Град Зворник
Службена страница Градске управе Зворник
Izaberite stranicu
 1. Почетна
 2.  » 
 3. Скупштина Града
 4.  » Документи
Документи
ПОСЛОВНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА

Скупштина града Зворник се конституише, организује и ради у складу са Уставом, Законом, Статутом града и Пословником Скупштине града.

Пословник уређује:

 • права, обавезе, дужности и одговорности одборника
 • конституисање и организацију Скупштине града
 • начин рада Скупштине града
 • акта Скупштине града и поступак њиховог доношења
 • поступак избора, именовања и разрјешења
 • односе Скупштине града и градских органа извршне власти
 • јавност рада Скупштине града
 • сарадњу Скупштине града са другим субјектима и
 • друга питања значајна за рад Скупштине града
СТАТУТ ГРАДА ЗВОРНИК

Статутом (Службени гласник града Зворник бр: 5/17) се уређују послови Града Зворник као јединице локалне самоуправе, организација и рад њених органа, њени акти и финансирање, учешће грађана у локалној самоуправи, њена сарадња са другим јединицама локалне самоуправе, поступак за доношење и измјену Статута и друга питања утврђена законом и овим Статутом.

 

Позив за конститутивну сједницу
Достава приједлога за израду Програма рада Скупштине града за 2021. годину
1. редовна сједница Скупштине града Зворник

Позив за 1. редовну сједницу Скупштине града Зворник

Записник са Конститутивне сједнице Скупштине града Зворник, одржане 22.01.2021. године

Нацрт БУЏЕТА Града Зворник за 2021. годину

Приједлог Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о утврђивању висине основне плате и других права из радног односа функционера града Зворник

Приједлог Одлуке о кориштењу средстава наплаћених од новчаних накнада по основу промјене намјене пољопривредног земљишта у непољопривредно у 2021. години

Приједлог Одлуке о начину примопредаје дужности у случају престанка мандата

Приједлог Одлуке о о утврђивању критеријума и расписивању Јавног конкурса за избор и именовање секретара Скупштине града Зворник

Приједлог Одлуке о прихватању гранта заједничког европског фонда за Западни Балкан зa финансирање пројекта изградња водоводног система Локањ – Пилица фаза 1….

Приједлог Одлуке о усвајању Нацрта буџета града Зворник за 2021 годину

Приједлог Одлуке о усвајању Плана коришћења средстава привредних друштава и других правних лица …..

Приједлог Одлуке о утврђивању просјечне, коначне грађевинске цијене корисне површине стамбеног и пословног простора у 2020. години

Приједлог Програма рада Скупштине града Зворник за 2021. годину

2. редовна сједница Скупштине града Зворник

Позив за 2. редовну сједницу Скупштине града Зворник

Записник са 1. редовне сједнице

Oдговор на одборничка питања

Извјештај о раду Комисије за повратак, развој и интеграцију 2020

Извјештај о стању у пољопривреди града Зворник у 2020.

Информација о стању криминалитета, јавног реда и мира и безбједности саобраћаја

Информација о стању у спорту на подручју града Зворник за 2020.

Приједлог Oдлуке о утврђивању листе стручњака за именовање конкурсних комисија за попуну упражњених радних мјеста у Градској управи

Приједлог Буџета Града Зворник за 2021. годину

Приједлог Одлуке измјени одлуке о оснивању организационе јединице Дјечији вртић

Приједлог Одлуке о измјени Одлуке о формирању Првостепене стручне комисије о процјени потреба и усмјеравању дјеце и омладине са сметњама у развоју

Приједлог Одлуке о извршењу Буџета града Зворник за 2021. годину

Приједлог Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о комуналним таксама

Приједлог Одлуке о измјени Одлуке о предаји на управљање православног гробља у Челопеку

Приједлог Одлуке о кориштењу намјенских средстава посебних намјена од водних накнада у 2021.

Приједлог Одлуке о оснивању професионалне ватрогасне – спасилачке јединице Зворник

Приједлог Одлуке о прихватању кредитног задужења

Приједлог Одлуке о усвајању буџета града Зворник за 2021 годину

Приједлог Одлуке о усвајању Плана утрошка средстава од концесионих накнада за 2021.

Приједлог Одлуке о уступању градског стадиона на привремено коришћење Фудбалском клубу “Дрина“ Зворник

Приједлог Одлуке о утврђивању критеријума категоризације спортова, спортских грана, услова за финансирање спорта и расподјели средстава за 2021. годи

Приједлог Одлуке о утврђивању накнаде за уређење градског грађевинског земљишта за 2021.

Приједлог Плана о кориштењу намјенских средстава остварених по основу накнаде за експлоатацију шума за 2021.

Приједлог Програма кориштења буџетских средстава за подстицај пољопривредне производње на подручју града Зворник за 2021.

4. редовна сједница Скупштине града Зворник

Позив за 4. редовну сједницу Скупштине града Зворник

Усвајање записника са 3. редовне сједнице Скупштине града Зворник

Разматрање Извјештаја о стању судских и других предмета у којима се као једна страна појављује Градска управа града Зворник за 2020. годину

Разматрање Извјештаја о извршењу буџета Града Зворник за период 01-01.-31.12.2020. године

Разматрање Приједлога Одлуке о годишњем финансијском извјештају Града Зворник за 2020. годину

Разматрање Приједлога Одлуке о објављивању јавног огласа за избор и именовање пет чланова Градске изборне комисије града Зворник

Разматрање Приједлога Одлуке о утврђивању критеријума и расписивању Јавног конкурса за избор и именовање чланова управних одбора у јавним установама чији је оснивач Скупштина града Зворник

Разматрање Приједлога Одлуке о именовању чланова комисије за спровођење Јавног огласа за избор и именовање пет чланова Градске изборне комисије града Зворник

Разматрање Приједлога Oдлукe о одређивању радног времена трговинских и занатско-предузетничких радњи на подручју града Зворник

Разматрање Приједлога Одлуке о уступању школског објекта на привремено коришћење и управљање планинарско-еколошком удружењу „Корак“ Зворник  и планинарском удржењу „Младост“ Зворник

Разматрање Приједлога Одлуке о усвајању Плана имплементације (2021-2023) Стратегије интегрисаног развоја града Зворника за период 2018-2027. година

Разматрање Приједлога Одлуке о усвајању Плана капиталних инвестиција града 2021-2023. година

Разматрање Приједлога Одлуке о замјени земљишта ради комплетирања грађевинске парцеле са Српском православном општином Зворник- Центар

Разматрање Приједлога Одлуке о замјени земљишта са Радовић Момчилом из Јардана

Разматрање Приједлога Одлуке о куповини земљишта означеног као кп.бр. 2912/2 КО Челопек

Разматрање Приједлога Одлуке о расписивању лицитације за додјелу у закуп градског грађевинског земљишта за постављање привремених пословних објеката

Разматрање Приједлога Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о административним таксама града Зворник

Разматрање Програма заједничке комуналне потрошње за 2021. годину

Разматрање Извјештаја о раду Градоначелника и Градске управе града Зворник за период 01.01-31.12.2020. године

Разматрање Програма рада Градоначелника и Градске управе града Зворник за период 01.01-31.12.2021. године

Разматрање Извјештаја о раду са финансијским извјештајем јавних установа  чији је оснивач Град Зворник  за 2020. годину

Разматрање Информације о организованости, опремљености и функционисању цивилне заштите на подручју града Зворник

Разматрање Информације о стању малољетничке деликвенције на подручју града Зворник за 2020. годину

Разматрање Извјештаја о пословању са финансијским извјештајем АД „Водовод и комуналије“ Зворник за 2020. годину

Разматрање Извјештаја о раду са финансијским извјештајем АД „Зворник стан“ Зворник за 2020. годину

Разматрање Извјештаја о извршењу производно финансијског плана Шумске управе „Зворник“ за 2020. годину

Разматрање Информације о раду и финансијском пословању ЈП „Регионална депонија“ доо, Зворник за 2020. годину

  5. редовна сједница Скупштине града Зворник

  Позив за 5. редовну сједницу Скупштине града Зворник

  Одговор на одборничка питања

  Извештај о остварењу Плана имплементације Стратегије интегрисаног развоја града Зворник за 2020. годину

  Извјештај о извршењу буџета за период 01.01-31.03.2021. године

  Извјештај о реализацији Плана капиталних инвестиција 2020-2022. година

  Информација о стању локалних и некатегорисаних путева на подручју града Зворник са приједлогом мјера – 2021. година

  Приједлог Одлуке о додјели у закуп земљишта на градској плажи

  Приједлог Одлуке о допуни Одлуке о комуналним дјелатностима

  Приједлог Одлуке о измјени Одлуке о комуналним таксама

  Приједлог Одлуке о куповини земљишта означеног као кп.бр. 2349-5 КО Каменица

  Приједлог Одлуке о паркирању на паркиралиштима у граду Зворнику

  Приједлог Одлуке о продаји земљишта кп.бр. 917-3 КО Зворник – град непосредном погодбом ради комплетирања парцеле

  Приједлог Одлуке о продаји непокретности кп.бр. 148-4, 148-12 и 148-16 КО Табанци и прихватању преноса без накнаде непокретности кп.бр. 148-9 КО Табанци

  Приједлог Одлуке о уступању пословног простора на привремено коришћење и управљање Градском удружењу пензионера Зворник, Мјесни одбор Петковци

  Приједлог Одлуке о утврђивању критеријума и расписивању Јавног конкурса за избор и именовање директора ЈУ Туристичка организација града Зворник, Зворник

  6. редовна сједница Скупштине града Зворник

  Позив за 6. редовну сједницу Скупштине града Зворник

  Извод из Записника са пете редовне сједнице Скупштине града Зворник

  Одговори на одборничка питања

  Приједлог Одлуке о продаји земљишта кп.бр. 1339-3 КО Зворник-град непосредном погодбом ради комплетирања грађевинске парцеле

  Приједлог Одлуке о именовању Комисије за једнакост и равноправност полова

  Приједлог Одлуке о уступању амбуланте у Брањеву на коришћење и управљање

  Приједлог Одлуке о спровођењу конкурса за куповину пословног простора у Зворнику

  Приједлог Одлуке о покретању иницијативе за издвајање шумске управе ,Зворник Зворник из шумског газдинства Бирач Власеница и формирање новог шумског газдинства ,Зворник Зворник

  Приједлог Одлуке о утврђивању економске цијене за боравак дјеце у ЈПВОУ Дјечији вртић Наша радост, Зворник

  Приједлог Одлуке о измјени Одлуке о кредитном задужењу

  Извјештај о извршењу Буџета за период 01.01.-31.06.2021. године

  Стратегија развоја социјалног становања у граду Зворнику _2021-2031 година

  Приједлог Одлуке о оснивању организационе јединице Дјечији вртић Наша радост, Зворник

  Информација о стању улица, тротоара и саобраћајне сигнализације у граду

  Информација о стању криминалитета, јавног реда и мира и безбједности саобраћаја на подручју града Зворника за период 01.01. до 30.06.2021. године

   

  Pin It on Pinterest

  Share This