Grad Zvornik
Službena stranica Gradske uprave Zvornik
Turizam i ugostiteljstvo
KATEGORIZACIJA SMJEŠTAJNIH OBJEKATA
Podnosilac zahtjev za kategorizaciju smještaja vrste apartmana, soba za iznajmljivanje ili kuće za odmor podnosi u Šalter sali Gradske uprave Zvornik. Uz zahtjev je potrebno priložiti i sledeća dokumenta:

 • Fotokopiju rješenja o registraciji djelatnosti kod nadležnog suda ili organa jedinice lokalne samouprave
 • Ugovor o pružanju usluga sa turističkom organizacijom,turističkom agencijom ili drugim pravnim licem koje obavlja ugostiteljsku ili turističku djelatnost kao pretežnu djelatnost
 • Potvrdu APIF-a o evidentiranju ovog ugovora u Registru fizičkih lica
 • Obrazac zahtjeva

 ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG ZAHTJEVA JE 30 DANA.

 

UPIS U REGISTAR ČAMACA I PLOVIDBENA DOZVOLA

Podnosilac zahtjev za tegistraciju čamaca i izdavanje plovidbene dozvole podnosi u Šalter sali Gradske uprave Zvornik. Uz zahtjev je potrebno priložiti i sledeća dokumenta:

 • Dokaz o vlasništvu (račun ili ovjerena izjava)
 • Dokaz o vlasništvu pogonskog uređaja, odnosno motora (račun ili ovjerena izjava)
 • Potvrda o brisanju čamca iz drugog upisnika čamaca ako je prethodno u njega bio upisan ili dokaz o samogradnji čamca
 • Isprava o izvršenom tehničkom pregledu (ovlašteni Tehnički servis)
 • Isprava o baždarenju čamca
 • Carinska deklaracija za čamac, odnosno pogonski uređaj, ako su uvezeni iz druge države
 • Dokaz o izvršenom osiguranju od odgovornosti za štetu prouzrokovanu trećim licima (Osiguravajuće društvo)
 • Dokaz o plaćemom porezu (Poreska uprava)
 • Lična karta (kopija)
 • Odobrenje za obavljanje djelatnosti (za privr.svrhe)
 • Plovidbena dozvola
 • Gradska taksa za privredne svrhe u iznosu od 50,00 KM
 • Gradska taksa za neprivredne svrhe, za produđenje registracije u iznosu od 20,00 KM
 • Gradska taksa na zahtjev u iznosu od 2,00 KM
 • Godišnja naknada za korišćenje objekata bezbjednosti plovidbe-republička taksa u iznosu od 50,00 KM
 • Obrazac zahtjeva

ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG ZAHTJEVA JE 1 DAN.

RADNO VRIJEME UGOSTITELJSKIH OBJEKATA

Podnosilac zahtjev za duže radno vrijeme podnosi u Šalter sali Gradske uprave Zvornik. Uz zahtjev je potrebno priložiti i sledeća dokumenta:

 • Dokaz da ugostitelj nije pravosnažno kažnjen za prekoračenje radnog vremena i narušavanje javnog reda i mira (Komunalna policija, Osnovni sud);
 • Nalaz i mišljenje o sprovedenim mjerama zaštite od buke u ugostiteljskom objektu (Ovlaštena ustanova);
 • Preporuka Turističke organizacije;
 • Gradska taksa na Rješenje u iznosu od 10,00 KM;
 • Gradska taksa na Zahtjev u iznosu od 2,00 KM;
 • Obrazac zahtjeva

ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG ZAHTJEVA JE 1 DAN.

 

MUZIKA UŽIVO

Podnosilac zahtjev za izdavanje odobrenja za držanje muzike uživo podnosi u Šalter sali Gradske uprave Zvornik. Uz zahtjev je potrebno priložiti i sledeća dokumenta:

 • Gradska taksa na Rješenje u iznosu od 10,00 KM
 • Gradska taksa na Zahtjev u iznosu od 2,00 KM
 • Dokaz o uplati gradske komunalne takse u iznosu od 20,00 KM/dana (uplatnica)
 • Obrazac zahtjeva

ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG ZAHTJEVA JE 1 DAN.

 

Pin It on Pinterest

Share This