Град Зворник
Службена страница Градске управе Зворник
Izaberite stranicu
Предузетништво

НОВОСТИ

Позив за учешће на семинару „Потенцијал и заштита прехрамбених производа са географским поријеклом“

Развојна агенција Републике Српске у сарадњи са Агенцијом за безбједност хране Босне и Херцеговине и Градом Зворником, у оквиру Европске мреже предузетништва Републике Српске, организује семинар о теми „Потенцијал и заштита прехрамбених производа са географским поријеклом“.

Циљ семинара је да се учесници упознају са значајем бренда за храну са географским обиљежјима у оквиру којег ће им бити пружена савјетодавна подршка како да превазиђу кризу проузроковану пандемијом COVID-19.

Семинар ће бити одржан дана 18. марта 2021. године, у Граду Зворнику, улица Светог Саве број 124, у термину од 11:00 до 13:30 часова.

Могућност за пријаву имају привредни и други субјекти из сектора производње и прераде хране који су регистровани на подручју Републике Српске.

Заинтересовани учесници су обавезни да попуне образац за пријаву који се налази ОВДЈЕ  и пошаљу га најкасније до 16. марта 2021. године на имејл адресу: een@rars-msp.org.

Дневни ред семинара преузмите ОВДЈЕ.

 

ОСНИВАЊЕ ПРЕДУЗЕТНИКА

Подносилац подноси захтјев у Шалтер сали Градске управе Зворник. Исти образац се користи и за промјену података предузетника и престанак обављања дјелатности предузетника. Уз захтјев је потребно приложити и следећа документа:

Приликом регистрације:

 • Овјерену копију личне карте, односно пасоша за стране држављане
 • Увјерење Пореске управе да нема доспјелих а неизмирених пореских обавеза (које није старије од 8 дана)
 • Увјерење Суда да нема забрану обављања дјелатности
 • Увјерење надлежног основног суда (према свом пребивалишту) да нема неплаћених новчаних казни и трошкова принудне наплате за учињени прекршај из области економског и финансијског пословања

 Приликом промјене података:

 • Овјерену копију личне карте, односно пасоша за стране држављане
 • Увјерење надлежног основног суда (према свом пребивалишту) да нема неплаћених новчаних казни и трошкова принудне наплате за учињени прекршај из области економског и финансијског пословања

Приликом престанка обављања дјелатности:

Упутство за попуњавање образца СП-1
Водич за предузетнике

ПРИВРЕМЕНЕ ЗАНАТСКО-ПРЕДУЗЕТНИЧКЕ РАДЊЕ

Подносилац подноси захтјев у Шалтер сали Градске управе Зворник. Уз захтјев је потребно приложити и сљедећа документа:

НАСТАВАК ОБАВЉАЊА ДЈЕЛАТНОСТИ

Попуњен образац Обавјештења потребно је предати у Шалтер сали Градске управе Зворник.

Образац Обавјештења

СУФИНАНСИРАЊЕ ЗАПОШЉАВАЊА И САМОЗАПОШЉАВАЊА

Пријава се подноси лично у Шалтер сали Градске управе или путем поште на адресу Град Зворник, ул. Светог Саве 124, са назнаком „Пријава на Јавни позив за запошљавање“. Уз пријаву послодавци подносе и следећа  документа:

 • Рјешење о оснивању правног лица или предузетника
 • Копију Рјешења о регистрацији  пореског  обвезника у  Пореској  управи  РС (ЈИБ)
 • Програм оспособљавања приправника (према прописаном образцу)
 • Потврду Пореске управе о измирењу пореза и доприноса запослених, у складу са Законом, не старију од 30 дана
 • Копију биланса стања и биланса успјеха за претходну годину
 • Број радника на дан објављивања Јавног позива, овјерен од Пореске управе
 • Овјерену изјаву да према кориснику није покренут нити отворен стечајни односно ликвидациони поступак, не старију од три мјесеца и да у току кориштења средстава по овом Пројекту, неће смањивати укупан број запослених
 • Образац пријаве 
 • Образац изјаве

Незапослено лице које се први пут оснива као предузетник и лице које први пут оснива привредно друштво (самозапошљавање), доставља следећу документацију:

 • Рјешење о оснивању правног лица или предузетника
 • Копију Рјешења  о регистрацији пореског обвезника у Пореској управи (ЈИБ)
  Копију уговора од пословне банке о отвореном жиро рачуну
 • Овјерену изјаву да ће дјелатност обављати у периоду од најмање 12 мјесеци (Правна помоћ Градске управе)

КОНАЧНУ ОДЛУКУ О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ДОНОСИ ГРАДОНАЧЕЛНИК У РОКУ ОД 8 ДАНА ОД ДАНА ОБЈАВЉИВАЊА ЈАВНОГ ПОЗИВА.

 

 

ДОМАЋЕ РАДИНОСТИ, СТАРИ И УМЈЕТНИЧКИ ЗАНАТИ

Подносилац  захтјев подносиу Шалтер сали Градске управе Зворник. Уз захтјев је потребно приложити и следећа документа:

 • Копија рјешења о одобрењу обављања дјелатности
 • Фотографије производа
 • Доказ о уплати трошкова поступка

 Подносилац захтјева може приложити и:

 • Препоруке и мишљења организација и стручних удружења;
 • Доказе о добијеним наградама и признањима;
 • Образац захтјева

 РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ЈЕ 45 ДАНА.

РЕГИСТАР ДЈЕЛАТНОСТИ ПРЕВОЗА СТВАРИ ЗА ВЛАСТИТЕ ПОТРЕБЕ

Подносилац захтјев подноси у Шалтер сали Градске управе Зворник. Уз захтјев је потребно приложити и следећа документа:

 • Овјерена копија саобраћајне дозволе
 • Доказ о власништву возила
 • Потврда о регистрацији пољопривредног газдинства-АПИФ
 • Образац захтјева

 РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ЗАХТЈЕВА ЈЕ 1 ДАН.

ЛИЦЕНЦА ПРЕВОЗНИКА И ЛЕГИТИМАЦИЈА ВОЗАЧА МОТОРНИХ ВОЗИЛА

Подносилац захтјев подноси у Шалтер сали Градске управе Зворник. Уз захтјев је потребно приложити и следећа документа:

– За лиценцу превозника:

 • Доказ о власништву возила или овјерена копија уговора о лизингу
 • Саобраћајна дозвола (овјерена копија)
 • Потврда о исправности и опремљености возила (Технички преглед)
 • Градска такса на лиценцу превозника у износу од 20,00 КМ

– За легитимацију возача:

 • Диплома КВ возача или четвртог степена саобраћајне школе друмског смјера (овјерена копија)
 • Возачка дозвола (овјерена копија)
 • Образац ПД 3100 (овјерена копија)
 • Једна фотографија 2,5х3 cm
 • Градска такса на легитимацију у износу од 10,00 КМ
 • Образац захтјева

 РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ЗАХТЈЕВА ЈЕ 1 ДАН.

 

СЛУЖБЕНА ЕВИДЕНЦИЈА

Подносилац захтјев за издавање увјерења о подацима из службене евиденције подноси у Шалтер сали Градске управе Зворник. Уз захтјев је потребно приложити и сљедећа документа:

РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ЗАХТЈЕВА ЈЕ 1 ДАН.

 

ДАН ОТВОРЕНИХ ВРАТА ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ

Градска управа Зворник установила је Дан отворених врата за предузетнике са циљем унапређења пословног амбијента и побољшања комуникације локалне управе са предузетницима.

Одлука о утврђивању Дана отворених врата за предузетнике
Пријава за учешће на Дану отворених врата за предузетнике

Pin It on Pinterest

Share This