Град Зворник
Службена страница Градске управе Зворник
Izaberite stranicu
Локацијски услови
ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ

Подносилац захтјев подноси у Шалтер сали Градске управе града Зворник или путем поште на адресу Градске управе. Уз захтјев је потребно приложити и следећа документа:

 • Копија катастарског плана (оригинал/овјерена копија; РУГИПП(катастар))
 • Доказ о плаћеној накнади за припрему урбанистичке документације у износу од 72,00 КМ, 54,00 КМ (село), 45,00 КМ (помоћни објекти), жиро-рачун број 555-006-02-001655-29,шифра града 119, врста прихода 722521, Б.О. 0119160 (оригинал)
 • Градска административна такса у износу од 20,00 КМ (оригинал)
 • Електро сагласност на локацију (на увид, Електродистрибуција РЈ Зворник)
 • Комунална сагласност (оригинал/овјерена копија, АД „Водовод и комуналије“)
 • Водопривредне смјернице (оригинал/овјерена копија, ЈУ „Воде Српске“)
 • Сагласност Телекома (оригинал/овјерена копија, Телекомуникације РС, АД Бањалука)
 • Противпожарна сагласност (за објекте за производњу, прераду, ускладиштавање и трговински промет запаљивих течности и гасова (скла дишта, магацини и резервоари, нафтоводи и гасоводи, станице за снабдијевање горивом моторних возила, продајни објекти и слично))д ; (оригинал/овјерена копија, Полицијска управа Зворник)
 • Образац захтјева

РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ЗАХТЈЕВА ЈЕ 15 ДАНА.

Закон о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број: 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19).

НАКНАДНИ ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ

Подносилац захтјев подноси у Шалтер сали Градске управе града Зворник или путем поште на адресу Градске управе. Уз захтјев је потребно приложити и следећа документа:

 • Копију катастарског плана (оригинал/овјерена копија; РУГИПП(катастар))
 • Доказ о плаћеној накнади на име стварних трошкова поступка у износу од 72,00 КМ, 54,00 КМ (село), 45,00 КМ (помоћни објекти), жиро-рачун број 555-006-02-001655-29,шифра града 119, врста прихода 722521, Б.О. 0119160 (накнаду и таксу не плаћају лица која су бесправно саградила објекте на земљишту које је додјељено од стране општине Зворник за потребе збрињавања избјеглих и расељених лица, а која су поднијела и која ће поднијети захтјев за легализацију индивидуалних стамбених и индивидуалних стамбено-пословних објеката)
 • Градска административна такса у износу од 20,00 КМ (оригинал)
 • Електро сагласност на локацију (Електродистрибуција РЈ Зворник)
 • Комунална сагласност (оригинал/овјерена копија, АД „Водовод и комуналије“)
 • Водопривредне смјернице (оригинал/овјерена копија, ЈУ „Воде Српске“)
 • Сагласност Телекома (оригинал/овјерена копија, Телекомуникације РС, АД Бањалука)
 • Противпожарна сагласност (оригинал/овјерена копија, Полицијска управа Зворник)
 • Образац захтјева

РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ЗАХТЈЕВА ЈЕ 15 ДАНА.

Закон о легализацији бесправно изграђених објеката (“Службени гласник Републике Српске“, број: 62/18).

Pin It on Pinterest

Share This