Град Зворник
Службена страница Градске управе Зворник
Izaberite stranicu
Туризам и угоститељство
КАТЕГОРИЗАЦИЈА СМЈЕШТАЈНИХ ОБЈЕКАТА

Подносилац захтјев за категоризацију смјештаја врсте апартмана, соба за изнајмљивање или куће за одмор подноси у Шалтер сали Градске управе Зворник. Уз захтјев је потребно приложити и следећа документа:

 • Фотокопију рјешења о регистрацији дјелатности код надлежног суда или органа јединице локалне самоуправе
 • Уговор о пружању услуга са туристичком организацијом,туристичком агенцијом или другим правним лицем које обавља угоститељску или туристичку дјелатност као претежну дјелатност
 • Потврду АПИФ-а о евидентирању овог уговора у Регистру физичких лица
 • Таксу на рјешење од 10,00 КМ
 • Образац захтјева 

 РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ЗАХТЈЕВА ЈЕ 30 ДАНА.

УПИС У РЕГИСТАР ЧАМАЦА И ПЛОВИДБЕНА ДОЗВОЛА

Подносилац захтјев за тегистрацију чамаца и издавање пловидбене дозволе подноси у Шалтер сали Градске управе Зворник. Уз захтјев је потребно приложити и следећа документа:

– За прву регистрацију:

 • Доказ о власништву (рачун или овјерена изјава)
 • Доказ о власништву погонског уређаја, односно мотора (рачун или овјерена изјава)
 • Потврда о брисању чамца из другог уписника чамаца ако је претходно у њега био уписан или доказ о самоградњи чамца
 • Исправа о извршеном техничком прегледу (овлаштени Технички сервис)
 • Исправа о баждарењу чамца
 • Царинска декларација за чамац, односно погонски уређај, ако су увезени из друге државе
 • Доказ о извршеном осигурању од одговорности за штету проузроковану трећим лицима (Осигуравајуће друштво)
 • Доказ о плаћеном порезу (Пореска управа)
 • Одобрење за обављање дјелатности (за привр.сврхе)
 • Градску таксу на рјешење од 10,00 КМ
 • Годишњу накнаду за коришћење објеката безбједности пловидбе – републичка такса за непривредне сврхе од 50,00 КМ, за привредне сврхе од 100 КМ

– За продужење регистрације:

 • Пловидбену дозволу
 • Доказ о извршеном осигурању од одговорности за штету проузроковану трећим лицима (Осигуравајуће друштво)
 • Доказ о плаћеном порезу (Пореска управа)
 • Градску таксу на рјешење од 10,00 КМ
 • Годишњу накнаду за коришћење објеката безбједности пловидбе – републичка такса за непривредне сврхе од 50,00 КМ, за привредне сврхе од 100 КМ
 • Образац захтјева

РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ЗАХТЈЕВА ЈЕ 1 ДАН.

РАДНО ВРИЈЕМЕ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА

Подносилац захтјев за дуже радно вријеме подноси у Шалтер сали Градске управе Зворник. Уз захтјев је потребно приложити и следећа документа:

 • Доказ да угоститељ није правоснажно кажњен за прекорачење радног времена и нарушавање јавног реда и мира (Комунална полиција, Основни суд);
 • Налаз и мишљење о спроведеним мјерама заштите од буке у угоститељском објекту (Овлаштена установа);
 • Препоруку Туристичке организације;
 • Градску таксу на Рјешење у износу од 10,00 КМ;
 • Образац захтјева

 РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ЗАХТЈЕВА ЈЕ 1 ДАН.

МУЗИКА УЖИВО

Подносилац захтјев за издавање одобрења за држање музике уживо подноси у Шалтер сали Градске управе Зворник. Уз захтјев је потребно приложити и следећа документа:

 РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ЗАХТЈЕВА ЈЕ 1 ДАН.