Град Зворник
Службена страница Градске управе Зворник
Izaberite stranicu
Матична књига умрлих

У матичне књиге се уписују чињенице о рођењу, браку и смрти и друге чињенице предвиђене законом, као и промјене у вези са тим чињеницама. Матичне књиге, изводи из матичних књига и увјерења која се издају на основу матичних књига имају доказну снагу јавних исправа. Матичне књиге воде се за свако насељено мјесто (село, насеље) засебно, по матичним подручјима.

ПРИЈАВА ЗА УПИС

Подносилац захтјева подноси захтјев лично у Шалтер сали Градске управе Зворник. Уз захтјев је потребно приложити и сљедећа документа:

 • Лична карта умрлог (Копија;МУП)
 • Извод из матичне књиге рођених за умрлог или извод из матичне књиге вјенчаних (Оригинал/копија; Матична служба)
 • Потврда о смрти (Оригинал/копија; Матична служба)
 • Образац пријаве

РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ЈЕ ОДМАХ ПО ПОДНОШЕЊУ КОМПЛЕТИРАНЕ ПРИЈАВЕ.

 НАПОМЕНЕ:

 • Пријава се добија у матичној служби или мјесној канцеларији
 • Потврда о смрти  (добија се у здравственој установи )
 • Извод из  матичне  књиге  рођених  или  вјенчаних  за  умрлог,  чији  датум  издавања  није старији од 6 мјесеци осим извода издатих у Републици Српској – оригинал или овјерена копија
 • Приликом уписа у МКУ саставља се смртовница по службеној дужности,  с тога је потребно да пријавилац  достави податке  о наследницима и имовини умлог
НАКНАДНИ УПИС

Подносилац захтјева подноси захтјев лично у Шалтер сали Градске управе Зворник. Уз захтјев је потребно приложити и сљедећа документа:

 • Потврда о смрти (Оригинал/овјерена копија; Болница)
 • Извод из матичне књиге рођених (Оригинал/овјерена копија; Матична служба)
 • Увјерење о држављанству БиХ (Оригинал/овјерена копија; Матична служба)
 • Увјерење да лице није уписано у матичну књигу умрлих (Оригинал; Матична служба)
 • Лична карта (Копија)
 • Извод из матичне књиге вјенчаних (Оригинал/овјерена копија; Матична служба)
 • Градска административна такса у износу од 10,00 КМ (Оригинал)
 • Образац захтјева

РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ЗАХТЈЕВА ЈЕ 15 ДАНА.

УПИС НА ОСНОВУ ИЗВОДА ИЗ ИНОСТРАНСТВА

Подносилац захтјева подноси захтјев лично у Шалтер сали Градске управе Зворник или електронским путем. Уз захтјев је потребно приложити и сљедећа документа:

 • Извод из матичне књиге умрлих иностраног органа (Оригинал/копија; Матична служба иностраног органа)
 • Увјерење о пребивалишту/лична карта и обавјештење о пребивалишту (Оригинал/копија; МУП)
 • Увјерење о држављанству БиХ и РС (Оригинал/копија; Матична служба)
 • Административна такса у износу од 10;00 КМ (Оригинал, шалтер „Пошта Српске“)
 • Образац пријаве

РОК ЗА ИЗВРШЕЊЕ ЈЕ 1 ДАН.

НАПОМЕНА:

Упис смрти на основу иностраног извода вршиће се по мјесту рођења умрлог уколико се докаже да исти није имао пребивалиште у БиХ–РС.

Pin It on Pinterest

Share This