Град Зворник
Службена страница Градске управе Зворник
Izaberite stranicu
Еколошка дозвола

 

ЕКОЛОШКУ ДОЗВОЛУ мора да прибави свако правно и физичко лице које обавља дјелатност за коју је Правилником прописано обавезно посједовање еколошке дозволе.

Подносилац захтјев подноси у Шалтер сали Градске управе Зворник.  Уз захтјев је потребно приложити и следећа документа:

  • Локацијске услове или урбанистичку сагласност (копија); (Одјељење за просторно уређење)
  • Доказ о власништву (РГУ/Катастар)
  • Рјешење о водној сагласности (Воде Српске)
  • Докази уз захтјев за издавање еколошке дозволе на основу члана 85. Закона о заштити животне средине (Службени гласник Републике Српске бр: 71/12, 79/15 и 70/20) урађени од стране овлаштене институције у два (2) штампана примјерка и један примјерак у електронској форми (Лиценцирана иснтитуција)
  • План управљања отпадом (Лиценцирана институција)
  • Уплата градске административне таксe у износу од 40,00 KM (оригинал)
  • Рјешење о регистрацији (копија)
  • Образац затјева

РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ЗАХТЈЕВА ЈЕ 60 ДАНА.

Закон о заштити животне средине (Службени гласник РС бр: 71/12, 79/15 и 70/20)
Одлука о административним таксама Града Зворника (Сл.гласник града Зворник бр. 3/16)
Правилник о постројењима која могу бити израђена и пуштена у рад само уколико имају еколошку дозволу (Службени гласник Републике Српске бр: 124/12)
Правилник о пројектима за које се спроводи процјена утицаја на животну средину и критеријумима за одлучивање о потреби спровођења и обиму процјене утицаја на животну средину (Службени гласник Републике Српске бр: 124/12)

Pin It on Pinterest

Share This