Град Зворник
Службена страница Градске управе Зворник
Izaberite stranicu
Матична књига вјенчаних

Матичне књиге су основне службене евиденције о личном стању грађана. Закључење брака уписује се у матичну књигу вјенчаних, која се води за матично подручје мјета у коме је брак закључен. У матичну књигу вјенчаних између осталих уписују се подаци као што су: закључење брака, име и презиме супружника, дан, мјесец, година и мјесто закључења брака, дан, мјесец, година и мјесто рођења, ЈМБГ, држављанство, националност, вјероисповијест, пребивалиште и адреса стана супружника, име и презиме матичара, промјена имена и презимена супружника, оглашавање брака непостојећим, поништење брака и престанак брака.

УПИС У КЊИГУ ВЈЕНЧАНИХ

Подносилац пријаву за упис у матичну књигу вјенчаних подноси пријаву у Шалтер сали Градске управе Зворник или путем поште на адресу Град Зворник, улица Светог Саве 124. Уз захтјев је потребно приложити и следећа документа: 

 • Изводи из матичне књиге рођених (Оригинал/копија; Матична служба)
 • Обавјештење о пребивалишту (оригинал/овјерена копија; МУП)
 • Увјерења о држављанству (Оригинал/копија; Матична служба)
 • Увјерења о слободном брачном стању/Увјерење да нема сметњи за закључивање брака (Оригинал/копија; Матична служба)
 • Такса (шалтер „Пошта Српске“)
 • Образац пријаве

РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ЗАХТЈЕВА ЈЕ 15 ДАНА.

Накнадни упис у матичну књигу вјенчаних

Подносилац захтјев подноси у Шалтер сали Градске управе Зворник или путем поште на адресу Град Зворник, ул. Светог Саве бр. 124, 75.400 Зворник. Уз захтјев је потребно приложити и следећа документа:

 • Обавјештење о пребивалишту  (оригинал/овјерена копија), издаје МУП;
 • Извод из матичне књиге рођених (оригинал/овјерена копија), издаје Матична служба;
 • Увјерење о држављанству за лица која се уписују у матичну књигу вјенчаних (оригинал), издаје Матична служба;
 • Извод из вјерске матичне књиге вјенчаних (оригинал/овјерена копија), издаје вјерска установа;
 • Изјава свједока (оригинал);
 • Доказ о уплати градске административне таксе у износу од 10.00 КМ (административна маркица/уплатница), Поште Српске
 • Образац захтјева

Рок за рјешавање је 15 дана од дана подношења комплетног захтјева. 

Упис у матичну књигу вјенчаних на основу извода из МКВ иностраног органа

Пријава се подноси  лично у Шалтер сали Градске управе Зворник. Уз пријаву су потребна и следећа документа:

 • Извод из матичне књиге вјенчаних иностраног органа (оригинал/копија), издаје Матична служба иностраног органа;
 • Увјерење о пребивалишту за супружнике/обавјештење о пребивалишту (оригинал/копија), издаје МУП;
 • Увјерење/а о држављанству БиХ и РС (оригинал/копија), издаје Матична служба;
 • Доказ о плаћеној административној такси у износу од 10,00 КМ (административна маркица/уплатница), Поште Српске;
 • Образац пријаве

Рок за рјешавање је 1 дан од дана подношења комплетне пријаве.  

Одобрење закључења брака по пуномоћнику

Подносилац захтјев подноси у Шалтер сали Градске управе Зворник или путем поште на адресу Град Зворник, ул. Светог Саве бр. 124, 75.400 Зворник. Уз захтјев је потребно приложити и следећа документа:

 • Обавјештење о пребивалишту  будућих супружника (оригинал), издаје МУП;
 • Изводи из матичне књиге рођених за будуће супружнике (овјерене копије), издаје Матична служба;
 • Увјерења о слободном брачном стању (овјерене копије), издаје Матична служба;  
 • Доказ о држављанству (овјерене копије), издаје Матична служба;
 • Овјерена пуномоћ (оригинал), издаје нотар/суд;
 • Доказ о спријечености доласка на вјенчање (оригинал);
 • Градска административна такса у износу од 10,00 КМ (оригинал), Поште Српске;
 • Образац захтјева.

Рок за рјешавање је 10 дана од дана подношења комплетног захтјева.

Пријава намјере закључења брака-записник

Записник о пријави намјере закључења брака сачињава Одјељење за општу управу.

Упис држављана БиХ и Републике Српске

Пријава за упис у матичну књигу вјенчаних (издаје се у матичној служби).

 • Изводи  из матичних  књига рођених  за будуће  супружнике  чији датум издавања  није старији  од   6 мјесеци, осим извода издатих у Републици Српској-оригинал или овјерена копија.
 • Увјерења о слободном брачном стању (издаје матична служба мјеста рођења)
 • Увјерења о држављанству за супружнике – оригинал или овјерена копија
 • Присуство будућих супружника са личним картама
 • Присуство два свједока (пунољетна лица) са личним картама на вјенчању
 • Градска административна такса ( купује се на шалтеру Пошта Српске)
Упис држављана бивше СФРЈ или Федерације БиХ

За упис у матичну књигу вјенчаних  (вјенчање)   када  су  један  или оба будућа супружника држављани држава бивше СФРЈ или држављани Федерације БиХ потребно је следеће:

 • Пријава за упис у матичну књигу вјенчаних  (добија се у матичној служби)
 • Изводи  из матичних  књига  рођених  за будуће  супружнике  чији  датум  издавања  није  старији  од 6 мјесеци,  осим извода издатих у Републици Српској–оригинал или овјерена копија (издаје се у матичној служби у мјесту рођења)
 • Увјерење  о  држављанству  чији  датум  издавања није  старији  од  6 мјесеци-оригинал или овјерена копија. Овјерена фотокопија пасоша је доказ држављанства за странца
 • Увјерење о слободном брачном стању/Увјерење да нема сметњи за закључење брака за будућег супружника односно будуће супружнике, чији датум издавања није старији од 6 мјесеци–оригинал или овјерена копија (увјерење се добија у матичној служби у мјесту гдје су будући супружник односно  супружници уписани у матичну књигу рођених)
 • Присуство будућих супружника са личним  картама
 • Присуство два свједока (пунољетна лица) са личним картама, на вјенчању
 • Градска административна такса (купује се на шалтеру Пошта Српске)
Упис страних држављана

Уколико су један или оба будућа супружника страни држављани за упис у матичну  књигу   вјенчаних неопходно је урадити следеће:

 • Пријава за упис у матичну књигу вјенчаних (издаје се у матичној служби)
 • Изводи  из матичних  књига рођених са преводима од овлаштеног  судског тумача  за будућег  супружника односно супружнике чији датум издавања није старији од 6 мјесеци–оригинал (издаје се у мјесту рођења)
 • Увјерење о држављанству, односно овјерена фотокопија пасоша за будуће супружнике
 • Увјерење  о слободном  брачном стању/Увјерење да нема сметњи за закључење брака, са преводом од овлашћеног  судског тумача за будућег супружника  односно супружнике–оригинал
 • Присуство будућих супружника са пасошима (за странце) или личним  картама
 • Присуство два свједока (пунољетна лица) са личним картама, на вјенчању
 • Овлашћени судски тумач
 • Градска административна такса (купује се на шалтеру Пошта Српске)

Pin It on Pinterest

Share This