Град Зворник
Службена страница Градске управе Зворник
Izaberite stranicu
Образовање
ПРЕВОЗ УЧЕНИКА

Изјаву о подацима за остваривање права на субвенцију превоза ученика потребно је предати у Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности (канцеларија бр.12). Уз потписану изјаву потребно је предати и следећа документа:

 • Увјерење о похађању школе за сву дјецу (Издају школе)
 • Увјерење са евиденције Завода за запошљавање за незапослене родитеље
 • Потврду–рјешење о инвалидности за члана домаћинства (Одјељење за борачко-инвалидску заштиту, канцеларија бр.8)
 • Кућну листу о броју чланова домаћинства (Одјељење за општу управу, Пријемна канцеларија, шалтери бр. 2, 3. и 4.)
 • Копију Вукове дипломе ОШ
 • Копију свједочанства предходне школске године
 • Образац изјаве
 • Одлука о субвенцији превоза ученика

РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ЗАХТЈЕВА ЈЕ 30 ДАНА.

Све додатне информације могу се добити путем телефона: 056/232-233.
Контакт особа: Сања Перушиновић.

ФИНАНСИРАЊЕ ШКОЛСКОГ И УНИВЕРЗИТЕТСКОГ СПОРТСКОГ ТАКМИЧЕЊА

Подносилац подноси захтјев на шалтеру бр. 7 у Пријемној канцеларији Градске управе Града Зворника, ул. Светог Саве 124, у времену од 07:00 до 15:00 часова

Образац захтјева

                                    РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ЗАХТЈЕВА ЈЕ 60 ДАНА.

Све додатне информације могу се добити путем телефона: 056/232-233.
Контакт особа: Сања Перушиновић.

Стипендија је облик финансијске помоћи који се додјељује појединцима за потребе њиховог образовања, професионалног усавршавања или истраживања. Стипендија се додјељује на темељу академског успјеха, посебних талената, социјалног статуса или припадности одређеној друштвеној групи.

СТИПЕНДИЈА ЗА СТУДЕНТА СА ПРОСЈЕЧНОМ ОЦЈЕНОМ ВЕЋОМ ОД 8,50

Захтјев се подноси у Шалтер сали Градске управе или путем поште на адресу Град Зворник, ул. Светог Саве 124, са назнаком „Пријава на Конкурс за стипендирање“. Уз захтјев је потребно приложити и следећа документа: 

 • Увјерење о пребивалишту (Полицијска управа)
 • Индекс (копија)
 • Потврда о статусу редовног студента одређене године студија (оригинал, Факултет)
 • Овјерена изјава да није корисник стипендије од другог даваоца (оригинал, лично)
 • Картица текућег рачуна (копија, Банка)
 • Оцјене из претходних година студија са изведеном просјечном вриједности оцјена током студирања (оригинал, Факултет)
 • Образац захтјева

РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ЗАХТЈЕВА ЈЕ 45 ДАНА.

Све додатне информације могу се добити путем телефона: 056/232-233.
Контакт особа: Мирјана Иваз.

СТИПЕНДИЈЕ ЗА СТУДЕНТЕ ПРВЕ ГОДИНЕ - ВУКОВЦИ ИЗ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

Захтјев се подноси у Шалтер сали Градске управе или путем поште на адресу Град Зворник, ул. Светог Саве 124, са назнаком „Пријава на Конкурс за стипендирање“.

 • Потврда о статусу редовног студента (оригинал, Факултет)
 • Индекс (копија)
 • Увјерење о пребивалишту
 • Овјерена Изјава да није корисник стипендије од другог даваоца (оригинал, Градска управа)
 • Картица текућег рачуна (копија, Банка)
 • Вукова диплома из средње школе (овјерена копија, Школа)
 • Образац захтјева

РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ЗАХТЈЕВА ЈЕ 45 ДАНА.

Све додатне информације могу се добити путем телефона: 056/232-233.
Контакт особа: Мирјана Иваз.

СТИПЕНДИЈЕ ЗА СТУДЕНТА СЛАБОГ МАТЕРИЈАЛНОГ СТАЊА

Захтјев се подноси у Шалтер сали Градске управе или путем поште на адресу Град Зворник, ул. Светог Саве 124, са назнаком „Пријава на Конкурс за стипендирање“.

 • Потврда о статусу редовног студента (оригинал, Факултет)
 • Индекс (копија)
 • Увјерење о пребивалишту
 • Увјерење о положеним испитима, са просјечном оцјеном
 • Овјерена Изјава да није корисник стипендије од другог даваоца (оригинал, Градска управа)
 • Картица текућег рачуна (копија, Банка)
 • Вукова диплома из средње школе (овјерена копија, Школа)
 • Образац захтјева

РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ЗАХТЈЕВА ЈЕ 45 ДАНА.

Све додатне информације могу се добити путем телефона: 056/232-233.
Контакт особа: Мирјана Иваз.

 

СТИПЕНДИЈА ЗА СТУДЕНТА ИЗ ПОРОДИЦЕ РВИ ОД 1 ДО 4 КАТЕГОРИЈЕ И ЦИВИЛНИХ ЖРТАВА РАТА

Захтјев се подноси у Шалтер сали Градске управе или путем поште на адресу Град Зворник, ул. Светог Саве 124, са назнаком „Пријава на Конкурс за стипендирање“. Уз захтјев је потребно приложити и следећа документа: 

 • Увјерење о пребивалишту
 • Индекс (копија)
 • Потврда о статусу редовног студента одређене године студија (оригинал, Факултет)
 • Овјерена изјава да није корисник стипендије од другог даваоца (оригинал, лично)
 • Картица текућег рачуна (копија, Банка)
 • Изјаву о заједничком домаћинству-кућна листа (овјерена копија, Мјесни уред)
 • Извод из матичне књиге умрлих за дјецу погинулих бораца односно Увјерење о инвалидности за дјецу чији је родитељ ратни војни инвалид, Увјерење да је родитељ корисник социјалне помоћи (оригинал, надлежна служба)
 • Награде, признања, дипломе, научни и пројектни радови и слично (овјерена копија)
 • Образац захтјева

РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ЗАХТЈЕВА ЈЕ 45 ДАНА.

Све додатне информације могу се добити путем телефона: 056/232-233.
Контакт особа: Мирјана Иваз.

СТИПЕНДИЈЕ ЗА СТУДЕНТЕ БЕЗ ОБА РОДИТЕЉА И СТУДЕНТЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ

Захтјев се подноси у Шалтер сали Градске управе или путем поште на адресу Град Зворник, ул. Светог Саве 124, са назнаком „Пријава на Конкурс за стипендирање“. Уз захтјев је потребно приложити и следећа документа: 

 • Потврда о статусу редовног студента одређене године студија (оригинал, Факултет)
 • Увјерење о положеним испитима претходних година студија са просјечном оцјеном (оригинал, Факултет)
 • Индекс (копија)
 • Увјерење о пребивалишту
 • Овјерена изјава да није корисник стипендије од другог даваоца (оригинал, лично)
 • Картица текућег рачуна (копија, Банка)
 • Изводе из матичне књиге умрлих за студента без оба родитеља односно Увјерењео категоризацији здравствене способности за студента са посебним потребама (оригинал, Факултет)
 • Образац захтјева

РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ЗАХТЈЕВА ЈЕ 45 ДАНА.

Све додатне информације могу се добити путем телефона: 056/232-233.
Контакт особа: Мирјана Иваз.

СТИПЕНДИЈЕ ЗА СТУДЕНТЕ ИЗ ВИШЕЧЛАНИХ ПОРОДИЦА (ТРОЈЕ И ВИШЕ ДЈЕЦЕ)

Захтјев се подноси у Шалтер сали Градске управе или путем поште на адресу Град Зворник, ул. Светог Саве 124, са назнаком „Пријава на Конкурс за стипендирање“. Уз захтјев је потребно приложити и следећа документа: 

 • Увјерење о пребивалишту                                                                                                                                                                                                                                           (МУП, оригинал)
 • Потврда о статусу редовног студента одређене године студија                                                                                                                                                                      (Факултет, оригинал)
 • Увјерење о положеним испитима са просјечном оцјеном                                                                                                                                                                                (Факултет, оригинал)
 • Индекс                                                                                                                                                                                                                                                                               (Лично, копија)
 • Овјерена Изјава да није корисник стипендије од другог даваоца,  и да родитељ није власник капитала у привредном друштву                                           (Лично, оригинал)
 • Картица текућег рачуна                                                                                                                                                                                                                                                (Банка, копија)
 • Изјаву о заједничком домаћинству–кућна листа                                                                                                                                                                                                 (Мјесни уред, овјерена копија)
 • Увјерење о приходима                                                                                                                                                                                                                                                   (Управа прихода, оригинал)
 • Образац

 

Све додатне информације могу се добити путем телефона: 056/232-233.
Контакт особа: Мирјана Иваз.

 

 

СТИПЕНДИЈЕ ЗА СТУДЕНТА МАСТЕР СТУДИЈА СА ПРОСЈЕКОМ ОЦЈЕНА ВЕЋИМ ОД 9,00

Захтјев се подноси у Шалтер сали Градске управе или путем поште на адресу Град Зворник, улица Светог Саве 124, са назнаком „Пријава на Конкурс за стипендирање“. Уз захтјев је потребно приложити и следећа документа:

 • Увјерење о пребивалишту
 • Индекс (копија)
 • Потврда о статусу редовног студнета мастер студија (оригинал, Факултет)
  Оцјене из претходних година студија са изведеном просјечном вриједности оцјена током студирања (оригинал, Факултет)
 • Овјерена изјава да није корисник стипендије од другог даваоца (оригинал, лично)
 • Картица текућег рачуна (копија, Банка)
 • Диплома или Увјерење о завршеним основним студијама (копија, Факултет)
 • Образац захтјева

РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ЗАХТЈЕВА ЈЕ 45 ДАНА. 

Све додатне информације могу се добити путем телефона: 056/232-233.
Контакт особа: Мирјана Иваз.

СТИПЕНДИЈЕ ЗА СТУДЕНТЕ ПРВЕ ГОДИНЕ ТЕХНОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА У ЗВОРНИКУ

Стипендија се додјељује за 20 најбоље рангираних студената прве године Технолошког факултета за школску 2023/24 годину.

 • Увјерење о пребивалишту
 • Индекс (копија)
 • Потврда о статусу редовног студента  (оригинал, Факултет)
 • Овјерена изјава да није корисник стипендије од другог даваоца (оригинал, лично)
 • Картица текућег рачуна (копија, Банка)

Образац

Све додатне информације могу се добити путем телефона: 056/232-233.
Контакт особа: Мирјана Иваз.

НОВЧАНА ПОМОЋ ЗА НАБАВКУ УЏБЕНИКА ЗА ШКОЛСКУ 2022/23 ГОДИНУ

Град Зворник донио је Одлуку да се дјеци школског узраста са било којом врстом инвалидитета, дјеци из хранитељских породица и корисника материјалне помоћи обезбиједе средства за набавку уџбеника.

Право на новчану помоћ имају дјеца са инвалидитетом школског узраста која се налазе на списку Центра за социјални рад Зворник, дјеца корисника матријалне помоћи школског узраста чији се старатељи налазе на списку Центра  и дјеца из хранитељских породица из евиденције Центра за социјални рад Зворник.

НОВЧАНА ПОМОЋ ЗА НАБАВКУ УЏБЕНИКА

Град Зворник донио је Одлуку да се дјеци школског узраста са било којом врстом инвалидитета, дјеци из хранитељских породица и корисника материјалне помоћи обезбиједе средства за набавку уџбеника.

Право на новчану помоћ имају дјеца са инвалидитетом школског узраста која се налазе на списку Центра за социјални рад Зворник, дјеца корисника матријалне помоћи школског узраста чији е старатељи налазе на списку Центра  и дјеца из хранитељских породица из евиденције Центра за социјални рад Зворник.

 

Pin It on Pinterest

Share This