Grad Zvornik
Službena stranica Gradske uprave Zvornik
Select Page
Preduzetništvo

NOVOSTI

Poziv za učešće na seminaru „Potencijal i zaštita prehrambenih proizvoda sa geografskim porijeklom“

Razvojna agencija Republike Srpske u saradnji sa Agencijom za bezbjednost hrane Bosne i Hercegovine i Gradom Zvornikom, u okviru Evropske mreže preduzetništva Republike Srpske, organizuje seminar o temi „Potencijal i zaštita prehrambenih proizvoda sa geografskim porijeklom“.

Cilj seminara je da se učesnici upoznaju sa značajem brenda za hranu sa geografskim obilježjima u okviru kojeg će im biti pružena savjetodavna podrška kako da prevaziđu krizu prouzrokovanu pandemijom COVID-19.

Seminar će biti održan dana 18. marta 2021. godine, u Gradu Zvorniku, ulica Svetog Save broj 124, u terminu od 11:00 do 13:30 časova.

Mogućnost za prijavu imaju privredni i drugi subjekti iz sektora proizvodnje i prerade hrane koji su registrovani na području Republike Srpske.

Zainteresovani učesnici su obavezni da popune obrazac za prijavu koji se nalazi OVDJE  i pošalju ga najkasnije do 16. marta 2021. godine na imejl adresu: een@rars-msp.org.

Dnevni red seminara preuzmite OVDJE.

OSNIVANJE PREDUZETNIKA

Podnosilac podnosi zahtjev u Šalter sali Gradske uprave Zvornik. Isti obrazac se koristi i za promjenu podataka preduzetnika i prestanak obavljanja djelatnosti preduzetnika. Uz zahtjev je potrebno priložiti i sledeća dokumenta: Prilikom registracije:

 • Ovjerenu kopiju lične karte, odnosno pasoša za strane državljane
 • Uvjerenje Poreske uprave da nema dospjelih a neizmirenih poreskih obaveza (koje nije starije od 8 dana)
 • Uvjerenje Suda da nema zabranu obavljanja djelatnosti
 • Uvjerenje nadležnog osnovnog suda (prema svom prebivalištu) da nema neplaćenih novčanih kazni i troškova prinudne naplate za učinjeni prekršaj iz oblasti ekonomskog i finansijskog poslovanja

Prilikom promjene podataka:

 • Ovjerenu kopiju lične karte, odnosno pasoša za strane državljane
 • Uvjerenje nadležnog osnovnog suda (prema svom prebivalištu) da nema neplaćenih novčanih kazni i troškova prinudne naplate za učinjeni prekršaj iz oblasti ekonomskog i finansijskog poslovanja

Prilikom prestanka obavljanja djelatnosti:

 • Ovjerenu kopiju lične karte, odnosno pasoša za strane državljane
 • Obrazac zahtjeva

Uputstvo za popunjavanje obrazca SP-1 Vodič za preduzetnike  

PRIVREMENE ZANATSKO-PREDUZETNIČKE RADNJE

Podnosilac podnosi zahtjev u Šalter sali Gradske uprave Zvornik. Uz zahtjev je potrebno priložiti i sljedeća dokumenta:

NASTAVAK OBAVLJANJA DJELATNOSTI

  Popunjen obrazac Obavještenja potrebno je predati u Šalter sali Gradske uprave Zvornik. – Obrazac Obavještenja  

SUFINANSIRANJE ZAPOŠLJAVANJA I SAMOZAPOŠLJAVANJA

Prijava se podnosi lično u Šalter sali Gradske uprave ili putem pošte na adresu Grad Zvornik, ul. Svetog Save 124, sa naznakom „Prijava na Javni poziv za zapošljavanje“. Uz prijavu poslodavci podnose i sledeća  dokumenta:

 • Rješenje o osnivanju pravnog lica ili preduzetnika
 • Kopiju Rješenja o registraciji  poreskog  obveznika u  Poreskoj  upravi  RS (JIB)
 • Program osposobljavanja pripravnika (prema propisanom obrazcu)
 • Potvrdu Poreske uprave o izmirenju poreza i doprinosa zaposlenih, u skladu sa Zakonom, ne stariju od 30 dana
 • Kopiju bilansa stanja i bilansa uspjeha za prethodnu godinu
 • Broj radnika na dan objavljivanja Javnog poziva, ovjeren od Poreske uprave
 • Ovjerenu izjavu da prema korisniku nije pokrenut niti otvoren stečajni odnosno likvidacioni postupak, ne stariju od tri mjeseca i da u toku korištenja sredstava po ovom Projektu, neće smanjivati ukupan broj zaposlenih
 • Obrazac prijave
 • Obrazac izjave

Nezaposleno lice koje se prvi put osniva kao preduzetnik i lice koje prvi put osniva privredno društvo (samozapošljavanje), dostavlja sledeću dokumentaciju:

 • Rješenje o osnivanju pravnog lica ili preduzetnika
 • Kopiju Rješenja  o registraciji poreskog obveznika u Poreskoj upravi (JIB) Kopiju ugovora od poslovne banke o otvorenom žiro računu
 • Ovjerenu izjavu da će djelatnost obavljati u periodu od najmanje 12 mjeseci (Pravna pomoć Gradske uprave)

KONAČNU ODLUKU O ODOBRAVANJU SREDSTAVA DONOSI GRADONAČELNIK U ROKU OD 8 DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA JAVNOG POZIVA.    

DOMAĆE RADINOSTI, STARI I UMJETNIČKI ZANATI

Podnosilac  zahtjev podnosiu Šalter sali Gradske uprave Zvornik. Uz zahtjev je potrebno priložiti i sledeća dokumenta:

 • Kopija rješenja o odobrenju obavljanja djelatnosti
 • Fotografije proizvoda
 • Dokaz o uplati troškova postupka

Podnosilac zahtjeva može priložiti i:

 • Preporuke i mišljenja organizacija i stručnih udruženja;
 • Dokaze o dobijenim nagradama i priznanjima;
 • Obrazac zahtjeva

ROK ZA RJEŠAVANJE JE 45 DANA.  

REGISTAR DJELATNOSTI PREVOZA STVARI ZA VLASTITE POTREBE

Podnosilac zahtjev podnosi u Šalter sali Gradske uprave Zvornik. Uz zahtjev je potrebno priložiti i sledeća dokumenta:

 • Ovjerenu kopiju saobraćajne dozvole
 • Dokaz o vlasništvu vozila
 • Potvrdu o registraciji poljoprivrednog gazdinstva-APIF
 • Obrazac zahtjeva

 ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG ZAHTJEVA JE 1 DAN.

LICENCA PREVOZNIKA I LEGITIMACIJA VOZAČA MOTORNIH VOZILA

Podnosilac zahtjev podnosi u Šalter sali Gradske uprave Zvornik. Uz zahtjev je potrebno priložiti i sledeća dokumenta:

– Za licencu prevoznika:

 • Dokaz o vlasništvu vozila ili ovjerenu kopiju ugovora o lizingu
 • Saobraćajnu dozvolu (ovjerena kopija)
 • Potvrdu o ispravnosti i opremljenosti vozila (Tehnički pregled)
 • Gradsku taksu na licencu prevoznika u iznosu od 20,00 KM

– Za legitimaciju vozača:

 • Diplomu KV vozača ili četvrtog stepena saobraćajne škole drumskog smjera (ovjerena kopija)
 • Vozačku dozvolu (ovjerena kopija)
 • Obrazac PD 3100 (ovjerena kopija)
 • Jednu fotografiju 2,5×3 cm
 • Gradsku taksu na legitimaciju u iznosu od 10,00 KM
 • Obrazac zahtjeva

ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG ZAHTJEVA JE 1 DAN.

SLUŽBENA EVIDENCIJA

Podnosilac zahtjev za izdavanje uvjerenja o podacima iz službene evidencije podnosi u Šalter sali Gradske uprave Zvornik. Uz zahtjev je potrebno priložiti i sljedeća dokumenta:

ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG ZAHTJEVA JE 1 DAN.  

DAN OTVORENIH VRATA ZA PREDUZETNIKE

Gradska uprava Zvornik ustanovila je Dan otvorenih vrata za preduzetnike sa ciljem unapređenja poslovnog ambijenta i poboljšanja komunikacije lokalne uprave sa preduzetnicima.

Odluka o utvrđivanju Dana otvorenih vrata za preduzetnike
Prijava za učešće na Danu otvorenih vrata za preduzetnike

Pin It on Pinterest

Share This