Град Зворник
Службена страница Градске управе Зворник
Izaberite stranicu
Лично име

Лично име је лично право грађана и служи за разликовање и идентификовање физичких лица. Оно се стиче уписом у матичну књигу рођених, а грађанин је дужан да се користи својим личним именом уписаним у матичну књигу.

ПРОМЈЕНА ЛИЧНОГ ИМЕНА

Подносилац захтјев за промјену личног имена подноси лично у Шалтер сали Градске управе Зворник. Уз захтјев је потребно приложити и следећа документа:

 • Извод из матичне књиге рођених (Матична служба)
 • Увјерење о држављанству (оригинал/овјерена копија; Матична служба)
 • Лична карта (копија)
 • Извод из матичне књиге вјенчаних /за особе које су у браку/ (оригинал/овјерена копија; Матична служба)
 • Извод из матичне књиге рођених за брачног супружника (оригинал/овјерена копија; Матична служба)
 • Извод из матичне књиге рођених за дјецу (оригинал/овјерена копија; Матична служба)
 • Потврда о мјесту пребивалишта (оригинал/овјерена копија; МУП Републике Српске)
 • Увјерење надлежног суда да се против подносиоца захтјева не води кривични поступак (Основни суд)
 • Увјерење пореског или другог надлежног органа да нема неизмирених пореских и царинских обавеза (Пореска управа)
 • Увјерење надлежног органа старатељства да нема неизмирених обавеза по основу издржавања (Центар за социјални рад)
 • Увјерење о неосуђивању, односно за осуђивано лице увјерење да је казна извршена, да не трају правне последице осуде, односно да лице није уписано у посебни регистар лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавање дјеце (МУП)
 • Градска административна такса у износу од 40,00 КМ (шалтер „Пошта Српске“)
 • Образац захтјева

РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ЗАХТЈЕВА ЈЕ 15 ДАНА.

ЗАПИСНИК О НОВОМ ЛИЧНОМ ИМЕНУ

Записник о новом личном имену се сачињава приликом подношења захтјева за промјену имена дјетета.

РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ЈЕ 15 ДАНА ОД ПОДНОШЕЊА КОМПЛЕТНОГ ЗАХТЈЕВА.