршењу буџета Града Зворник за период 01.01.-30.06.2022 године

   

   

  15. редовна сједница Скупштине града Зворник

  Позив за 15. редовну сједницу Скупштине града Зворник

  Усвајање записника са 14. редовне сједнице Скупштине града Зворник

  Одборничка питања
  1.Одговор на одборничка питања
  2.Одговор на одборничко питање РВИ

  Разматрање Иницијативе за рјешавање проблема легализације имовине ЗЕВ „Парк 2“ и приступа објекту изграђеном на кп.бр. 1389/1 КО Зворник град

  Разматарње Приједлога Одлуке о усвајању Нацрта ребаланса буџета Града Зворник за 2022. годину

  Разматрање Приједлога Одлуке о замјени непокретности кп.бр. 2828/468 K.O. за кп.бр. 2806/2 и кп.бр. 2813/2 обе К.О. Челопек

  Разматрање Приједлога Одлуке лицитације возила возног парка Градске управе Града Зворник

  Разматрање Приједлога Одлуке о одређивању вјештака

  Разматрање Приједлога Одлуке о куповини земљишта за игралиште у МЗ Роћевић

  Разматрање Приједлога Одлуке о расписивању лицитације за продају земљишта у Пословној зони Јадар

  Разматрање Приједлога Одлуке о прихватању поклона непокретности у МЗ Пађине

  Разматрање Приједлога Одлуке о куповини земљишта за потребе градског гробља у Каракају

  Разматрање Приједлога Одлуке о куповини земљишта за изградњу пумпних станица за водоводни систем Локањ-Пилица

  Разматрање Приједлога Одлуке о давању гаранције на кредитно задужење Српској Православној Црквеној општини Зворник-Центар из Зворника

  Разматрање Програма рада зимског одражавања градских улица, тротоара, паркова, приградских насеља и локалних путева на територији града Зворник за 2023 годину

  Разматрање Информација о водоснабдјевању на подручју града Зворник, као и пружању других комуналних услуга

  Разматрање Информације о стипендирању студената из буџета града Зворник у школској 2021/2022 години

   Разматрање Извјештаја о успјеху ученика основних и средњих школа у 2021/2022 години и упису ученика у школској 2022/2023 години у граду Зворник

  Разматрање Информације о усвојеном Програму рада Средњих школа за 2022/2023 школску годину на подручју града Зворник
  1.Годишњи програм рада СШЦ Петар Кочић
  2.Годишњи програм рада ТШЦ Каракај

  Разматрање Информације о стању у привреди и запошљавању Града Зворник на дан 30.09.2022. године

  Разматрање Информације о стању улица, тротоара и саобраћајне сигнализације у граду са приједлогом мјера

  Материјали под редним бројем 8. 9. 10. 11. и 12. Дневног реда биће накнадно достављени.

  16. редовна сједница Скупштине града Зворник

  Позив за 16. редовну сједницу Скупштине града Зворник

  Одговори на одборничка питања

  Извод из Записника са 15. редовне сједнице Скупштине града Зворник

  Приједлог Одлуке о измјени Одлуке о извршењу буџета града Зворник за 2022 годину

  Приједлог Одлуке о усвајању ребаланса буџета града Зворник за 2022. годину

  Приједлог Одлуке о усвајању нацрта буџета града Зворник за 2023. годину

  Prijedlog Odluke o о прихватању поклона непокретности означених као к.п. број 4461-6, к.п. број 4461-7 и к.п. број 4461-8 све К.О. Скочић

  Приједлог Одлуке о куповини земљишта к.п. број 7009-1 и к.п. број 7010-1 обје К.О. Зворник за проширење гробља у Каракају

  Приједлог Одлуке о куповини земљишта к.п. број 7008-3, к.п. број 7010-2 и к.п. број 7011-5 све К.О. Зворник за проширење гробља у Каракају

  Приједлог Одлуке о куповини земљишта ради изградње пумпне станице у Локању

  Приједлог Одлуке о објављивању Јавног огласа за избор и именовање члана Градске изборне комисије града Зворник

  Пријелдог Одлуке о именовању чланова комисије за спровођење јавног огласа за избор и именовање члана ГИК Зворник

  Приједлог Одлуке о утврђивању критеријума и расписивању Јавног огласа за избор и именовање директора ЈУ Центар за социјални рад, Зворник

  Програми рада

  17. редовна сједница Скупштине града Зворник

  Позив за 17. редовну сједницу Скупштине града Зворник

  Извод из Записника са 16 сједницe

  Одговори на одборничка питања

  Приједлог Одлуке о усвајању буџета града Зворник за 2023 годину

  Приједлог Одлуке о извршењу Буџета града Зворник за 2023. годину

  Приједлог Одлуке о висини вриједности непокретности по зонама на територији града Зворника на дан 31.12.2022. године

  Приједлог Одлуке о висини накнаде коју остварују предсједници мјесних заједница са подручја града Зворник

  Приједлог Одлука о утврђивању пореске стопе за опорезивање непокретности на подручју града Зворник за 2023 годину

  Приједлог Одлуке о заштити изворишта Сопотник

  Приједлог Одлуке о куповини земљишта означеног као кп.бр. 579-2 КО Локањ

  Приједлог Одлуке о висини накнаде за рад чланова Градске изборне комисије Зворник

  Приједлог Одлуке о усвајању Плана капиталних инвестиција града 2023-2025. година

  Приједлог Одлуке о измјени Одлуке о утврђивању критеријума категоризације спортова

  Приједлог Програма рада Скупштине града Зворник за 2023. годину

  Извјештај о изградњи у граду Зворнику у 2022 години

  Информација о стању пописа и уписа имовине града Зворник – землјишта, јавна добра, објекти и средства у припреми, станови и остали простори