Град Зворник
Службена страница Градске управе Зворник
Izaberite stranicu
Права ратних војних инвалида (РВИ)
ИНВАЛИДНИНА

Подносилац захтјева за признавање статуса ратног/мирнодопског војног инвалида и прва на личну инвалиднину, ортопедски додатак, додатак за његу и помоћ/поновну оцјену инвалидитета по основу погоршања здравственог стања/понављање поступка у предмету признавање статуса војног инвалида и права на личну инвалиднину, ортопедског додатка и додатка за његу и помоћ подноси у Шалтер сали Градске управе Зворник. Уз захтјев је потребно приложити и следећа документа:

 • Увјерење о околностима рањавања (оригинал/овјерена копија; Министарство рада и борачко-инвалидске заштите)
 • Медицинску документацију сачињену непосредно по рањавању, повређивању или озлеђивању (а најкасније до годину дана од престанка тих околности) (оригинал/овјерена копија;; Медицинска установа)
 • Медицинску документацију која потиче из времена службе у оружаним снагама или периода од 30 дана по отпуштању из оружаних снага-за припаднике оружаних снага код којих је дошло до обољења у току вршења војне службе (оригинал/овјерена копија; Медицинска установа)
 • Налаз, оцјену и мишљење надлежних војно-љекарских комисија (уколико је подносилац захтјева оглашен привремено или трајно неспособним за вршење војне службе) (оригинал/овјерена копија; Војно-љекарска комисија)
 • Нову медицинску документацију о тренутном здравственом стању, а везану за рањавање, повређивање, озледу, односно обољење настало вршећи војне дужности (оригинал/овјерена копија; Медицинска установа)
 • Извод из матичне књиге рођених (оригинал/овјерена копија; Матична служба)
 • Изјаву о заједничком домаћинству (оригинал; Градска управа)
 • Обавјештење о пребивалишту (оригинал;Полицијска управа Зворник)
 • Образац захтјева 

НАПОМЕНА:

 • Подносилац захтјева за утврђивање статуса ратног/мирнодопског војног инвалида и права на личну инвалиднину, ортопедски додатак, додатак за његу и помоћ уз захтјев треба да приложи документа под редним бројем од 1 до 8.
 • Подносилац захтјева за поновну оцјену инвалидитета по основу погоршања здравственог стања уз захтјев треба да приложи документа под редним бројем 5.
 • Подносилац захтјева за понављање поступка у предмету признавања статуса ратно/мирнодопског војног инвалида и права по том основу уз захтјев треба да приложи документ под редним бројем 1 уколико није вршена оцјена инвалидитета по том рањавању, повређивању, озлеђивању и документа под редним бројем 2, 3, 4 и 5.

 РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ЗАХТЈЕВА ЈЕ 30 ДАНА.

ПОРОДИЧНА ИНВАЛИДНИНА

Подносилац захтјев за утврђивање права на породичну инвалиднину послије смрти војног инвалида од I до VI категорије подноси у Шалтер сали Градске управе Зворник. Уз захтјев је потребно приложити и следећа документа: 

 • Изјаву о заједничком домаћинству (оригинал; Градска управа)
 • Обавјештење о пребивалишту (оригинал;/полицијска управа Зворник)
 • Извод из матичне књиге умрлих (оригинал/овјерена копија; Матична служба)
 • Извод из матичне књиге рођених за (ван)брачног друга, дјецу (пасторке), родитеље (усвојиоце)-у зависности ко подноси захтјев (оригинал/овјерена копија; Матична служба)
 • Увјерење о брачном статусу (оригинал/овјерена копија; Градска управа)
 • Извод из матичне књиге вјенчаних (оригинал/овјерена копија; Матична служба)
 • Потврду о редовном школовању за дјецу старију од 18 година (оригинал; школа/факултет)
 • Отпусну листу-Потврду о смрти (оригинал/овјерена копија; Медицинска установа)
 • Образац захтјева

РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ЗАХТЈЕВА ЈЕ 30 ДАНА.

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Подносилац захтјев за здравствено осигурање и здравствену заштиту подноси у Шалтер сали Градске управе Зворник. Уз захтјев је потребно приложити и следећа документа:

 • Увјерење о заједничком домаћинству (оригинал; Градска управа/Одјељење за општу управу)
 • Увјерење да нисам корисник пензије (оригинал; Фонд ПиО)
 • Увјерење да није лице које обавља пољопривредну дјелатност као носилац комерцијалног  нити некомерцијалног породичног пољопривредног газдинства (оригинал; АПИФ Зворник)
 • Изјаву да као одговорно лице у привредном друштву или другој организацији без заснивања радног односа прима накнаду (оригинал; Градска управа/Одјељење за општу управу)
 • Увјерење о приходима (оригинал; Пореска управа ПЈ Зворник)
 • Увјерење да се налази на евиденцији за запошљавање (оригинал; Завод за запошљавање)
 • Извод из матичне књиге рођених (оригинал; Матична служба)
 • Извод из матичне књиге вјенчаних (оригинал; Матична служба)
 • Доказ да брачни друг нема право на здравствену заштиту ни по ком основу (оригинал; зависно од доказа)
 • Увјерење  да нема здравствено осигурање (оригинал; Фонд здравственог осигурања)
 • Обавјештење о пребивалишту (оригинал;Полицијска управа Зворник)
 • Образац захтјева 

РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ЗАХТЈЕВА ЈЕ 15 ДАНА.

БАЊСКО-КЛИМАТСКА РЕХАБИЛИТАЦИЈА

Подносилац подноси захтјев за бањско-климатску рехабилитацију у Шалтер сали Градске управе Зворник. Уз захтјев је потребно приложити и следећа документа:

 • Налаз и препоруку надлежне здравствене установе о неопходности бањске рехабилитације (оригинал; Здравствена установа)
 • Изјаву о заједничком домаћинству (кућна листа) (оригинал; Градска управа)
 • Образац захтјева

 НАПОМЕНА:

 • Ратни војни инвалиди уз захтјев треба да приложе документ под редним бројем 1.
 • Породице погинулих бораца уз захтјев треба да приложе документе под редним бројем 1 и 2.

РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ЗАХТЈЕВА ЈЕ 30 ДАНА.

СТАМБЕНО ЗБРИЊАВАЊЕ

Подносилац захтјев за стамбено збрињавање подноси у Шалтер сали Градске управе Зворник. Уз захтјев је потребно приложити и следећа документа:

 • Посједовни лист (за избјегла и расељена лица: Увјерење, Уговор или Рјешење да је или није имовина враћена, размијењена, продата или уништена) (оригинал; Институција надлежна за геодетске и имовинско-правне послове)
 • Изјаву са два свједока да ли је на територији БиХ отуђен и по којој цијени/размијењен стан, кућа или друга некретнина (оригинал; Градска управа)
 • Уговор о подстанарском односу (оригинал; Градска управа)
 • Увјерење о боравку у колективном смјештају или напуштеној имовини (оригинал; Републички секретаријат за расељена лица и миграције)
 • Изјаву да ли је наплаћена ратна материјална штета за оштећену и уништену имовину и некретнине и у ком износу (оригинал; Градска управа)
 • Рјешење да је стан или објекат отписан из стамбеног фонда (оригинал/овјерена копија; Фонд становања)
 • Изјаву о тренутном стамбеном смјештају (код кога подносилац захтјева станује) (оригинал; Градска управа)
 • Изјаву о заједничком домаћинству (оригинал; Градска управа)
 • Налаз, оцјену и мишљење надлежне љекарске комисије о неспособности за рад (овјерена копија; Надлежна љекарска комисија)
 • Рјешење о стању сталне социјалне потребе (оригинал/овјерена копија; Центар за социјални рад)
 • Потврду да се право на сталну социјалну потребу и даље користи (оригинала; Центар за социјални рад)
 • Уговор о намјенском банкарско-комерцијалном кредиту (овјерена копија; Банка-подносилац захтјева)
 • Доказ надлежне банке о висини неотплаћеног кредита (оригинал; Банка)
 • Доказ о разлозима зашто подносилац захтјева за накнадно увршћивање на коначну ранг-листу није конкурисао у року утврђеном Конкурсом (оригинал/овјерена копија; зависно од доказа)
 • Образац захтјева

НАПОМЕНА:

 • Лице које накнадно, након утврђивања коначне ранг-листе, стекне статус по основу којег има право на стамбено збрињавање уз захтјев да се рангира прилаже сва побројана документа.
 • Лице које се налази на коначној ранг-листи у ранијем мјесту пребивалишта па се настани на подручју општине Зворник подноси захтјев да се уврсти на ранг-листу и уз исти доставља доказ да се налазио на коначној ранг-листи код надлежног органа у ранијем мјесту пребивалишта.
 • Ратни војни инвалид који се налази на коначној ранг-листи, а коме се повећа степен војног инвалидитета подноси захтјев да се повољније бодује, да се сврста у вишу групу и уз исти доставља правоснажно рјешење којим му се повећава степен војног инвалидитета.
 • Чланови породице погинулог борца и РВИ који имају пребивалиште у РС који нису уопште конкурисали за стамбено збрињавање, а којима у међувремену услијед више силе (пожар, поплава, земљотрес и сл.) стамбена јединица буде уништена или толико оштећена да се сматра потпуно стамбено незбринути подноси захтјев за стамбено збрињавање и уз исти доставља докуменат под редним бројем 12.

РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ЗАХТЈЕВА ЈЕ 30 ДАНА.

Pin It on Pinterest

Share This