Град Зворник
Службена страница Градске управе Зворник
Izaberite stranicu
Легализација објекта
ЛЕГАЛИЗАЦИЈА ОБЈЕКТА

Подносилац захтјев подноси у Шалтер сали Градске управе града Зворник или путем поште на адресу Градске управе. Уз захтјев је потребно приложити и следећа документа:

Орган јединице локалне самоуправе надлежан за послове легализације врши увид на лицу мјеста у року од 30 дана од дана подношења захтјева за легализацију, те обавјештава подносиоца захтјева у којем обиму је легализација могућа и који докази треба да се доставе накнадно, као допуна захтјева.Плански основ за легализацију бесправног објекта је спроведбени документ просторног уређења, а ако таквог документа нема за земљиште на којем је објекат изграђен, поступак утврђивања планског основа за легализацију спроводи се према одредбама Закона о уређењу простора и грађењу.

РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ЗАХТЈЕВА ЈЕ 15 ДАНА

УТВРЂИВАЊЕ ЛЕГАЛНОСТИ ОБЈЕКТА

Подносилац захтјев подноси у Шалтер сали Градске управе града Зворник или путем поште на адресу Градске управе. Уз захтјев је потребно приложити и следећа документа:

 • Доказ о уплати накнаде у износу од 50,00 КМ (ж.р.-5550060200165529; врста прихода-722521; шифра града-119; Б.О.-0119160)
 • Образац захтјева

Објекти изграђени до краја 1980. године сматрају се легално изграђеним, о чему надлежни орган доноси рјешење којим се утврђује легалност објекта, а на основу неког од следећих доказа:

 • аерофотограметријског снимка, ако је извршено за подручје јединице локалне самоуправе до краја 1980. године
 • евиденција надлежних органа, уколико је објекат евидентиран
 • купопродајног уговора закљученог до тог периода
 • уговора о грађењу закљученог до тог периода и
 • других доказа на основу којих се може утврдити да је објекат изграђен до краја 1980. године.

РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ЗАХТЈЕВА ЈЕ 15 ДАНА.

УКЛАЊАЊЕ ОБЈЕКТА

Подносилац захтјев подноси у Шалтер сали Градске управе града Зворник или путем поште на адресу Градске управе. Уз захтјев је потребно приложити и следећа документа:

 • Доказ о уплати накнаде у износу од 50,00 КМ (ж.р.-5550060200165529; врста прихода-722521; шифра града-119; Б.О.-0119160)
 • Образац захтјева
 • Доказ о праву власништва
 • Пројекат уклањања објекта (осим за помоћне објекте, индивудуалне стамбене и стамбено-пословне објекте бруто површине до 400 m2)
 • Процјена утицаја на животну средину (у случају да је предвиђено посебним законом)
 • Сагласност надлежних органа ако се тим уклањањем може угрозити јавни интерес (угрожавање споменика културе, комуналних и других инсталација)

РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ЗАХТЈЕВА ЈЕ 15 ДАНА.

Pin It on Pinterest

Share This