Grad Zvornik
Službena stranica Gradske uprave Zvornik
Select Page
 1. Почетна
 2.  » 
 3. Gradska uprava
 4.  » 
 5. Odjeljenja i službe
 6.  » 
 7. Odjeljenje za boračko-invalidsku zaštitu
 8.  » Prava ratnih vojnih invalida (RVI)
Prava ratnih vojnih invalida (RVI)
INVALIDNINA

Podnosilac zahtjeva za priznavanje statusa ratnog/mirnodopskog vojnog invalida i prva na ličnu invalidninu, ortopedski dodatak, dodatak za njegu i pomoć/ponovnu ocjenu invaliditeta po osnovu pogoršanja zdravstvenog stanja/ponavljanje postupka u predmetu priznavanje statusa vojnog invalida i prava na ličnu invalidninu, ortopedskog dodatka i dodatka za njegu i pomoć podnosi u Šalter sali Gradske uprave Zvornik. Uz zahtjev je potrebno priložiti i sledeća dokumenta:

• Uvjerenje o okolnostima ranjavanja (original/ovjerena kopija; Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite)
• Medicinsku dokumentaciju sačinjenu neposredno po ranjavanju, povređivanju ili ozleđivanju (a najkasnije do godinu dana od prestanka tih okolnosti) (original/ovjerena kopija;; Medicinska ustanova)
• Medicinsku dokumentaciju koja potiče iz vremena službe u oružanim snagama ili perioda od 30 dana po otpuštanju iz oružanih snaga-za pripadnike oružanih snaga kod kojih je došlo do oboljenja u toku vršenja vojne službe (original/ovjerena kopija; Medicinska ustanova)
• Nalaz, ocjenu i mišljenje nadležnih vojno-ljekarskih komisija (ukoliko je podnosilac zahtjeva oglašen privremeno ili trajno nesposobnim za vršenje vojne službe) (original/ovjerena kopija; Vojno-ljekarska komisija)
• Novu medicinsku dokumentaciju o trenutnom zdravstvenom stanju, a vezanu za ranjavanje, povređivanje, ozledu, odnosno oboljenje nastalo vršeći vojne dužnosti (original/ovjerena kopija; Medicinska ustanova)
• Izvod iz matične knjige rođenih (original/ovjerena kopija; Matična služba)
• Izjavu o zajedničkom domaćinstvu (original; Gradska uprava)
• Obavještenje o prebivalištu (original;Policijska uprava Zvornik)
Obrazac zahtjeva

NAPOMENA:

• Podnosilac zahtjeva za utvrđivanje statusa ratnog/mirnodopskog vojnog invalida i prava na ličnu invalidninu, ortopedski dodatak, dodatak za njegu i pomoć uz zahtjev treba da priloži dokumenta pod rednim brojem od 1 do 8.
• Podnosilac zahtjeva za ponovnu ocjenu invaliditeta po osnovu pogoršanja zdravstvenog stanja uz zahtjev treba da priloži dokumenta pod rednim brojem 5.
• Podnosilac zahtjeva za ponavljanje postupka u predmetu priznavanja statusa ratno/mirnodopskog vojnog invalida i prava po tom osnovu uz zahtjev treba da priloži dokument pod rednim brojem 1 ukoliko nije vršena ocjena invaliditeta po tom ranjavanju, povređivanju, ozleđivanju i dokumenta pod rednim brojem 2, 3, 4 i 5.

 ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG ZAHTJEVA JE 30 DANA.

 

PORODIČNA INVALIDNINA

Podnosilac zahtjev za utvrđivanje prava na porodičnu invalidninu poslije smrti vojnog invalida od I do VI kategorije podnosi u Šalter sali Gradske uprave Zvornik. Uz zahtjev je potrebno priložiti i sledeća dokumenta:

• Izjavu o zajedničkom domaćinstvu (original; Gradska uprava)
• Obavještenje o prebivalištu (original;/policijska uprava Zvornik)
• Izvod iz matične knjige umrlih (original/ovjerena kopija; Matična služba)
• Izvod iz matične knjige rođenih za (van)bračnog druga, djecu (pastorke), roditelje (usvojioce)-u zavisnosti ko podnosi zahtjev (original/ovjerena kopija; Matična služba)
• Uvjerenje o bračnom statusu (original/ovjerena kopija; Gradska uprava)
• Izvod iz matične knjige vjenčanih (original/ovjerena kopija; Matična služba)
• Potvrdu o redovnom školovanju za djecu stariju od 18 godina (original; škola/fakultet)
• Otpusnu listu-Potvrdu o smrti (original/ovjerena kopija; Medicinska ustanova)
Obrazac zahtjeva

ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG ZAHTJEVA JE 30 DANA.

 

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Podnosilac zahtjev za priznavanje prava na zdravstveno osiguranje izdravstvenu zaštitu borcu/vojnom invalidu/korisniku porodične invalidnine/korisniku posebnog mjesečnog primanjapodnosi u Šalter sali Gradske uprave Zvornik. Uz zahtjev je potrebno priložiti i sledeća dokumenta:

• Uvjerenje o zajedničkom domaćinstvu (original; Gradska uprava/Odjeljenje za opštu upravu)
• Uvjerenje da nisam korisnik penzije (original; Fond PiO)
• Uvjerenje da nije lice koje obavlja poljoprivrednu djelatnost kao nosilac komercijalnog niti nekomercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva (original; APIF Zvornik)
• Izjavu da kao odgovorno lice u privrednom društvu ili drugoj organizaciji bez zasnivanja radnog odnosa prima naknadu (original; Gradska uprava/Odjeljenje za opštu upravu)
• Uvjerenje o prihodima (original; Poreska uprava PJ Zvornik)
• Uvjerenje da se nalazi na evidenciji za zapošljavanje (original; Zavod za zapošljavanje)
• Izvod iz matične knjige rođenih (original; Matična služba)
• Izvod iz matične knjige vjenčanih (original; Matična služba)
• Dokaz da bračni drug nema pravo na zdravstvenu zaštitu ni po kom osnovu (original; zavisno od dokaza)
• Uvjerenje da nema zdravstveno osiguranje (original; Fond zdravstvenog osiguranja)
• Obavještenje o prebivalištu (original;Policijska uprava Zvornik)
Obrazac zahtjeva

ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG ZAHTJEVA JE 15 DANA.

 

BANJSKO-KLIMATSKA REHABILITACIJA
Podnosilac podnosi zahtjev za banjsko-klimatsku rehabilitaciju u Šalter sali Gradske uprave Zvornik. Uz zahtjev je potrebno priložiti i sledeća dokumenta:

 • Nalaz i preporuku nadležne zdravstvene ustanove o neophodnosti banjske rehabilitacije (original; Zdravstvena ustanova)
 • Izjavu o zajedničkom domaćinstvu (kućna lista) (original; Gradska uprava)
 • Obrazac zahtjeva

NAPOMENA:

 • Ratni vojni invalidi uz zahtjev treba da prilože dokument pod rednim brojem 1.
 • Porodice poginulih boraca uz zahtjev treba da prilože dokumente pod rednim brojem 1 i 2.

ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG ZAHTJEVA JE 30 DANA.

 

STAMBENO ZBRINJAVANJE
Podnosilac zahtjev za stambeno zbrinjavanje podnosi u Šalter sali Gradske uprave Zvornik. Uz zahtjev je potrebno priložiti i sledeća dokumenta:

 • Posjedovni list (za izbjegla i raseljena lica: Uvjerenje, Ugovor ili Rješenje da je ili nije imovina vraćena, razmijenjena, prodata ili uništena) (original; Institucija nadležna za geodetske i imovinsko-pravne poslove)
 • Izjavu sa dva svjedoka da li je na teritoriji BiH otuđen i po kojoj cijeni/razmijenjen stan, kuća ili druga nekretnina (original; Gradska uprava)
 • Ugovor o podstanarskom odnosu (original; Gradska uprava)
 • Uvjerenje o boravku u kolektivnom smještaju ili napuštenoj imovini (original; Republički sekretarijat za raseljena lica i migracije)
 • Izjavu da li je naplaćena ratna materijalna šteta za oštećenu i uništenu imovinu i nekretnine i u kom iznosu (original; Gradska uprava)
 • Rješenje da je stan ili objekat otpisan iz stambenog fonda (original/ovjerena kopija; Fond stanovanja)
 • Izjavu o trenutnom stambenom smještaju (kod koga podnosilac zahtjeva stanuje) (original; Gradska uprava)
 • Izjavu o zajedničkom domaćinstvu (original; Gradska uprava)
 • Nalaz, ocjenu i mišljenje nadležne ljekarske komisije o nesposobnosti za rad (ovjerena kopija; Nadležna ljekarska komisija)
 • Rješenje o stanju stalne socijalne potrebe (original/ovjerena kopija; Centar za socijalni rad)
 • Potvrdu da se pravo na stalnu socijalnu potrebu i dalje koristi (originala; Centar za socijalni rad)
 • Ugovor o namjenskom bankarsko-komercijalnom kreditu (ovjerena kopija; Banka-podnosilac zahtjeva)
 • Dokaz nadležne banke o visini neotplaćenog kredita (original; Banka)
 • Dokaz o razlozima zašto podnosilac zahtjeva za naknadno uvršćivanje na konačnu rang-listu nije konkurisao u roku utvrđenom Konkursom (original/ovjerena kopija; zavisno od dokaza)
 • Obrazac zahtjeva

NAPOMENA:

 • Lice koje naknadno, nakon utvrđivanja konačne rang-liste, stekne status po osnovu kojeg ima pravo na stambeno zbrinjavanje uz zahtjev da se rangira prilaže sva pobrojana dokumenta.
 • Lice koje se nalazi na konačnoj rang-listi u ranijem mjestu prebivališta pa se nastani na području opštine Zvornik podnosi zahtjev da se uvrsti na rang-listu i uz isti dostavlja dokaz da se nalazio na konačnoj rang-listi kod nadležnog organa u ranijem mjestu prebivališta.
 • Ratni vojni invalid koji se nalazi na konačnoj rang-listi, a kome se poveća stepen vojnog invaliditeta podnosi zahtjev da se povoljnije boduje, da se svrsta u višu grupu i uz isti dostavlja pravosnažno rješenje kojim mu se povećava stepen vojnog invaliditeta.
 • Članovi porodice poginulog borca i RVI koji imaju prebivalište u RS koji nisu uopšte konkurisali za stambeno zbrinjavanje, a kojima u međuvremenu uslijed više sile (požar, poplava, zemljotres i sl.) stambena jedinica bude uništena ili toliko oštećena da se smatra potpuno stambeno nezbrinuti podnosi zahtjev za stambeno zbrinjavanje i uz isti dostavlja dokumenat pod rednim brojem 12.

ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG ZAHTJEVA JE 30 DANA.

 

Pin It on Pinterest

Share This