Град Зворник
Службена страница Градске управе Зворник
Izaberite stranicu
Матична књига рођених

Матичне књиге су основне службене евиденције о личном стању грађана. У матичну књигу рођених уписују се између осталих подаци о рођењу, име и презиме, пол дјетета, дан, мјесец, година, сат и мјесто рођења, јединствени матични број грађанина, држављанство, националност, вјеросиповијест, подаци о родитељима, и други.

 

НАКНАДНИ УПИС

Подносилац захтјев за накнадни упис у матичну књигу рођених  подноси лично у Шалтер сали Градске управе Зворник. Уз захтјев је потребно приложити и сљедећа документа:

 • Пријава о рођењу (Оригинал/овјерена копија; Болница)
 • Извод из матичне књиге вјенчаних (Оригинал/овјерена копија; Матична служба)
 • Увјерење да дијете није уписано у матичну књигу рођених (Оригинал; Матична служба)
 • Обавјештење о пребивалишту (оригинал/овјерена копија; МУП)
 • Увјерење/а о држављанству родитеља (Оригинал/овјерена копија; Матична служба)
 • Градска административна такса у износу од 10 КМ (шалтер „Пошта Српске“)
 • Образац захтјева

Уколико дијете није рођено у здравственој установи потребно је предочити друге доказе који могу послужити за утврђивање те чињенице:

 • Овјерену фотокопија картона о вакцинацији
 • Овјерену изјаве два свједока који су присуствовали рођењу

Уколико је дијете рођено у ванбрачној заједници потребно је приложити извод из матичне књиге рођених за мајку дјетета.

РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ЗАХТЈЕВА ЈЕ 15 ДАНА.

ИСПРАВКА ПОГРЕШНО УПИСАНИХ ПОДАТАКА

Подносилац захтјев за исправку погрешно уписаних података или накнадни упис изостављених података у матичним евиденцијама подноси лично у Шалтер сали Градске управе Зворник или електронским путем.  Уз захтјев је потребно приложити и следећа документа:

 • Извод из матичне књиге рођених (Оригинал/овјерена копија; Матична служба)
 • Извод из матичне књиге ____ (Оригинал/овјерена копија; Матична служба)
 • Обавјештење о пребивалишту (оригинал/овјерена копија; МУП)
 • Образац захтјева

РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ЗАХТЈЕВА ЈЕ 15 ДАНА.

            НАПОМЕНЕ:

 1. Извод из матичне књиге рођених као доказ грешке / издаје матична служба /
 2. Извод из матичне књиге у којој је начињена грешка / непотпун податак /
 3. Писмени захтјев са прилозима предаје се у Пријемној канцеларији Градске управе на шалтеру број 9

Закон о матичним књигама Републике Српске (Службени гласник Републике Српске бр: 111/2009, 43/2013 и 66/2018)

 

ПОНИШТЕЊЕ ДУПЛОГ ИЛИ НЕНАДЛЕЖНОГ УПИСА

Подносилац захтјев за поништење дуплог или ненадлежно извршеног уписа у матичним књигама подноси  лично у Шалтер сали Градске управе Зворник или електронским путем. Уз захтјев је потребно приложити и следећа документа:

 • Извод из матичне књиге _____ за упис који треба поништити (Оригинал/овјерена копија; Матична служба)
 • Извод из матичне књиге _____ за упис који остаје на снази (Оригинал/овјерена копија; Матична служба)
 • Обавјештење о пребивалишту (оригинал/овјерена копија; МУП)
 • Образац захтјева

РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ЗАХТЈЕВА ЈЕ 15 ДАНА.

Упутство о вођењу матичних књига Републике Српске (Службени гласник Републике Српске бр. 55/2010).

ПОДАЦИ О НАЦИОНАЛНОСТИ И ВЈЕРОИСПОВИЈЕСТИ

Подносилац захтјев за упис података о националности и вјероисповјести подноси лично у Шалтер сали Градске управе Зворник. Уз захтјев је потребно приложити и следећа документа:

 РОК ЗА ИЗВРШЕЊЕ ЈЕ 1 ДАН.

УПИС НА ОСНОВУ ИЗВОДА ИЗ ИНОСТРАНСТВА

Подносилац захтјев за упис у матичну књигу рођених на основу извода из МКР иностраног органа  подноси лично у Шалтер сали Градске управе Зворник или електронским путем. Уз захтјев је потребно приложити и сљедећа документа:

 • Извод из матичне књиге рођених иностраног органа за дијете (оригинал/копија; Матична служба иностраног органа)
 • Увјерење о пребивалишту (оригинал/копија; МУП)
 • Увјерење о држављанству БиХ и РС за родитеље (оригинал/копија; Матична служба)
 • Увјерење да дијете није уписано у матичну књигу рођених (оригинал/копија; Матична служба)
 • Административна такса у износу од 10;00 КМ (оригинал, шалтер „Пошта Српске“)
 • Образац пријаве

 НАПОМЕНА:

Увјерење о пребивалишту потребно је доставити уколико су родитељи имали пребивалиште у Федерацији БиХ од момента рођења дјетета до пријаве пребивалишта у МУП Зворник. За препис  новорођене дјеце надлежност уписа по пребивалишту родитеља могуће је утврдити на основу ИДДЕА(ципсове) личне карте и обавјештења о пребивалишту издатих у МУП Зворник, уз обавезан преглед  података  из матичних књига које се воде код надлежног матичара.

Уколико родитељи имају различита пребивалишта на територији БиХ и РС потребно је доставити увјерење да дијете није уписано у МКР по пребивалишту другог родитеља. Односно,  уколико се упис врши по мјесту рођења, јер родитељи немају пребивалиште у БиХ и РС, потребно је доставити увјерење да упис није извршен по мјесту рођења другог родитеља.

РОК ЗА ИЗВРШЕЊЕ ЈЕ 1 ДАН.

ПРИЈАВА ДЈЕТЕТА

Подносилац пријаву за упис дјетета у матичну књигу рођених подноси лично у Шалтер сали Градске управе града Зворник. Уз захтјев је потребно приложити и следећа документа:

 • Извод из матичне књиге вјенчаних /за дијете рођено у браку/ (Оригинал/копија; Матична служба)
 • Извод из матичне књиге рођених за мајку /за дијете рођено у ванбрачној заједници/ (Оригинал/копија; Матична служба)
 • Увјерење/а о држављанству за родитеље/а
 • Образац пријаве

РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ЈЕ 1 ДАН ОД ДАНА ПОДНОШЕЊА КОМПЛЕТНОГ ЗАХТЈЕВА.

Уколико је дијете рођено  у браку:

 • Отпусница из болнице (оригинал)
 • Извод из матичне књиге вјенчаних за родитеље чији датум издавања није старији од 6 мјесеци, осим извода издатих у Републици Српској (оригинал или овјерена копија)
 • Увјерење о држављанству за родитеље
 • Фотокопије личних карата за родитеље
 • Изјава о одређивању личног имена дјетета (узима се на записник приликом уписа дјетета у МКР)

Уколико  дијете није  рођено у  браку, а отац   дјетета хоће  да призна  дијете  за своје: 

 • Отпусница из болнице – оригинал
 • Присиство оба родитеља
 • Извод из матичне књиге рођених за мајку дјетета чији датум издавања није старији од 6 мјесеци осим извода издатих у Републици Српској
 • Увјереље о држављанству за родитеље
 • Лична карта оба родитеља (на увид)
УВИД У МАТИЧНУ КЊИГУ

Подносилац захтјев за увид у матичну књигу и списе на основу којих је извршен упис  подноси лично у Шалтер сали Градске управе Зворник. Уз захтјев је потребно приложити и сљедећа документа:

 • Обавјештење о пребивалишту (оригинал/овјерена копија; МУП)
 • Градска административна такса у износу од 7,00 КМ (Шалтер „Пошта Републике Српске)
 • Образац захтјева

РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ЈЕ ОДМАХ ПО ПОДНОШЕЊУ КОМПЛЕТИРАНОГ ЗАХТЈЕВА.

ДРЖАВЉАНСТВО ПО ПОРИЈЕКЛУ ОБА РОДИТЕЉА

Записник о стицању држављанства БиХ и Републике Српске по поријеклу оба родитеља се сачињава приликом подношења захтјева о стицању држављанства БиХ-РС по поријеклу оба родитеља.

РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ЈЕ ОДМАХ ПО ПОДНОШЕЊУ КОМПЛЕТНОГ ЗАХТЈЕВА.

Закон о држављанству Републике Српске (Службени гласник Републике Српске бр. 59/2014)

ПРИЗНАЊЕ ОЧИНСТВА

Приликом подношења захтјева о рођењу дјетета сачињава се Записник о признању очинства и сагласности мајке. 

РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ЈЕ ОДМАХ ПО ПОДНОШЕЊУ КОМПЛЕТНОГ ЗАХТЈЕВА.

ДРЖАВЉАНСТВО ПО ПОРИЈЕКЛУ ЈЕДНОГ РОДИТЕЉА

Записник о стицању држављанства БиХ и Републике Српске по поријеклу једног родитеља се сачињава приликом подношења захтјева за стицање држављанства БиХ-РС по поријеклу једног родитеља.

РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ЈЕ ОДМАХ ПО ПОДНОШЕЊУ КОМПЛЕТНОГ ЗАХТЈЕВА.

Pin It on Pinterest

Share This