Град Зворник
Службена страница Градске управе Зворник
Izaberite stranicu
 1. Почетна
 2.  » 
 3. Скупштина Града
 4.  » Документи
Документи
ПОСЛОВНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА

Скупштина града Зворник се конституише, организује и ради у складу са Уставом, Законом, Статутом града и Пословником Скупштине града.

Пословник уређује:

 • права, обавезе, дужности и одговорности одборника
 • конституисање и организацију Скупштине града
 • начин рада Скупштине града
 • акта Скупштине града и поступак њиховог доношења
 • поступак избора, именовања и разрјешења
 • односе Скупштине града и градских органа извршне власти
 • јавност рада Скупштине града
 • сарадњу Скупштине града са другим субјектима и
 • друга питања значајна за рад Скупштине града
СТАТУТ ГРАДА ЗВОРНИК

Статутом се уређују послови Града Зворник као јединице локалне самоуправе, организација и рад њених органа, њени акти и финансирање, учешће грађана у локалној самоуправи, њена сарадња са другим јединицама локалне самоуправе, поступак за доношење и измјену Статута и друга питања утврђена законом и овим Статутом.

 

Позив за конститутивну сједницу
Достава приједлога за израду Програма рада Скупштине града за 2021. годину
1. редовна сједница Скупштине града Зворник

Позив за 1. редовну сједницу Скупштине града Зворник

Записник са Конститутивне сједнице Скупштине града Зворник, одржане 22.01.2021. године

Нацрт БУЏЕТА Града Зворник за 2021. годину

Приједлог Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о утврђивању висине основне плате и других права из радног односа функционера града Зворник

Приједлог Одлуке о кориштењу средстава наплаћених од новчаних накнада по основу промјене намјене пољопривредног земљишта у непољопривредно у 2021. години

Приједлог Одлуке о начину примопредаје дужности у случају престанка мандата

Приједлог Одлуке о о утврђивању критеријума и расписивању Јавног конкурса за избор и именовање секретара Скупштине града Зворник

Приједлог Одлуке о прихватању гранта заједничког европског фонда за Западни Балкан зa финансирање пројекта изградња водоводног система Локањ – Пилица фаза 1….

Приједлог Одлуке о усвајању Нацрта буџета града Зворник за 2021 годину

Приједлог Одлуке о усвајању Плана коришћења средстава привредних друштава и других правних лица …..

Приједлог Одлуке о утврђивању просјечне, коначне грађевинске цијене корисне површине стамбеног и пословног простора у 2020. години

Приједлог Програма рада Скупштине града Зворник за 2021. годину

2. редовна сједница Скупштине града Зворник

Позив за 2. редовну сједницу Скупштине града Зворник

Записник са 1. редовне сједнице

Oдговор на одборничка питања

Извјештај о раду Комисије за повратак, развој и интеграцију 2020

Извјештај о стању у пољопривреди града Зворник у 2020.

Информација о стању криминалитета, јавног реда и мира и безбједности саобраћаја

Информација о стању у спорту на подручју града Зворник за 2020.

Приједлог Oдлуке о утврђивању листе стручњака за именовање конкурсних комисија за попуну упражњених радних мјеста у Градској управи

Приједлог Буџета Града Зворник за 2021. годину

Приједлог Одлуке измјени одлуке о оснивању организационе јединице Дјечији вртић

Приједлог Одлуке о измјени Одлуке о формирању Првостепене стручне комисије о процјени потреба и усмјеравању дјеце и омладине са сметњама у развоју

Приједлог Одлуке о извршењу Буџета града Зворник за 2021. годину

Приједлог Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о комуналним таксама

Приједлог Одлуке о измјени Одлуке о предаји на управљање православног гробља у Челопеку

Приједлог Одлуке о кориштењу намјенских средстава посебних намјена од водних накнада у 2021.

Приједлог Одлуке о оснивању професионалне ватрогасне – спасилачке јединице Зворник

Приједлог Одлуке о прихватању кредитног задужења

Приједлог Одлуке о усвајању буџета града Зворник за 2021 годину

Приједлог Одлуке о усвајању Плана утрошка средстава од концесионих накнада за 2021.

Приједлог Одлуке о уступању градског стадиона на привремено коришћење Фудбалском клубу “Дрина“ Зворник

Приједлог Одлуке о утврђивању критеријума категоризације спортова, спортских грана, услова за финансирање спорта и расподјели средстава за 2021. годи

Приједлог Одлуке о утврђивању накнаде за уређење градског грађевинског земљишта за 2021.

Приједлог Плана о кориштењу намјенских средстава остварених по основу накнаде за експлоатацију шума за 2021.

Приједлог Програма кориштења буџетских средстава за подстицај пољопривредне производње на подручју града Зворник за 2021.

Pin It on Pinterest

Share This