Grad Zvornik
Službena stranica Gradske uprave Zvornik
Select Page
Dopunska prava
JEDNOKRATNA POMOĆ ZA LIJEKOVE, ZDRAVSTVENU ZAŠTITU I POGREBNU OPREMU
Podnosilac zahtjev podnosi u Šalter sali Gradske uprave Zvornik. Uz zahtjev je potrebno priložiti i sledeća dokumenta:

 • Izjavu o zajedničkom domaćinstvu (original; Gradska uprava)
 • Izvod iz matične knjige umrlih (original/ovjerena kopija; Matična služba)
 • Račun za pogrebnu opremu-troškove prevoza (original; Pogrebno društvo)
 • Izjavu da sam snosio troškove pogrebne opreme-prevoza (original;Gradska uprava)
 • Uvjerenje da nisam korisnik penzije (original; Fond PiO)
 • Uvjerenje da li se nalazi na evidenciji za zapošljavanje-za podnosioca zahtjeva i članove porodičnog domaćinstva (original, Zavod za zapošljavanje)
 • Uvjerenje da podnosilac zahtjeva i članovi porodičnog domaćinstva ne posjeduju pokretnu imovinu (original, MUP RS Zvornik)
 • Izjavu da je invalidnina jedini izvor prihoda porodičnog domaćinstva (original, Gradska uprava)
 • Uputnicu u bolnicu (ovjerena kopija; Dom zdravlja-Medicinska ustanova)
 • Prevoznu kartu (original; Prevoznik)
 • Profakturu o visini troškova liječenja (original; Medicinska ustanova)
 • Račun o plaćenim lijekovima (original; Apoteka)
 • Rješenje o odobrenom liječenju-pregledu (ovjerena kopija; Fond zdravstvenog osiguranja)
 • Potvrdu da nisam u radnom odnosu-za lica koja se nalaze u evidenciji za zapošljavanje (original; Mjesna zajednica)
 • Obrazac zahtjeva

NAPOMENA:

 • Podnosilac zahtjeva za naknadu troškova pogrebne opreme uz zahtjev treba da dostavi dokaze pod rednim brojem od 1 do 5.
 • Podnosilac zahtjeva za jednokratnu novčanu pomoć uz zahtjev treba da dostavi dokaze pod rednim brojem 1, od 6 do 8 i 14.
 • Podnosilac zahtjeva za troškove kupovine lijekova i zdravstvene zaštite uz zahtjev treba da dostavi dokaze pod rednim brojem od 9 do 13.

ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG ZAHTJEVA JE 30 DANA.

– Zakon o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 134/11, 9/12,40/12)

Odluka o dopunskim pravima porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida (Službeni glasnik Grada Zvornik br. 8/17).

 

JEDNOKRATNA NOVČANA POMOĆ
Podnosilac zahtjev za jednokratnu novčanu pomoć podnosi u Šalter sali Gradske uprave Zvornik. Uz zahtjev je potrebno priložiti i sledeća dokumenta:

 • Uvjerenje da se podnosilac nalazi u stanju socijalne potrebe (original; Centar za socijalni rad)
 • Izjavu o zajedničkom domaćinstvu (original; Gradska uprava)
 • Nalaz i mišljenje o osnovanosti liječenja koje nije starije od šest mjeseci u odnosu na datum podnošenja zahtjeva (ovjerena kopija; Zdravstvena ustanova)
 • Dokaz o visini potrebnih sredstava: računi, predračuni i sl (original; Zdravstvena ustanova)
 • Rješenje za odobravanje troškova liječenja (original; Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske)
 • Medicinsku dokumentaciju (ovjerena kopija; Zdravstvena ustanova)
 • Tekući račun (ovjerena kopija; Banka)
 • Ličnu kartu (ovjerena kopija; Gradska uprava)
 • Obrazac zahtjeva 

ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG ZAHTJEVA JE 30 DANA.

 

ALTERNATIVNI SMJEŠTAJ
Podnosilac zahtjeva za alternativni smještaj podnosi u Šalter sali Gradske uprave Zvornik. Uz zahtjev je potrebno priložiti i sledeća dokumenta:

 • Rješenje nadležnog organa da sam bio korisnik nepokretnosti ili stana iz kojih sam primjenom imovinskih zakona deložiran (original/ovjerena kopija; Republički sekretarijat za raseljena lica i migracije)
 • Uvjerenje da nisam vlasnik useljive kuće ili stana na prostoru BiH (original; Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove)
 • Dokaz da se nalazi u stanju socijalnih potreba (original; Centar za socijalni rad)
 • Izjavu da nisam ostvario pravo na naknadu materijalne i nematerijalne štete nastale usljed ratnih dejstava (original; Gradska uprava – Pravna pomoć)
 • Izjavu o zajedničkom domaćinstvu (kućna lista) (original; Gradska uprava)
 • Uvjerenje da nisam korisnik/ca alternativnog smještaja po drugom osnovu (original/ovjerena kopija Republički sekretarijat za raseljena lica i migracije)
 • Ličnu karta (ovjerena kopija; Gradska uprava)
 • Tekući račun (ovjerena kopija; Banka)
 • Ugovor o zakupu stana/kuće (original/ovjerena kopija; Gradska uprava)
 • Izjavu o predratnom statusu podstanara (original; Gradska uprava)
 • Obrazac zahtjeva

ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG ZAHTJEVA JE 30 DANA.

 

Pin It on Pinterest

Share This