Град Зворник
Службена страница Градске управе Зворник
Izaberite stranicu
  1. Почетна
  2.  » 
  3. Инфо
  4.  » 
  5. Вијести
  6.  » Одржана 18. сједница Скупштине града Зворника

Одржана 18. сједница Скупштине града Зворника

16.03.2023.

На данашњем 18. засиједању Скупштине града Зворника усвојен је Годишњи план рада градоначелника и Градске управе Зворник за текућу годину који је израђен на основу Средњорочног плана рада Градске управе, Акционог плана за спровођење Стратегије интегрисаног развоја града за период 2018-2027. година (2023-2025) и Плана капиталних инвестиција града Зворника, те усаглашен са буџетом за 2023. годину.

„Настојаћемо, и као локална управа и сва предузећа чији је оснивач Град, да побољшамо квалитет услуга. Такође, велики инфраструктурни пројекти су и ове године пред нама. Највећи пројекат у регији, доградња и реконструкција Болнице требало би да буде завршена до септембра ове године. Имамо и два велика пројекта у области водоснабдијевања, то су водовод Локањ-Пилица са 740 домаћинстава и водовод Запад са 1100 домаћинстава која очекујемо да крену у овој години.  Тиме ће се створити услови да скоро 90 посто домаћинстава имају могућност да се прикључе на градску водоводну мрежу. Ићи ће се и у градњу гараже и проширење паркинг простора, наставићемо са реконструкцијом улица, улагаће се у инфраструктуру у селима. Свакодневно ћемо радити на побољшању привредног амбијента у граду Зворнику како би привукли инвеститоре у производне погоне и тиме омогућили нова запошљавања“ – рекао је градоначелник Зворника Бојан Ивановић говорећи о Годишњем плану рада.

Одборници су усвојили и Акциони план за спровођење стратегије интегрисаног развоја Града Зворника (2018-2027) за период 2023-2025. година којим су дефинисана три стратешка циља и то унапређење стања привреде за креирање и одрживост нових радних мјеста, унапређење квалитета друштвеног живота на подручју града и одговорно управљање животном средином. План обухвата  и девет приоритета, 16 мјера и 56 пројеката или активности. Финансијска вриједност Акционог плана за период 2023-2025. година износи 89.735.259 КМ.

На сједници је донесена Одлука којом је утврђено да је просјечна коначна грађевинска цијена једног квадратног метра корисне површине стамбеног и пословног простора у 2022. години износила 887,22 КМ. Ова цијена је одређена на основу предрачуна из главних пројеката за које су издате грађевинске дозволе у претходној години и служи као основица за израчунавање висине ренте.

Данас је утврђена и накнада за уређење градског грађевинског земљишта за 2023. годину у износу од 90,23 КМ по квадратном метру корисне површине објекта који ће се градити. Накнада се умањује приликом изградње производних објеката, као и, у зависности од опремљености парцеле комуналном инфраструктуром, за коефицијент учешћа у цијени комуналне инфраструктуре на коју објекат нема могућност прикључења.

Градска Скупштина је прихватила и Одлуку о давању мишљења за формирање катастарске општине Зворник 1 и измјену граница катастарске општине Зворник, а на приједлог Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове.

Катастарску општину Зворник 1 чинила би насељена мјеста Економија, Каракај, Јардан, те дијелови насељених мјеста Цер, Зворник и Кула Град, а катастарску општину Зворник  Султановићи, Липље, Јошаница, Самари, Снагово, Дивич и дијелови насељених мјеста Кула Град и Горње Снагово. До оваквог приједлога из Републичке управе дошло је јер постојећа катастарска општина Зворник има велики број парцела што значајно продужава рок за излагање и оснивање катастра непокретности. Приоритет у излагању била би КО Зворник 1 гдје се налази индустријска зона.

У Одлуци o измјени Одлуке о приступању изради Зонинг плана подручја у обухвату граничног прелаза Шепак (Средњи Шепак) Брањево –Доња Пилица са израдом плана парцелације насеља Брањево важење Плана се мијења на период 2023-2033. година.

Усвојена је и Одлука о приступању измјене дијела Плана парцелације насеља Улице како би се комплетирале одређене грађевинске парцеле са циљем легализације изграђених објеката.

На сједници је донесен и Програм заједничке комуналне потрошње за 2023. годину. Њиме се утврђују обим и квалитет чишћења јавних површина, одржавање, уређивање и опремање јавних зелених и рекреационих површина, oдржавање јавних саобраћајних површина, одвођење атмосферских падавина и других вода са јавних површина, јавна расвјета у насељеним мјестима и дјелатност зоохигијене.

Одборници су усвојили и Информацију о стању безбједности саобраћаја на подручју града за 2022. годину. Стање путне мреже, извјештај о саобраћајним незгодама, стање у погледу управљања  безбједношћу саобраћаја, као и активности које је Град Зворник спровео на унапређењу безбједности саобраћаја и мјере које планира предузети садржане су у  Информацији.

За подстицај пољопривредне производње у текућој години у градском буџету предвиђено је 500.000 КМ. Данас је усвојен Програм кориштења буџетских средстава за ову намјену према којем ће за подстицаје у сточарству бити издвојено 300.000 КМ, у воћарству 52.000 КМ, за развој пчеларства 50.000 КМ, за ратарство 4.000 КМ, за органску производњу 6.000 КМ, посредни подстицаји планирани су у износу од 50.000 КМ и за подршку руралном развоју 38.000 КМ. Подигнут је горњи лимит са 3.000 на 5.000 КМ за капиталне инвестиције, односно за пољопривредне произвођаче који су ПДВ обвезници. Лимитирани износ подстицаја за подршку производњи млијека је 3.000 КМ, док је за све остале категорије максималан износ 2.000 КМ.

Одборници су прихватили и Информацију о стању у спорту на подручју града Зворника за 2022. годину у којој је наведено да је активно 45 спортских клубова од којих се 20 баве екипним спортовима, а 25 дисциплинама које спадају у појединачне спортове. Укупан број чланова свих спортских клубова је 3252.

Одборници су усвојили и Одлуку о расподјели средстава из буџета града за финансирање/суфинансирање спортских организација и удружења у 2023. години. Основни критеријуми за расподјелу средстава односе се на систем такмичења клубова и ранг такмичења, број спортиста, традицију и успјехе и врсте трошкова који у систему такмичења спортски клуб мора финансирати. Укупно планирана средства за финансирање развоја спорта у граду Зворнику утврђена су буџетом у укупном износу од 800.000 КМ.

Данас је донесен и закључак којим је дато позитивно мишљење на Елаборат о оправданости територијалне промјене подручја града Зворника. Градска Скупштина усвојила је прошле године  Одлуку о покретању иницијативе за територијалну промјену подручја града Зворника, а на основу захтјева за припајање општини Лопаре који су поднијели мјештани насељеног мјеста Завршје. Ово мјесто прије 1992. године било је у саставу зворничке општине, и тај статус има и данас, али је физички одвојено након успостављања међуентитетске линије и формирања нове општине у Федерацији БиХ Сапне, те је остало између Сапне и Лопара. Завршје је од Зворника удаљено 32 километра од чега је 13 километара пута кроз Федерацију БиХ и све то изазива низ проблема са којим се сусрећу мјештани овог  мјеста.

Стање безбједности на подручју града Зворника у 2022. години оцијењено је као задовољавајуће. Број кривичних дјела у поређењу са истим периодом 2021. године је благо повећан, док је број прекршаја из области јавног реда и мира незнатно смањен. Број кривичних дјела против безбједности јавног саобраћаја је исти у односу на упоредни период, стоји у Информацији о стању криминалитета, јавног реда и мира и безбједности саобраћаја на подручју града Зворника у прошлој години која је усвојена на данашњој сједници локалне Скупштине.

Одборници су подржали и Одлуку о утврђивању економске цијене за боравак дјеце у Дјечијем вртићу „Наша радост“ у висини од 458 КМ. Мјесечна цијена коју плаћају родитељи износи 140 КМ или 31 посто од економске цијене.

Усвојена је и Одлука о измјени Одлуке о оснивању Центра за социјални рад због промјене адресе ове  установе.

На Скупштини је донесена и Одлука о кориштењу намјенских средстава остварених  по основу промјене намјене пољопривредног земљишта у непољопривредно, као и План утрошка средстава од концесионих накнада, те Одлука о усвајању Плана коришћења средстава привредних друштава и других правних лица која имају сједиште на подручју града Зворник за реализацију посебних мјера заштите од пожара. Усвојена је и Одлука о кориштењу намјенских средстава посебних намјена од водних накнада, те План кориштења намјенских средстава остварених по основу накнаде за експлоатацију шума за 2023. годину и Извјештај о стању у пољопривреди града Зворника у прошлој години.

Одлука о продаји непокретности кп.бр. 1421/1 КО Зворник-град непосредном погодбом ради комплетирања грађевинске парцеле, Одлука о замјени стана изграђеног на кп.бр. 992 КО Зворник – град за непокретности означене као кп.бр. 896 и 897/1 КО Зворник-град, Извјештај о раду Комисије за повратак, развој и интеграцију за 2022. годину, те Информација о стању криминалитета, јавног реда и мира и безбједности саобраћаја на подручју града за 2022. годину, као и Одлука о измјени Одлуке о одређивању лица која испред Скупштине града присуствују вјенчањима такође су разматрани и усвојени на данашњој сједници Скупштине града Зворника.

На данашњој сједници за замјеника градоначелника именован је Милош Томић који је до сада био на мјесту начелника градске Службе за јавне набавке. За в.д. начелника ове службе до окончања поступка јавне конкуренције изабрана је Сандра Еркић која је обављала послове на неколико реферата у Градској управи. Разријешен је начелник Одјељења за привреду и друштвене дјелатности Дарко Стефановић, а за в.д. начелника именована је Љиљана Тохољ која је до сада радила као самостални стручни сарадник у овом одјељењу. У Комисију за питања младих и Комисију за планирање градског развоја именовани су нови чланови, те Госпава Јеремић у Градску изборну комисију.

Градоначелник Ивановић је истакао да ће Дарко Стефановић обављати функцију градског менаџера.

„Томић и Стефановић су већ дуже вријеме моји најближи сарадници и сматрам да ћемо, укључивањем и њих у процес одлучивања, брже доносити неке одлуке и бити ефикаснији на терену.“

Томић је истакао да је велика част, али и велика одговорност и обавеза оправдати  добијено повјерење од градоначелника и градске Скупштине.

„Настојаћу да радим најбоље што могу на општу добробит свих грађана.“

Стефановић је нагласио да ће, након што услиједи и званично његово именовање за градског менаџера, наставити да ради као и до сада.

„Вјерујем да сам радио добро и да сам због тога и предложен на функцију градског менаџера. Трудићу се да дам све од себе и радим у најбољем интересу свих грађана Зворника, али и Градске управе и колега.“

На самом почетку сједнице заклетву су положили градоначелник Зворника Бојан Ивановић, као и одборници Дејан Мишић (СНСД) и Радивоје Аћимовић (ДЕМОС) након што је престао мандат Александру Крсмановићу и Синиши Мијатовићу који су на Општим изборима изабрани у Народну скупштину Републике Српске.

Pin It on Pinterest

Share This