Град Зворник
Службена страница Градске управе Зворник
Izaberite stranicu
Допунска права
ЈЕДНОКРАТНА ПОМОЋ ЗА ЛИЈЕКОВЕ, ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ И ПОГРЕБНУ ОПРЕМУ

Подносилац захтјев подноси у Шалтер сали Градске управе Зворник. Уз захтјев је потребно приложити и следећа документа:

 • Изјаву о заједничком домаћинству (оригинал; Градска управа)
 • Извод из матичне књиге умрлих (оригинал/овјерена копија; Матична служба)
 • Рачун за погребну опрему-трошкове превоза (оригинал; Погребно друштво)
 • Изјаву да сам сносио трошкове погребне опреме-превоза (оригинал;Градска управа)
 • Увјерење да нисам корисник пензије (оригинал; Фонд ПиО)
 • Увјерење да ли се налази на евиденцији за запошљавање-за подносиоца захтјева и чланове породичног домаћинства (оригинал, Завод за запошљавање)
 • Увјерење да подносилац захтјева и чланови породичног домаћинства не посједују покретну имовину (оригинал, МУП РС Зворник)
 • Изјаву да је инвалиднина једини извор прихода породичног домаћинства (оригинал, Градска управа)
 • Упутницу у болницу (овјерена копија; Дом здравља-Медицинска установа)
 • Превозну карту (оригинал; Превозник)
 • Профактуру о висини трошкова лијечења (оригинал; Медицинска установа)
 • Рачун о плаћеним лијековима (оригинал; Апотека)
 • Рјешење о одобреном лијечењу-прегледу (овјерена копија; Фонд здравственог осигурања)
 • Потврду да нисам у радном односу-за лица која се налазе у евиденцији за запошљавање (оригинал; Мјесна заједница)
 • Образац захтјева

НАПОМЕНА:

 • Подносилац захтјева за накнаду трошкова погребне опреме уз захтјев треба да достави доказе под редним бројем од 1 до 5.
 • Подносилац захтјева за једнократну новчану помоћ уз захтјев треба да достави доказе под редним бројем 1, од 6 до 8 и 14.
 • Подносилац захтјева за трошкове куповине лијекова и здравствене заштите уз захтјев треба да достави доказе под редним бројем од 9 до 13.

РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ЗАХТЈЕВА ЈЕ 30 ДАНА.

Закон о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Републике Српске (Службени гласник Републике Српске број: 134/11, 9/12,40/12)

Одлука о допунским правима породица погинулих бораца и ратних војних инвалида (Службени гласник Града Зворник бр. 8/17).

ЈЕДНОКРАТНА НОВЧАНА ПОМОЋ

Подносилац захтјев за једнократну новчану помоћ подноси у Шалтер сали Градске управе Зворник. Уз захтјев је потребно приложити и следећа документа:

 • Увјерење да се подносилац налази у стању социјалне потребе (оригинал; Центар за социјални рад)
 • Изјаву о заједничком домаћинству (оригинал; Градска управа)
 • Налаз и мишљење о основаности лијечења које није старије од шест мјесеци у односу на датум подношења захтјева (овјерена копија; Здравствена установа)
 • Доказ о висини потребних средстава: рачуни, предрачуни и сл (оригинал; Здравствена установа)
 • Рјешење за одобравање трошкова лијечења (оригинал; Фонд здравственог осигурања Републике Српске)
 • Медицинску документацију (овјерена копија; Здравствена установа)
 • Текући рачун (овјерена копија; Банка)
 • Личну карту (овјерена копија; Градска управа)
 • Образац захтјева 

РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ЗАХТЈЕВА ЈЕ 30 ДАНА.

АЛТЕРНАТИВНИ СМЈЕШТАЈ

Подносилац захтјева за алтернативни смјештај подноси у Шалтер сали Градске управе Зворник. Уз захтјев је потребно приложити и следећа документа:

 • Рјешење надлежног органа да сам био корисник непокретности или стана из којих сам примјеном имовинских закона деложиран (оригинал/овјерена копија; Републички секретаријат за расељена лица и миграције)
 • Увјерење да нисам власник усељиве куће или стана на простору БиХ (оригинал; Управа за геодетске и имовинско-правне послове)
 • Доказ да се налази у стању социјалних потреба (оригинал; Центар за социјални рад)
 • Изјаву да нисам остварио право на накнаду материјалне и нематеријалне штете настале усљед ратних дејстава (оригинал; Градска управа – Правна помоћ)
 • Изјаву о заједничком домаћинству (кућна листа) (оригинал; Градска управа)
 • Увјерење да нисам корисник/ца алтернативног смјештаја по другом основу (оригинал/овјерена копија Републички секретаријат за расељена лица и миграције)
 • Личну карта (овјерена копија; Градска управа)
 • Текући рачун (овјерена копија; Банка)
 • Уговор о закупу стана/куће (оригинал/овјерена копија; Градска управа)
 • Изјаву о предратном статусу подстанара (оригинал; Градска управа)
 • Образац захтјева

РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ЗАХТЈЕВА ЈЕ 30 ДАНА.

Pin It on Pinterest

Share This