Град Зворник
Службена страница Градске управе Зворник
Izaberite stranicu
Пољопривреда
ПРОМЈЕНА НАМЈЕНЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У НЕПОЉОПРИВРЕДНО

Подносилац захтјев подноси у Шалтер сали Градске управе Зворник. Уз захтјев је потребно приложити и следећа документа:

 • Локацијске услове или урбанистичко-техничке услове утврђене рјешењем надлежног органа за послове просторног уређења (Одјељење за просторно уређење)
 • Посједовни лист или лист непокретности (Републичка управа за геодетске и имовинско правне послове, Подручна јединица Зворник)
 • Градска таксена маркица од 10 КМ (Пријемна канцеларија Градске управе Зворник, шалтер бр.10)
 • Копију катастарског плана или ажурну геодетску подлогу предмета обухвата (Републичка управа за геодетске и имовинско правне послове, Подручна јединица Зворник)
 •  Ситуационо-локациону скицу парцеле (Одјељење за просторно уређење)
 • Доказ о правном основу за коришћење земљишта ( уколико инвеститор није власник пољопривредног земљишта ) (Овјерен уговор)
 • Образац (Пријемна канцеларија, шалтер бр. 7 или у канцеларији градске управе Зворник бр. 5)

У  поступку по захтјеву,  подносиоцу  ће посебним рјешењем бити утврђена обавеза плаћања новчане накнаде за промјену намјене пољопривредног земљишта у непољопривредно, и након извршења исте, подносиоцу захтјева се издаје пољопривредна сагласност.

Све информације могу се добити путем телефона: 056/232-239. 

ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЗА ПОДСТИЦАЈ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА ЗВОРНИКА

ПРОГРАМ коришћења буџетских средстава за подстицај пољопривредне производње на подручју града Зворника за 2024. годину усвојила је Скупштина града Зворник на 28. редовној сједници Скупштине града одржаној 28. 03. 2024. године.

Захтјев се подноси на шалтеру број 7 у Пријемној канцеларији или у канцеларији број 5 Градске управе града Зворник. Уз захтјев је потребно приложити опште и посебне доказе. 

Општи докази за сваку врсту подстицаја су:

Све информације могу се добити путем телефона бр. 056/232-239. 

  Подстицај за сточарство

  ОПШТИ ДОКАЗИ:

  Посебни докази за тов јунади:

  • Фотокопија пасоша за свако грло или образац А1  или Потврда о спроведеним обавезним  мјерама (Издаје надлежна ветеринарска установа)

  Посебни докази за држање музних грла (краве):

  • Фотокопија пасоша за свако грло или Потврда о спроведеним обавезним  мјерама (Издаје надлежна ветеринарска установа)

  Посебни докази за узгој приплодних јуница:

  • Фотокопија пасоша за свако грло или образац А1  или Потврда о спроведеним  обавезним мјерама  (Издаје надлежна ветеринарска установа)
  • Потврда утврђеној стеоности јунице

  Посебни докази за тов свиња:

  • Потврда о извршеној вакцинацији са  бројем ушне маркице или увјерење ветеринара о клиничком прегледу грла (Издаје надлежна ветеринарска установа)

   

   

  Све информације могу се добити путем телефона бр. 056/232-239.

  Подстицај за воћарство

  ОПШТИ ДОКАЗИ:

  Посебни докази:

  • Доказ о инвестицији (рачун о набавци сјеменског материјала, фактурни и фискални рачун)

   

  Све информације могу се добити путем телефона бр. 056/232-239.

   

  Органска производња

  ОПШТИ ДОКАЗИ:

  Посебни докази:

  • Фотокопија сертификата органске производње (надлежне сертификационе куће)
  • Записник овлашћеног сертификационог тијела о заснованим површинама у систему органске повртларске и воћарско-виноградарске производње (надлежне сертификационе куће)

  Све информације могу се добити путем телефона бр. 056/232-239.

  Подстицај за ратарство

  ОПШТИ ДОКАЗИ:

  Посебни докази:

  • Доказ о инвестицији (рачун о набавци сјеменског материјала, фактурни и фискални рачун) 

  Све информације могу се добити путем телефона бр. 056/232-239.

   

  Подстицај за пчеларство

  ОПШТИ ДОКАЗИ:

  Посебни докази:

  • Рјешење о упису у регистар пчелара и пчелињака Републике Српске“ (Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске)

  Све информације могу се добити путем телефона бр. 056/232-239.

  Подршка руралном развоју

  КАПИТАЛНА УЛАГАЊА 

  ОПШТИ ДОКАЗИ:

  • Захтјев (Пријемна канцеларија, шалтер бр. 7 или у канцеларији градске управе Зворник бр. 5)
  • Фотокопија личне карте за физичко лице, односно копија рјешења о упису у судски регистар за правно лице. (Окружни привредни суд Бијељина)
  • Фотокопија текућег рачуна.

  Посебни докази:

  • Грађевинска или употребна дозвола“ и додати „(фотокопија), (Одјељење за просторно уређење)
  • Фотокопија уплата, такси и других насталих трошкова којима се доказује улагање   

  РЕФУНДИРАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ ПЛАСТЕНИКА И ЕЛЕКТРИЧНОГ ПАСТИРА

  ОПШТИ ДОКАЗИ:

  Посебни докази:

  • Доказ о куповини пластеника односно електричног пастира (пореска фактура са фискалним рачуном)

   

  Све информације могу се добити путем телефона бр. 056/232-239.

   

  ВЕТЕРИНАРСКЕ УСТАНОВЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА ЗВОРНИК

  1. Ветеринарска станица а.д. Зворник, директор Слободан Јокић, др. вет. мед 056/210-400
  Е-пошта: veterinarskazv@sprinter.net

  2. Ветеринарска амбуланта “Бане- Вет“ Каракај – вл. Благоје Бирчаковић, др.вет.мед 065/151-107
  Е-пошта: blagojebircakovic@yahoo.com

  3. Ветеринарска амбуланта “Прва ветеринарска“Козлук – вл.Ивановић Максим др.вет.мед 065/667-640
  Е-пошта: prvaveterinarska@gmail.com

  4. Ветеринарска амбуланта “ Томић“ Каракај – вл.Томић Радан, др.вет.мед 065/655-473
  Е-пошта: tomicvet12@gmail.com

  5. Ветеринарска амбуланта“Јокић“ Каракај – вл.Јокић Миодраг, др.вет.мед 065/957-598
  Е-пошта: vetjokicm@gmail.com

  6. Ветеринарска амбуланта “С-Вет“Ораовац – вл.Радовић Слободан, др.вет.мед 066/176-275
  Е-пошта: slobodan.bobo@gmail.com

  7. Ветеринарска амбуланта “Пилица Вет“Пилица – вл. Бранкица Мојевић Митровић, др.вет мед, Говедарица Саво, вет.техничар, 065/963-684
  Е-пошта: pilica.vet123@gmail.com

  8. Ветеринарска амбуланта “Анима Вет“Козлук- вл.Јокић Дарко, др.вет.мед 056/310-109
  Е-пошта: darkoj72@yahoo.com

   

  СМЈЕШТАЈ ПОКРЕТНОГ ПЧЕЛИЊАКА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА ЗВОРНИК

  Подносилац подноси Захтјев на шалтеру бр. 7 у Пријемној канцеларији Градске управе Града Зворник у времену од 07:00 до 15:00 часова или поштом на адресу Град Зворник, ул. Светог Саве 124, 75.400 Зворник“. Уз захтјев је потребно предати и следећа документа:

  • Градска таксена маркица од 10 КМ“ (Пријемна канцеларија у Градској управи Зворник, шалтер бр.10)
  • Писана сагласност власника пољопривредног земљишта на којем ће бити смјештен покретни пчелињак
  • Увјерење о здравственом стању пчелињих друштава које се пребацују на нову локацију (издаје надлежна ветеринарска установа)

   

  Све информације могу се добити путем телефона бр. 056/232-239.

   

  УПИС У РЕГИСТАР

  Регистрација пољопривредних газдинстава одређена је Законом о пољопривреди (Службени гласник Републике Српске“ бр: 70/06, 20/07, 86/07 и 71/09). Услови и начини уписа у регистар, као и вођење ригистра, дефинисани су Уредбом о регистрацији пољопривредних газдинстава (Службени гласник Републике Српске бр: 30/13, 65/13 и 20/14). 

  Информације се могу добити у надлежној подручној јединици Агенције за посредничке, информатичке и финансијске услуге (АПИФ), улица Светог Саве 62, тел. 056/490-270.

  Pin It on Pinterest

  Share This