Grad Zvornik
Službena stranica Gradske uprave Zvornik
Select Page
  1. Почетна
  2.  » 
  3. Info
  4.  » 
  5. Vijesti
  6.  » Održana 18. sjednica Skupštine grada Zvornika

Održana 18. sjednica Skupštine grada Zvornika

16.03.2023.

Na današnjem 18. zasijedanju Skupštine grada Zvornika usvojen je Godišnji plan rada gradonačelnika i Gradske uprave Zvornik za tekuću godinu koji je izrađen na osnovu Srednjoročnog plana rada Gradske uprave, Akcionog plana za sprovođenje Strategije integrisanog razvoja grada za period 2018-2027. godina (2023-2025) i Plana kapitalnih investicija grada Zvornika, te usaglašen sa budžetom za 2023. godinu.

„Nastojaćemo, i kao lokalna uprava i sva preduzeća čiji je osnivač Grad, da poboljšamo kvalitet usluga. Takođe, veliki infrastrukturni projekti su i ove godine pred nama. Najveći projekat u regiji, dogradnja i rekonstrukcija Bolnice trebalo bi da bude završena do seprtembra ove godine. Imamo i dva velika projekta u oblasti vodosnabdijevanja, to su vodovod Lokanj-Pilica sa 740 domaćinstava i vodovod Zapad sa 1100 domaćinstava koja očekujemo da krenu u ovoj godini. Time će se stvoriti uslovi da skoro 90 posto domaćinstava imaju mogućnost da se priključe na gradsku vodovodnu mrežu. Ići će se i u gradnju garaže i proširenje parking prostora, nastavićemo sa rekonstrukcijom ulica, ulagaće se u infrastrukturu u selima. Svakodnevno ćemo raditi na poboljšanju privrednog ambijenta u gradu Zvorniku kako bi privukli investitore u proizvodne pogone i time omogućili nova zapošljavanja“ – rekao je gradonačelnik Zvornika Bojan Ivanović govoreći o Godišnjem planu rada.

Odbornici su usvojili i Akcioni plan za sprovođenje strategije integrisanog razvoja Grada Zvornika (2018-2027) za period 2023-2025. godina kojim su definisana tri strateška cilja i to unapređenje stanja privrede za kreiranje i održivost novih radnih mjesta, unapređenje kvaliteta društvenog života na području grada i odgovorno upravljanje životnom sredinom. Plan obuhvata i devet prioriteta, 16 mjera i 56 projekata ili aktivnosti. Finansijska vrijednost Akcionog plana za period 2023-2025. godina iznosi 89.735.259 KM.

Na sjednici je donesena Odluka kojom je utvrđeno da je prosječna konačna građevinska cijena jednog kvadratnog metra korisne površine stambenog i poslovnog prostora u 2022. godini iznosila 887,22 KM. Ova cijena je određena na osnovu predračuna iz glavnih projekata za koje su izdate građevinske dozvole u prethodnoj godini i služi kao osnovica za izračunavanje visine rente.

Danas je utvrđena i naknada za uređenje gradskog građevinskog zemljišta za 2023. godinu u iznosu od 90,23 KM po kvadratnom metru korisne površine objekta koji će se graditi. Naknada se umanjuje prilikom izgradnje proizvodnih objekata, kao i, u zavisnosti od opremljenosti parcele komunalnom infrastrukturom, za koeficijent učešća u cijeni komunalne infrastrukture na koju objekat nema mogućnost priključenja.

Gradska Skupština je prihvatila i Odluku o davanju mišljenja za formiranje katastarske opštine Zvornik 1 i izmjenu granica katastarske opštine Zvornik, a na prijedlog Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove.

Katastarsku opštinu Zvornik 1 činila bi naseljena mjesta Ekonomija, Karakaj, Jardan, te dijelovi naseljenih mjesta Cer, Zvornik i Kula Grad, a katastarsku opštinu Zvornik Sultanovići, Liplje, Jošanica, Samari, Snagovo, Divič i dijelovi naseljenih mjesta Kula Grad i Gornje Snagovo. Do ovakvog prijedloga iz Republičke uprave došlo je jer postojeća katastarska opština Zvornik ima veliki broj parcela što značajno produžava rok za izlaganje i osnivanje katastra nepokretnosti. Prioritet u izlaganju bila bi KO Zvornik 1 gdje se nalazi industrijska zona.

U Odluci o izmjeni Odluke o pristupanju izradi Zoning plana područja u obuhvatu graničnog prelaza Šepak (Srednji Šepak) Branjevo –Donja Pilica sa izradom plana parcelacije naselja Branjevo važenje Plana se mijenja na period 2023-2033. godina.

Usvojena je i Odluka o pristupanju izmjene dijela Plana parcelacije naselja Ulice kako bi se kompletirale određene građevinske parcele sa ciljem legalizacije izgrađenih objekata.

Na sjednici je donesen i Program zajedničke komunalne potrošnje za 2023. godinu. NJime se utvrđuju obim i kvalitet čišćenja javnih površina, održavanje, uređivanje i opremanje javnih zelenih i rekreacionih površina, održavanje javnih saobraćajnih površina, odvođenje atmosferskih padavina i drugih voda sa javnih površina, javna rasvjeta u naseljenim mjestima i djelatnost zoohigijene.

Odbornici su usvojili i Informaciju o stanju bezbjednosti saobraćaja na području grada za 2022. godinu. Stanje putne mreže, izvještaj o saobraćajnim nezgodama, stanje u pogledu upravljanja bezbjednošću saobraćaja, kao i aktivnosti koje je Grad Zvornik sproveo na unapređenju bezbjednosti saobraćaja i mjere koje planira preduzeti sadržane su u Informaciji.

Za podsticaj poljoprivredne proizvodnje u tekućoj godini u gradskom budžetu predviđeno je 500.000 KM. Danas je usvojen Program korištenja budžetskih sredstava za ovu namjenu prema kojem će za podsticaje u stočarstvu biti izdvojeno 300.000 KM, u voćarstvu 52.000 KM, za razvoj pčelarstva 50.000 KM, za ratarstvo 4.000 KM, za organsku proizvodnju 6.000 KM, posredni podsticaji planirani su u iznosu od 50.000 KM i za podršku ruralnom razvoju 38.000 KM. Podignut je gornji limit sa 3.000 na 5.000 KM za kapitalne investicije, odnosno za poljoprivredne proizvođače koji su PDV obveznici. Limitirani iznos podsticaja za podršku proizvodnji mlijeka je 3.000 KM, dok je za sve ostale kategorije maksimalan iznos 2.000 KM.

Odbornici su prihvatili i Informaciju o stanju u sportu na području grada Zvornika za 2022. godinu u kojoj je navedeno da je aktivno 45 sportskih klubova od kojih se 20 bave ekipnim sportovima, a 25 disciplinama koje spadaju u pojedinačne sportove. Ukupan broj članova svih sportskih klubova je 3252.

Odbornici su usvojili i Odluku o raspodjeli sredstava iz budžeta grada za finansiranje/sufinansiranje sportskih organizacija i udruženja u 2023. godini. Osnovni kriterijumi za raspodjelu sredstava odnose se na sistem takmičenja klubova i rang takmičenja, broj sportista, tradiciju i uspjehe i vrste troškova koji u sistemu takmičenja sporstki klub mora finansirati. Ukupno planirana sredstva za finansiranje razvoja sporta u gradu Zvorniku utvrđena su budžetom u ukupnom iznosu od 800.000 KM.

Danas je donesen i zaključak kojim je dato pozitivno mišljenje na Elaborat o opravdanosti teritorijalne promjene područja grada Zvornika. Gradska Skupština usvojila je prošle godine Odluku o pokretanju inicijative za teritorijalnu promjenu područja grada Zvornika, a na osnovu zahtjeva za pripajanje opštini Lopare koji su podnijeli mještani naseljenog mjesta Završje. Ovo mjesto prije 1992. godine bilo je u sastavu zvorničke opštine, i taj status ima i danas, ali je fizički odvojeno nakon uspostavljanja međuentitetske linije i formiranja nove opštine u Federaciji BiH Sapne, te je ostalo između Sapne i Lopara. Završje je od Zvornika udaljeno 32 kilometra od čega je 13 kilometara puta kroz Federaciju BiH i sve to izaziva niz problema sa kojim se suseću mještani ovog mjesta.

Stanje bezbjednosti na području grada Zvornika u 2022. godini ocijenjeno je kao zadovoljavajuće. Broj krivičnih djela u poređenju sa istim periodom 2021. godine je blago povećan, dok je broj prekršaja iz oblasti javnog reda i mira neznatno smanjen. Broj krivičnih djela protiv bezbjednosti javnog saobraćaja je isti u odnosu na uporedni period, stoji u Informaciji o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i bezbjednosti saobraćaja na području grada Zvornika u prošloj godini koja je usvojena na današnjoj sjednici lokalne Skupštine.

Odbornici su podržali i odluku o utvrđivanju ekonomske cijene za boravak djece u Dječijem vrtiću “Naša radost” u visini od 458 KM. Mjesečna cijena koju plaćaju roditelji iznosi 140 KM ili 31 posto od ekonomske cijene.

Usvojena je i Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Centra za socijalni rad zbog promjene adrese ove ustanove.

Na Skupštini je donesena i Odluka o korištenju namjenskih sredstava ostvarenih po osnovu promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredno, kao i Plan utroška sredstava od koncesionih naknada, te Odluka o usvajanju Plana korišćenja sredstava privrednih društava i drugih pravnih lica koja imaju sjedište na području grada Zvornik za realizaciju posebnih mjera zaštite od požara. Usvojena je i Odluka o korištenju namjenskih sredstava posebnih namjena od vodnih naknada, te Plan korištenja namjenskih sredstava ostvarenih po osnovu naknade za eksploataciju šuma za 2023. godinu i Izvještaj o stanju u poljoprivredi grada Zvornika u prošloj godini.

Odluka o prodaji nepokretnosti kp.br. 1421/1 KO Zvornik-grad neposrednom pogodbom radi kompletiranja građevinske parcele, Odluka o zamjeni stana izgrađenog na kp.br. 992 KO Zvornik – grad za nepokretnosti označene kao kp.br. 896 i 897/1 KO Zvornik-grad, Izvještaj o radu Komisije za povratak, razvoj i integraciju za 2022. godinu, te Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i bezbjednosti saobraćaja na području grada za 2022. godinu, kao i Odluka o izmjeni Odluke o određivanju lica koja ispred Skupštine grada prisustvuju vjenčanjima takođe su razmatrani i usvojeni na današnjoj sjednici Skupštine grada Zvornika.

Na današnjoj sjednici za zamjenika gradonačelnika imenovan je Miloš Tomić koji je do sada bio na mjestu načelnika gradske Službe za javne nabavke. Za v.d. načelnika ove službe do okončanja postupka javne konkurencije izabrana je Sandra Erkić koja je obavljala poslove na nekoliko referata u Gradskoj upravi. Razriješen je načelnik Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti Darko Stefanović, a za v.d. načelnika imenovana je LJiljana Toholj koja je do sada radila kao samostalni stručni saradnik u ovom odjeljenju. u Komisiju za pitanja mladih i Komisiju za planiranje gradskog razvoja imenovani su novi članovi, te Gospava Jeremić u Gradsku izbornu komisiju.

Gradonačelnik Ivanović je istakao da će Darko Stefanović obavljati funkciju gradskog menadžera.

„Tomić i Stefanović su već duže vrijeme moji najbliži saradnici i smatram da ćemo, uključivanjem i njih u proces odlučivanja, brže donositi neke odluke i biti efikasniji na terenu.“

Tomić je istakao da je velika čast, ali i velika odgovornost i obaveza opravdati dobijeno povjerenje od gradonačelnika i gradske Skupštine.

„Nastojaću da radim najbolje što mogu na opštu dobrobit svih građana.“

Stefanović je naglasio da će, nakon što uslijedi i zvanično njegovo imenovanje za gradskog menadžera, nastaviti da radi kao i do sada.

„Vjerujem da sam radio dobro i da sam zbog toga i predložen na funkciju gradskog menadžera. Trudiću se da dam sve od sebe i radim u najboljem interesu svih građana Zvornika, ali i Gradske uprave i kolega.“

Na samom početku sjednice zakletvu su položili gradonačelnik Zvornika Bojan Ivanović, kao i odbornici Dejan Mišić (SNSD) i Radivoje Aćimović (DEMOS) nakon što je prestao mandat Aleksandru Krsmanoviću i Siniši Mijatoviću koji su na Opštim izborima izabrani u Narodnu skupštinu Republike Srpske.

Pin It on Pinterest

Share This