Град Зворник
Службена страница Градске управе Зворник
Izaberite stranicu
Права породица погинулих бораца
ИНВАЛИДНИНА

Признавање статуса и права на породичну инвалиднину, права на увећану породичну инвалиднину, права на посебно мјесечно примање, статуса породице погинулог борца без права на породичну инвалиднину.

Подносилац захтјев за породичну инвалиднину подноси у Шалтер сали Градске управе Зворник. Уз захтјев је потребно приложити и следећа документа:

 • Изјаву о заједничком домаћинству (оригинал; Градска управа)
 • Обавјештење о пребивалишту (оригинал, Полицијска управа Зворник)
 • Увјерење о околностима погибије-нестанка (за умрлог борца медицинска документација) из тог времена (оригинал/овјерена копија; Републички секретаријат за расељена лица и миграције)
 • Увјерење о околностима погибије-смрти за вријеме одобреног одсуства (оригинал/овјерена копија; Министарство рада и борачко инвалидске заштите)
 • Извод из матичне књиге умрлих за погинулог или умрлог учесника рата (оригинал/овјерена копија; Матична служба)
 • Извод из матичне књиге рођених за (ван)брачног друга, дјецу (пасторчад), родитеље (усвојиоце)-у зависности ко подноси захтјев (оригинал/овјерена копија; Матична служба)
 • Увјерење о брачном статусу (оригинал; Градска управа)
 • Извод из матичне књиге вјенчаних за брачног друга-уколико он подноси захтјев (оригинал/овјерена копија; Матична служба)
 • Потврду о редовном школовању за дјецу старију од 18 година (оригинал; школа/факултет)
 • Изјаву родитеља-усвојилаца погинулог борца-да немају више дјеце (оригинал; Градска управа)
 • Изјаву два свједока да подносилац захтјева нема више дјеце (оригинал; Градска управа)
 • Изјаву брачног друга погинулог борца да нема дјеце или да су дјеца неспособна за привређивање (оригинал; Градска управа)
 • Медицинску документацију ради утврђивања неспособности за привређивање (овјерена копија; Медицинска установа)
 • Дјеца погинулог борца без оба родитеља-извод из матичне књиге умрлих (оригинал/овјерена копија, Матична служба)
 • Рјешење о неспособности за привређивање за дјецу (овјерена копија; Центар за социјални рад)
 • Образац захтјева

 НАПОМЕНА:

 • Подносиоци захтјева на посебно мјесечно примање уз захтјев прилажу само доказе под редним бројем 1, 2, 4, 5, 6, 8 и 9.

РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ЗАХТЈЕВА ЈЕ 15 ДАНА.

ОДЛИКОВАЊА

Подносилац захтјев за новчану накнаду подноси по основу одликованог погинулог борца или  одликованом борцу највећим одликовањем за војне заслуге у оружаној борби у Шалтер сали Градске управе Зворник. Уз захтјев је потребно приложити и следећа документа:

 • Орден-медаљу (оригинал/овјерена копија; Предсједник Републике Српске)
 • Изјаву о брачном статусу погинулог одликованог борца/изјава о томе да ли су родитељи погинулог одликованог борца живи (оригинал; Градска управа)
 • Обавјештење о пребивалишту (оригинал, Полицијска управа Зворник)
 • Образац захтјева

НАПОМЕНА:

 • Подносилац захтјева за новчану накнаду по основу одликованог погинулог борца уз захтјев треба да приложи документа под редним бројем 1 и 2.
 • Подносилац захтјева за новчану накнаду као одликованом борцу уз захтјев треба да приложи документ под редним бројем 1.     
 • Уколико подносилац захтјева уз захтјев не приложи сва потребна документа биће му дозвољено само једном достављање допуне како би предмет био потпун.    

РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ЗАХТЈЕВА ЈЕ 15 ДАНА.

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Корисник породичне инвалиднине захтјев за здравствено осигурање и здравствену заштиту подноси у Шалтер сали Градске управе Зворник. Уз захтјев је потребно приложити и следећа документа:

 • Увјерење о заједничком домаћинству (оригинал; Градска управа/Одјељење за општу управу)
 • Увјерење да нисам корисник пензије (оригинал; Фонд ПиО)
 • Увјерење да није лице које обавља пољопривредну дјелатност као носилац комерцијалног  нити некомерцијалног породичног пољопривредног газдинства (оригинал; АПИФ Зворник)
 • Изјаву да као одговорно лице у привредном друштву или другој организацији без заснивања радног односа прима накнаду (оригинал; Градска управа/Одјељење за општу управу)
 • Увјерење о приходима (оригинал; Пореска управа ПЈ Зворник)
 • Увјерење да се налази на евиденцији за запошљавање (оригинал; Завод за запошљавање)
 • Извод из матичне књиге рођених (оригинал; Матична служба)
 • Извод из матичне књиге вјенчаних (оригинал; Матична служба)
 • Доказ да брачни друг нема право на здравствену заштиту ни по ком основу (оригинал; зависно од доказа)
 • Увјерење  да нема здравствено осигурање (оригинал; Фонд здравственог осигурања)
 • Обавјештење о пребивалишту (оригинал;Полицијска управа Зворник)
 • Образац захтјева 

РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ЗАХТЈЕВА ЈЕ 15 ДАНА.

БАЊСКО-КЛИМАТСКА РЕХАБИЛИТАЦИЈА

Подносилац подноси захтјев за бањско-климатску рехабилитацију у Шалтер сали Градске управе Зворник. Уз захтјев је потребно приложити и следећа документа:

 • Налаз и препоруку надлежне здравствене установе о неопходности бањске рехабилитације (оригинал; Здравствена установа)
 • Изјаву о заједничком домаћинству – кућна листа (оригинал; Градска управа)
 • Образац захтјева

НАПОМЕНА:

 • Ратни војни инвалиди уз захтјев треба да приложе документ под редним бројем 1.
 • Породице погинулих бораца уз захтјев треба да приложе документе под редним бројем 1 и 2.

РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ЗАХТЈЕВА ЈЕ 30 ДАНА.

СТАМБЕНО ЗБРИЊАВАЊЕ

Подносилац захтјев за стамбено збрињавање подноси у Шалтер сали Градске управе Зворник. Уз захтјев је потребно приложити и следећа документа:

 • Посједовни лист (за избјегла и расељена лица: Увјерење, Уговор или Рјешење да је или није имовина враћена, размијењена, продата или уништена) (оригинал; Институција надлежна за геодетске и имовинско-правне послове)
 • Изјаву са два свједока да ли је на територији БиХ отуђен и по којој цијени/размијењен стан, кућа или друга некретнина (оригинал; Градска управа)
 • Уговор о подстанарском односу (оригинал; Градска управа)
 • Увјерење о боравку у колективном смјештају или напуштеној имовини (оригинал; Републички секретаријат за расељена лица и миграције)
 • Изјаву да ли је наплаћена ратна материјална штета за оштећену и уништену имовину и некретнине и у ком износу (оригинал; Градска управа)
 • Рјешење да је стан или објекат отписан из стамбеног фонда (оригинал/овјерена копија; Фонд становања)
 • Изјаву о тренутном стамбеном смјештају (код кога подносилац захтјева станује) (оригинал; Градска управа)
 • Изјаву о заједничком домаћинству (оригинал; Градска управа)
 • Налаз, оцјену и мишљење надлежне љекарске комисије о неспособности за рад (овјерена копија; Надлежна љекарска комисија)
 • Рјешење о стању сталне социјалне потребе (оригинал/овјерена копија; Центар за социјални рад)
 • Потврду да се право на сталну социјалну потребу и даље користи (оригинала; Центар за социјални рад)
 • Уговор о намјенском банкарско-комерцијалном кредиту (овјерена копија; Банка-подносилац захтјева)
 • Доказ надлежне банке о висини неотплаћеног кредита (оригинал; Банка)
 • Доказ о разлозима зашто подносилац захтјева за накнадно увршћивање на коначну ранг-листу није конкурисао у року утврђеном Конкурсом (оригинал/овјерена копија; зависно од доказа)
 • Образац захтјева

НАПОМЕНА:

 • Лице које накнадно, након утврђивања коначне ранг-листе, стекне статус по основу којег има право на стамбено збрињавање уз захтјев да се рангира прилаже сва побројана документа.
 • Лице које се налази на коначној ранг-листи у ранијем мјесту пребивалишта па се настани на подручју општине Зворник подноси захтјев да се уврсти на ранг-листу и уз исти доставља доказ да се налазио на коначној ранг-листи код надлежног органа у ранијем мјесту пребивалишта.
 • Ратни војни инвалид који се налази на коначној ранг-листи, а коме се повећа степен војног инвалидитета подноси захтјев да се повољније бодује, да се сврста у вишу групу и уз исти доставља правоснажно рјешење којим му се повећава степен војног инвалидитета.
 • Чланови породице погинулог борца и РВИ који имају пребивалиште у РС који нису уопште конкурисали за стамбено збрињавање, а којима у међувремену услијед више силе (пожар, поплава, земљотрес и сл.) стамбена јединица буде уништена или толико оштећена да се сматра потпуно стамбено незбринути подноси захтјев за стамбено збрињавање и уз исти доставља докуменат под редним бројем 12.

РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ЗАХТЈЕВА ЈЕ 30 ДАНА.

-Закон о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Републике Српске (Службени гласник Републике Српске број: 134/11, 9/12,40/12)

-Уредба о стамбеном збрињавању породица погинулих бораца и ратних војних инвалида одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске (Сл. гласник Републике Српске бр. 26/19).

 

НАКНАДА ТРОШКОВА ИЗГРАДЊЕ НАДГОРБНОГ СПОМЕНИКА

Подносилац захтјев за накнаду трошкова за изградњу надгробног споменика подноси у Шалтер сали Градске управе Зворник. Уз захтјев је потребно приложити и следећа документа:

 • Увјерење о околностима погибије-нестанка (за умрлог борца медицинска документација из тог времена); (оригинал/овјерена копија; Министарство рада и борачко-инвалидске заштите)
 • Предрачун трошкова изградње/рачун за већ изграђени споменик (оригинал/овјерена копија; Предузеће-Каменорезачка радња)
 • Писмену изјаву подносиоца захтјева да није добио предметну накнаду, нити чланови његове породице (оригинал; Градска управа)
 • Извод из матичне књиге умрлих за родитеље погинулог, умрлог, несталог борца (оригинал/овјерена копија; Матична служба)
 • Извод из матичне књиге умрлих за погинулог, умрлог, несталог борца (оригинал/овјерена копија; Матична служба)
 • Образац захтјева

НАПОМЕНА:

-Документа под редним бројем 1 и 4 достављају само лица која не остварују право на породичну инвалиднину.

РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ЗАХТЈЕВА ЈЕ 15 ДАНА.

 

Pin It on Pinterest

Share This