Град Зворник
Службена страница Градске управе Зворник
Izaberite stranicu
Експропријација

Експропријација је одузимање (потпуна) или ограничење (непотпуна) права власништва на непокретностима уз правичну накнаду које не може бити нижа од тржишне вриједности непокретности.

Закон о експропријацији објављен у Службеном гласнику Републике Српске број: 112/06, 37/07, 66/08, 110/08 и 79/15 регулише ову област.

Непокретост се може експроприсати ради извођења радова или изградње објеката у области: здравства, образовања, социјалне заштите, културе, водопривреде, спорта, саобраћајне, енергетске, телекомуникацијске и комуналне инфраструктуре, објеката за потребе државних органа и органа локалне самоуправе, индустријских објеката, обезбјеђења заштите животне средине и заштите од елементарних непогода, као и за истраживање и експлоатацију рудног и других природних богатстава.

Корисници експропријације су Република Српска и јединице локалне самоуправе. Непокретност се може експроприсати након што је утврђен општи интерес за изградњу објекта, односно за извођење радова.

Одлуку о утврђивању општег интереса доноси Влада Републике у року од 30 дана од дана достављеног мишљења скупштине јединице локалне самоуправе на чијој територији се намјерава градити објекат, односно изводити радови. Ранији власник експроприсане непокретности има право на накнаду за експроприсану непокретност.

ПОСТУПАК ЕКПРОПРИЈАЦИЈЕ СЕ ВРШИ ПО СЛУЖБЕНОЈ ДУЖНОСТИ.

Pin It on Pinterest

Share This