Град Зворник
Службена страница Градске управе Зворник
Izaberite stranicu
Матична књига држављана

У матичне књиге се уписују чињенице о рођењу, браку и смрти и друге чињенице предвиђене законом, као и промјене у вези са тим чињеницама. Матичне књиге, изводи из матичних књига и увјерења која се издају на основу матичних књига имају доказну снагу јавних исправа. Матичне књиге воде се за свако насељено мјесто (село, насеље) засебно, по матичним подручјима.

ПРОМЈЕНА ЕНТИТЕТСКОГ ДРЖАВЉАНСТВА

Подносилац захтјева подноси захтјев у Шалтер сали Градске управе Зворник или путем поште на адресу Град Зворник, улица Светог Саве 124. Уз захтјев је потребно приложити и следећа документа:

 • Извод из матичне књиге рођених (Оригинал/овјерена копија; Медицински центар)
 • Увјерење о држављанству БиХ/Федерације БиХ (Оригинал/овјерена копија; Матична служба)
 • Увјерење о пребивалишту на дан 06.04.1992. године и 01.01.1998. године (Оригинал; МУП)
 • Извод из матичне књиге вјенчаних /за лица у браку ако је након склапања брака дошло до промјене презимена/ (Оригинал; Матична служба)
 • административна такса у износу од 10,00 КМ (шалтер „Пошта Српске“)
 • Образац захтјева

РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ЗАХТЈЕВА ЈЕ 30 ДАНА

Закон о држављанству Републике Српске (Службени гласник Републике Српске бр. 59/2014).

ДРЖАВЉАНСТВО ПО ОСНОВУ ПРИРОЂЕЊА

Подносилац захтјева подноси захтјев лично у Шалтер сали Градске управе Зворник /шалтер брoj 9/.  Уз захтјев је потребно приложити и сљедећа документа:

 • Извод из матичне књиге рођених
 • Увјерење о садашњем држављанству или овјерену копију важеће путне исправе
 • Извод из матичне књиге вјенчаних (достављају само лица у браку)
 • Доказ о одобреном боравку у Републици Српској
 • Доказ о познавању језика и писма једног од конститутивних народа Републике Српске (држављани Србије, Хрватске и Црне Горе не достављају овај доказ)
 • Доказ о неосуђивању (из земље рођења)
 • Доказ о невођењу кривичног поступка (из земље поријекла и БиХ)
 • Доказ о обезбјеђеном извору прихода (потврда о радном односу и висини плате или друго)
 • Доказ о измирењу пореских/финансијских обавеза (из земље поријекла и БиХ)
 • Овјерену изјаву о прихватању правног поретка БиХ и Републике Српске
 • Доказ о уплаћеној административној такси од 100,00 КМ (Уплата таксе врши се на сљедећи начин: сврха дознаке: такса за стицање држављанства БиХ и РС; прималац: јавни приходи РС;   рачун примаоца: 5620990000055687; врста прихода: 722119; буџетска организација: 9999999.)

РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ЗАХТЈЕВА ЈЕ 15 ДАНА.

НАПОМЕНА:

У обрасцу захтјева, на страни бр.2, налазе се додатна објашњења.

Закон о држављанству Босне и Херцеговине (Службени гласник Босне и Херцеговине број: 4/97, 13/99, 6/03, 14/03, 82/05, 43/09, 76/09 и 87/13)
Закон о држављанству Републике Српске (Службени гласник Републике Српске бр. 59/14).

ДВОЈНО ДРЖАВЉАНСТВО/РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Подносилац захтјева подноси захтјев лично у Шалтер сали Градске управе Зворник /шалтер бр. 9/. Уз захтјев је потребно приложити и следећа документа:

 • Извод из матичне књиге рођених
 • Увјерење о садашњем држављанству или овјерена копија важеће путне исправе
 • Извод из матичне књиге вјенчаних (достављају само лица у браку)
 • Доказ о држављанству брачног супружника (ако се захтјев подноси по основу брака)
 • Доказ о одобреном боравку у Републици Српској (од Теренског центра из мјеста боравка)
 • Доказ о неосуђивању (од Полицијске управе из мјеста рођења)
 • Овјерену изјаву о прихватању правног поретка БиХ/РС
 • Доказ о уплаћеној административној такси од 100,00 КМ (Уплата таксе врши се на сљедећи начин: сврха дознаке: такса за стицање држављанства БиХ и РС; прималац: јавни приходи РС;   рачун примаоца: 5620990000055687; врста прихода: 722119; буџетска организација: 9999999.);
 • Образац захтјева

РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ЗАХТЈЕВА ЈЕ 15 ДАНА.

НАПОМЕНА: У обрасцу захтјева, на страни бр.2, налазе се додатна објашњења.

Уговор о двојном држављанству између Босне и Херцеговине и Савезне Републике Југославије (Службени гласник Босне и Херцеговине бр.4/03).

ДВОЈНО ДРЖАВЉАНСТВО/РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА

Подносилац захтјева подноси захтјев лично у Шалтер сали Градске управе Зворник /шалтер бр. 9/. Уз захтјев је потребно приложити и следећа документа:

 • Извод из матичне књиге рођених
 • Увјерење о садашњем држављанству или овјерена копија важеће путне исправе
 • Извод из матичне књиге вјенчаних (достављају само лица у браку)
 • Доказ о одобреном боравку у Републици Српској
 • Доказ о неосуђивању (из земље рођења)
 • Доказ о невођењу кривичног поступка (из земље поријекла и БиХ)
 • Доказ о обезбјеђеном извору прихода (потврда о радном односу и висини плате или друго)
 • Доказ о измирењу пореских/финансијских обавеза (из земље поријекла и БиХ)
 • Овјерену изјаву о прихватању правног поретка БиХ и Републике Српске

РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ЗАХТЈЕВА ЈЕ 15 ДАНА.

НАПОМЕНА: У обрасцу захтјева, на страни бр.2, налазе се додатна објашњења.

Уговор између БиХ и Републике Хрватске о двојном држављанству (Службени гласник Босне и Херцеговине-Међунаросни уговори бр 10/11).

ДРЖАВЉАНСТВО РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ/БиХ

Подносилац захтјева подноси захтјев лично у Шалтер сали Градске управе Зворник /шалтер бр. 9/. Уз захтјев је потребно приложити и сљедећа документа:

 • Извод из матичне књиге рођених
 • Увјерење о садашњем држављанству или овјерена копија важеће путне исправе
 • Извод из матичне књиге вјенчаних (достављају само лица у браку)
 • Доказ о пребивалишту/боравишту у Републици Српској (од Полицијске управе из мјеста пребивалишта/боравишта)
 • Доказ о уплаћеној административној такси од 100,00 КМ (Уплата таксе врши се на сљедећи начин: сврха дознаке: такса за стицање држављанства БиХ и РС; прималац: јавни приходи РС;   рачун примаоца: 5620990000055687; врста прихода: 722119; буџетска организација: 9999999.)

РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ЗАХТЈЕВА ЈЕ 15 ДАНА.

НАПОМЕНА: У обрасцу захтјева, на страни бр.2, налазе се додатна објашњења.

           

ДРЖАВЉАНСТВО/ПОРИЈЕКЛО ОБА РОДИТЕЉА/ЗАПИСНИК

Записник се сачињава приликом подношења захтјева о стицању држављанства БиХ-РС по поријеклу оба родитеља.

РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ЈЕ ОДМАХ ПО ПОДНОШЕЊУ КОМПЛЕТНОГ ЗАХТЈЕВА.

 

ДРЖАВЉАНСТВО/ПОРИЈЕКЛО ЈЕДНОГ РОДИТЕЉА/ЗАПИСНИК

Записник се сачињава приликом подношења захтјева за стицање држављанства БиХ-РС по поријеклу једног родитеља.

РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ЈЕ ОДМАХ ПО ПОДНОШЕЊУ КОМПЛЕТНОГ ЗАХТЈЕВА.

НАКНАДНИ УПИС ПОДАТАКА О ДРЖАВЉАНСТВУ

Подносилац захтјев за накнадни упис у матичне књиге подноси лично у Шалтер сали Градске управе Зворник. Уз захтјев је потребно приложити и следећа документа:

РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ЗАХТЈЕВА ЈЕ 60 ДАНА.

 

Pin It on Pinterest

Share This