Град Зворник
Службена страница Градске управе Зворник
Izaberite stranicu
Туризам и угоститељство
КАТЕГОРИЗАЦИЈА СМЈЕШТАЈНИХ ОБЈЕКАТА

Категоризацијом се угоститељски објекти у оквиру једне врсте разврставају у поједине категорије објеката према карактеру и стандарду услуга које се у њима пружају према испуњености елемената за одређивање категорије. Категоризацију угоститељских објеката за смјештај врсте: камп, апартман, кућа за одмор, соба за изнајмљивање, хостел и објекат сеоског туризма, чија дјелатност се обавља на подручју града Зворник, врши Одјељење за привреду и друштвене дјелатности града Зворник.

Физичко лице може да обавља услуге смјештаја, исхране  и пића у апартману, кући за одмор и соби за изнајмљивање, без регистрације код Одјељења за привреду и друштвене дјелатности, под условом да закључи уговор о пружању услуга са Туристичком организацијом града Зворник или туристичком агенцијом која посједује лиценцу за обављање послова туристичке агенције. Угоститељ као физичко лице може да пружа услуге смјештаја у једном објекту који је у његовом власништву.

Угоститељ може да пружа услуге смјештаја, исхране  и пића у апартману, кући за одмор и соби за изнајмљивање смјештајних капацитета до 8 смјештајних јединица, односно 16 кревета на период до 30 дана.

Захтјев за категоризацију угоститељских објеката за смјештај се подноси Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности непосредно или путем поште. Образац захтјева се може преузети у Пријемној канцеларији Градске управе шалтер број 7, канцеларији број 4, као и путем званичне интернет странице града Зворник www.gradzvornik.org. Попуњен образац и пратећа документа се предају у Пријемној канцеларији, у сједишту Градске управе у улици Светог Саве 124, на шалтеру број 7, у времену од 07,00 до 15,00 часова.

Уз захтјев се прилаже следећа документација:

 • уговор са Туристичком организацијом града Зворник или туристичком агенцијом која посједује лиценцу за обављање послова туристичке агенције,
 • потврда АПИФ-а о евидентирању уговора у Регистру физичких лица,
 • копију рјешења о регистрацији дјелатности код надлежног суда или органа јединице локалне самоуправе

– такса на рјешење 10,00 КМ (градска такса)

Такса на рјешење се може платити куповином градске таксене марке или уплатом на рачун јавних прихода града Зворник:

Прималац: Буџет града Зворник
Жиро-рачун: 555-006-02001655-29; 554-012-00000005-12; 551-028-00007189-31
Врста прихода: 722131

Поступак којим се утврђује да ли су испуњени услови за разврставање објеката приватног смјештаја у одређену категорију спроводи комисија коју именује Градоначелник. Комисија разматра захтјев за одређивање категорије, провјерава и утврђује испуњеност услова прописаних правилником и даје пријелог за одређивање категорије. Одјељење за привреду и друштвене дјелатности, на приједлог комисије, доноси рјешење о разврставању објекта у одређену категорију.

Све потребне информације могу се добити путем телефона: 056/232-212.
Контакт особе: Ружа Остојић, Андријана Аћимовић и Бекир Омеровић.

ИЗДАВАЊЕ РЈЕШЕЊА ЗА ДРЖАЊЕ МУЗИКЕ УЖИВО

Сва правна и физичка лица која своју дјелатност обављају у угоститељским објектима и дугим објектима на територији града Зворник дужни су да приликом извођења музичког програма уживо претходно прибаве одобрење Одјељења за привреду и друштвене дјелатности града Зворник.

Захтјев за издавање одобрења за извођење музике уживо се подноси Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности непосредно, путем поште или на мејл privreda@gradzvornik.org.

Образац захтјева се може преузети у Пријемној канцеларији Градске управе шалтер број 7, канцеларији број 4, као и путем званичне интернет странице града Зворник www.gradzvornik.org. Попуњен образац и пратећа документа се предају у Пријемној канцеларији, у сједишту Градске управе у улици Светог Саве 124, на шалтеру број 7, у времену од 07,00 до 15,00 часова.

Уз захтјев за издавање одобрења за извођење музике уживо се прилаже следећа документација:

– Такса на рјешење 10,00 КМ (градска такса)

Такса за издавање одобрења за извођење музике уживо се може платити куповином градске таксене марке или уплатом на рачун јавних прихода града Зворник:

Прималац: Буџет града Зворник
Жиро-рачун: 555-006-02001655-29; 554-012-00000005-12; 551-028-00007189-31
Врста прихода: 722131

Рок за рјешавање потпуног захтјева је 1 дан.

Све потребне информације могу се добити путем телефона: 056/232-212.
Контакт особе: Ружа Остојић, Андријана Аћимовић и Бекир Омеровић.

 

ИЗДАВАЊЕ РЈЕШЕЊА ЗА ДУЖЕ РАДНО ВРИЈЕМЕ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА

Радно вријеме угоститељских објеката може бити:

 • Прописано радно вријеме
 • Посебно радно вријеме

Посебно радно вријеме је радно вријеме које је различито од прописаног и може бити продужено или скраћено и одређује се у сваком појединачном случају у односу на посебни угоститељски објекат и у зависности од испуњености услова за продужено или скраћено радно вријеме.

За добијање сагласности за рад у продуженом радном времену угоститељ је дужан поднијети захтјев Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности града Зворник.  Захтјев за издавање одобрења се подноси Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности непосредно или путем поште. Образац захтјева се може преузети у Пријемној канцеларији Градске управе шалтер број 7, канцеларији број 4, као и путем званичне интернет странице града Зворник www.gradzvornik.org.  Попуњен образац и пратећа документа се предају у Пријемној канцеларији, у сједишту Градске управе у улици Светог Саве 124, на шалтеру број 7, у времену од 07,00 до 15,00 часова.

Уз захтјев за издавање сагласности за рад у продуженом радном времену прилаже се:

 • налаз и мишљење овлашћене стручне организације за мјерење нивоа буке којим се потврђује да су у угоститељском објекту спроведене мјере за заштиту од буке и да се угоститељ придржава прописаног нивоа буке уколико се објекат налази у пословно-стамбеној згради колективног становања, односно у насељу са индивидуалним стамбеним јединицама или у близини здравствене установе за смјештај пацијената,
 • препорука Туристичке организације града Зворник која је надлежна за туристичку промоцију у којем се налази угоститељски објекат, чиме се потврђује његов значај у укупној туристичко-угоститељској понуди утврђен на основу пружања квалитетне угоститељске услуге у периоду не краћем од годину дана од дана издавања препоруке,
 • увјерење Комуналне полиције града Зворник да угоститељ није правоснажно кажњен изрицањем прекршајног налога или доношењем правоснажног рјешења Основног суда Зворник за прекршај због прекорачења радног времена, односно због нарушавања јавног реда и мира у угоститељском објекту за који се тражи продужено радно вријеме у претходних шест мјесеци од дана подношења захтјева за рад у продуженом радном времену.
 • Такса на рјешење 10,00 КМ (градска такса)

Такса за издавање сагласности за за рад у продуженом радном времену се може платити куповином градске таксене марке или уплатом на рачун јавних прихода града Зворник:

– Прималац: Буџет града Зворник
– Жиро-рачун: 555-006-02001655-29; 554-012-00000005-12; 551-028-00007189-31
– Врста прихода: 722131

Рок за рјешавање потпуног захтјева је 1 дан.

Све потребне информације могу се добити путем телефона: 056/232-212.
Контакт особе: Ружа Остојић, Андријана Аћимовић и Бекир Омеровић.

 

УПИС У РЕГИСТАР ЧАМАЦА И ПЛОВИДБЕНА ДОЗВОЛА

Чамац је пловило регистровано за пловидбу на унутрашњим водама дужине трупа до 20 метара и истиснине до 100 тона, које превози највише 12 лица. Чамци унутрашње пловидбе могу бити:

 • за привредне сврхе (јавни превоз путника и ствари, привредни риболов и обављање регистроване дјелатности),
 • за непривредне сврхе (за разоноду, спорт, рекреацију и слично),
 • за јавне потребе (чамци намјењени за обављање дјелатности од општег интереса који служе искључиво у непривредне сврхе као што су чамци Капетаније, инспекције, органа унутрашњих послова, чамци које користе ватрогасне јединице, цивилна заштита и органи који обављају царински и гранични превоз).

Упис чамца у уписник и издавање или продужење пловидбене дозволе врши се на основу писменог захтјева власника чамца који на подручју града Зворник има пребивалиште односно сједиште. Захтјев за упис чамца у уписник и издавање пловидбене дозволе се подноси Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности града Зворник непосредно или путем поште. Образац захтјева се може преузети у Пријемној канцеларији Градске управе шалтер број 7, канцеларији број 4, као и путем званичне интернет странице града Зворник www.gradzvornik.org.  Попуњен образац и пратећа документа се предају у Пријемној канцеларији, у сједишту Градске управе у улици Светог Саве 124, на шалтеру број 7, у времену од 07,00 до 15,00 часова.

Уз захтјев се прилаже следећа документација:

 • доказ о власништву чамца (уговор или рачун о куповини, овјерена изјава власника),
 • доказ о власништву погонског уређаја (уговор или рачун о куповини, овјерена изјава власника),
 • потврда о брисању чамца из другог уписника чамаца ако је претходно у њега био уписан или доказ о самоградњи чамца,
 • исправа о извршеном основно прегледу (технички сервис),
 • исправа о баждарењу чамца (технички сервис),
 • царинска декларација за чамац, односно погонски уређај ако су увезени из друге државе,
 • доказ о извршеном осигурању, у складу са прописом којим се уређује обавезно осигурање у саобраћају (осигуравајуће друштво),
 • за чамац за привредне сврхе – рјешење о обављању привредне дјелатности и упис правног лица у Регистар пословних субјеката,
 • доказ о плаћеном порезу, у складу са прописом којим се уређује порез на употребу, држање и ношење добара (уплатница),
 • доказ о плаћеној накнади за коришћење објеката безбједности (уплатница)
 • такса на рјешење 10,00 КМ (градска такса)

Упутство за плаћање:

Накнада за коришћење објеката безбједности

– Прималац: Јавни приходи РС, жиро-рачун 562-099-00000556-87 врста прихода 722511
– Буџетска организација 1648001
– Порез на употребу чамца
– Прималац: Јавни приходи РС, жиро-рачун 562-099-00000556-87 врста прихода 714913

Административна такса

Такса на рјешење се може платити куповином градске таксене марке или уплатом на рачун јавних прихода града Зворник:

– Прималац: Буџет града Зворник
– Жиро-рачун: 555-006-02001655-29; 554-012-00000005-12; 551-028-00007189-31
– Врста прихода: 722131

Рок за рјешавање потпуног захтјева је 1 дан.

Све потребне информације могу се добити путем телефона: 056/232-212.
Контакт особе: Ружа Остојић, Андријана Аћимовић и Бекир Омеровић.

 

Pin It on Pinterest

Share This