Град Зворник
Службена страница Градске управе Зворник
Izaberite stranicu

На данашњој 39. редовној сједници Скупштине града Зворника усвојен је ребаланс буџета  за 2020. годину у износу од 32.533.520 КМ и за 630.520 КМ већи је од првобитног плана. Начелник Одјељења за финансије Срђан Деспић рекао је да су од Министарства финансија добијене одређене препоруке које су уврштене у ребаланс, као  и потребна сагласност. Разлози за ребаланс су повећање одређених позиција на трансферима и примицима од улазног и излазног пдв-а и смањење  прихода и расхода.

Одборници су усвојили Одлуку о висини вриједности непокретности по зонама на територији града на дан 31. децембар текуће године. Висина вриједности непокретности утврђена је за шест градских и шест ванградских зона и на нивоу је претходне године.

У данас усвојеној Информацији о стању пописа и уписа имовине Града Зворника наведено је да је до децембра 2020. године Комисија за попис имовине идентификовала, евидентирала и процијенила земљиште, јавна добра, објекте и средства у припреми, станове и остале просторе у укупној вриједности од 89.360.034 КМ. У наредном периоду Комисија ће радити на идентификацији,   попису и процјени некатегорисаних и приступних путева, попису станова и пословних простора који нису откупљени или за које није поднесен захтјев за поврат у складу са законом, те на рјешавању спорне општинске имовине.

 Поред поменутих усвојена је и Информација о грађењу на подручју града Зворника према којој је у току ове године издато 60 одобрења за градњу. Забиљежен је раст издавања броја грађевинских дозвола и то за 17 више у односу на 2019. годину, за 20 у односу на 2018. и за 25 у односу на 2017. годину. Томе је допринело и успостављење катастара непокретности за подручје катастарске општине Зворник-град, чиме је отклоњена једна од највећих препрека за издавање грађевинских дозвола на подручју градског језгра.

 Одборници су усвојили годишње програме рада и финансијске планове за 2021. годину јавних установа чији је оснивач град Зворник. Одјељење за привреду и друштвене дјелатности дало је позитивно мишљење на планове који су урађени на реалним основама, прилагођени ситуацији која је изазвана пандемијом вируса корона и усклађени са извршењем у текућој години. У претходном периоду поједине установе извршиле су проширење капацитета и обезбједиле пружање нових услуга па се очекује да ће повећати своје приходе.

На сједници су усвојене и одлуке о: давању сагласности на Одлуку о цијенама и начину наплате комуналних услуга на подручју града, давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора АД „Водовод и комуналије“ од 24.12.2020. године, о уступању права коришћења и управљања над покретним стварима за потребе ЈУ „Дом омладине, те о продаји земљишта кп.бр 7339/2 КО Зворник непосредном погодбом ради комплетирања парцеле.

Pin It on Pinterest

Share This