Град Зворник
Службена страница Градске управе Зворник
Izaberite stranicu
Употребна дозвола
ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ОБЈЕКТА И УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА

Подносилац захтјев подноси у Шалтер сали Градске управе града Зворник или путем поште на адресу Градске управе. Уз захтјев је потребно приложити и следећа документа:

 • Потврда о снимању објекта (оригинал/овјерена копија, РУГИПП (катастар))
 • Увјерење да је плаћена такса на градски водовод (оригинал/овјерена копија, АД „Водовод и комуналије“ Зворник)
 • Протокол о испитивању електричних инсталација (оригинал/овјерена копија, Овлаштено правно лице)
 • Противпожарна сагласност на изведене мјере заштите од пожара (оригинал/овјерена копија, Полицијска управа Зворник)
 • Водопривредна дозвола (оригинал/овјерена копија, ЈУ „Воде Српске“)
 • Завршни извјештаји надзорних инжењера и извођача радова (оригинал/овјерена копија, надзорни инжењери именовани од стране инвеститора)
 • Сагласност Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске (оригинал/овјерена копија, Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске)
 • Доказ о плаћеној административној такси
 • Снимак изведеног стања објекта (оригинал/овјерена копија, овлаштена Геодетска кућа)
 • Енергетски цертификат (Оригинал/Овјерена копија, Фонда за заштиту живот средине и енер. ефикасности)
 • Образац захтјева

Рок за доношење рјешења: Након подношења комплетног захтјева за издавање употребне дозволе мора се обавити технички преглед објекта најкасније у року од 15 дана. Надлежни орган Градске управе у року од 3 од дана подношења потпуног захтјева формира стручну комисију за обављање технички преглед објекта, која је послије извршеног техничког прегледа дужна да у року од 8 дана након извршеног техничког прегледа сачини извјештај у писаној форми о резултатима техничког прегледа изграђеног објекта, а уколико се на основу извјештаја утврди да нема недостатака или да су уочени недостаци отклоњени, орган је дужан да у року од 8 дана од пријема записника изда употребну дозволу.

Закон о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број: 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19).

Pin It on Pinterest

Share This