Grad Zvornik
Službena stranica Gradske uprave Zvornik
Select Page
Preduzetništvo
OSNIVANJE PREDUZETNIČKE DJELATNOSTI

Fizičko lice zahtjev podnosi neposredno u Prijemnoj kancelariji Gradske uprave Zvornik na šalteru broj 7, u vremenu od 07:00 do 15:00 časova ili putem pošte na adresu Gradska uprava grada Zvornik, ulica Svetog Save 124, 75400 Zvornik.

Obrazac zahtjeva za registraciju preduzetničke djelatnosti (SP-1)  može se preuzeti u Prijemnoj kancelariji Gradske uprave šalter br. 7 ili u kancelariji br. 4, kao i putem zvanične internet stranice Grada Zvornika www.gradzvornik.org.

Uz zahtjev za registraciju preduzetničke djelatnosti prilaže se sledeća dokumentacija:

 • Ovjerena kopija lične karte, odnosno pasoša za stranog državljanina
 • Uvjerenje Osnovnog suda da fizičkom licu koje registruje početak poslovanja u formi preduzetnika, nije izrečena pravosnažna mjera zabrane obavljanja tražene djelatnosti i koje nije starije od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za registraciju preduzetničke djelatnosti. (izdaje Osnovni sud prema mjestu prebivališta podnosioca zahtjeva)
 • Uvjerenje Osnovnog suda da lice nema neplaćenih novčanih kazni i troškova prinudne naplate za učinjeni prekršaj iz oblasti ekonomskog i finansijskog poslovanja i koje nije starije od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za registraciju preduzetničke djelatnosti. (izdaje Osnovni sud prema mjestu prebivališta podnosioca zahtjeva)
 • Uvjerenje Poreske uprave Republike Srpske da lice nema dospjelih a neizmirenih obaveza i koje nije starije od 8 dana od dana podnošenja zahtjeva za registraciju preduzetničke djelatnosti. (izdaje Poreska uprava Republike Srpske prema mjestu prebivališta podnosioca zahtjeva).
 • Ugovor o osnivanju ortačke radnje (samo ukoliko su osnivači dva ili više fizičkih lica). (Ugovor se ovjerava u Prijemnoj kancelariji na šalterima 2. ili 3, ili kod notara)
 • Obrazac zahtjeva za registraciju preduzetničke djelatnosti (SP-1) 

Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti dužno je da donese rješenje o registraciji preduzetničke djelatnosti najkasnije u roku od dva dana od dana dostavljanja urednog zahtjeva.

Registracija preduzetničke djelatnosti u formi samostalnog preduzetnika oslobođena je plaćanja takse.
Registracija poslovanja u formi samostalnog preduzetnika u Republici Srpskoj je uređena Zakonom o zanatsko-preduzetničkoj djelatnosti.

Sve potrebne informacije mogu se dobiti putem telefona: 056/232-212.

Kontakt osobe: Ruža Ostojić, Andrijana Aćimović i Bekir Omerović.

REGISTRACIJA PRIPREMNIH RADNJI ZA OBAVLJANJE PREDUZETNIČKE DJELATNOSTI

 

 

 

 

 

 

Na zahtjev fizičkog lica, koje namjerava da počne sa obavljanjem preduzetničke djelatnosti, a ne raspolaže poslovnim prostorom ili sredstvima rada, Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti grada Zvornik izdaje rješenje o registraciji pripremnih radnji za obavljanje preduzetničke djelatnosti, a najduže na period od godinu dana.

Obrazac zahtjeva za odobravanje pripremnih radnji za obavljanje zanatsko-preduzetničke djelatnosti  (Obrazac SP-2) se može preuzeti u Prijemnoj kancelariji Gradske uprave šalter broj 7, kancelariji broj 4, kao i putem zvanične internet stranice grada Zvornik www.gradzvornik.org.

Popunjen obrazac i prateća dokumenta se predaju u Prijemnoj kancelariji, u sjedištu Gradske uprave u ulici Svetog Save 124, na šalteru broj 7, u vremenu od 07,00 do 15,00 časova.

Uz zahtjev se prilaže ovjerena kopija lične karte.

Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti dužno je da donese rješenje o odobravanju pripremnih radnji za obavljanje zanatsko-preduzetničke djelatnosti najkasnije u roku od dva dana od dana dostavljanja urednog zahtjeva.

Registracija pripremnih radnji za obavljanje zanatsko-preduzetničke djelatnosti oslobođena je plaćanja takse. Prije početka obavljanja preduzetničke djelatnosti lice je dužno da se obrati Odjeljenju  zahtjevom za izdavanje rješenja o registraciji preduzetnika.

Sve potrebne informacije mogu se dobiti putem telefona: 056/232-212.

Kontakt osobe: Ruža Ostojić, Andrijana Aćimović i Bekir Omerović.

 

 

PROMJENE U TOKU POSLOVANJA, PRIVREMENI I TRAJNI PRESTANAK DJELATNOSTI

PROMJENA PODATAKA OD ZNAČAJA ZA PRAVNI PROMET

Preduzetnik je dužan da, prilikom podnošenja zahtjeva za promjenu podataka u registru preduzetnika (obrazac zahtjeva SP-1), prijavi Odjeljenju za privredu i društvene djelatnosti grada Zvornika sledeće izmjene podataka:

 • lično ime i prezime, adresu, broj lične karte ili pasoša za strane državljane,
 • poslovno ime i sjedište,
 • vrijeme obavljanja djelatnosti (tokom cijele godine ili sezonski),
 • vrstu zanimanja (osnovno, dopunsko ili dodatno),
 • mjesto obavljanja djelatnosti (poslovni prostor ili stambeni prostor ili bez prostora),
 • šifru i naziv pretežne djelatnosti i drugih djelatnosti u skladu sa klasifikacijom djelatnosti,
 • otvaranje, promjenu podataka i zatvaranje izdvojene jedinice,
 • privremeni prestanak obavljanja djelatnosti i
 • trajni prestanak obavljanja djelatnosti.

Obrazac zahtjeva SP-1 može se preuzeti u Prijemnoj kancelariji Gradske uprave šalter broj 7, kancelariji broj 4, kao i putem zvanične internet stranice grada Zvornik www.gradzvornik.org.

Popunjen obrazac i prateća dokumenta se predaju u Prijemnoj kancelariji, u sjedištu Gradske uprave u ulici Svetog Save 124, na šalteru broj 7, u vremenu od 07,00 do 15,00 časova.

Uz zahtjev za promjenu podataka preduzetnik prilaže sledeća dokumenta:

 • ovjerena kopija lične karte, odnosno pasoša za stranog državljanina
 • uvjerenje Osnovnog suda da lice nema neplaćenih novčanih kazni i troškova prinudne naplate za učinjeni prekršaj iz oblasti ekonomskog i finansijskog poslovanja i koje nije starije od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za promjenu podataka preduzetničke djelatnosti. Uvjerenje izdaje Osnovni sud prema mjestu prebivališta podnosioca zahtjeva.
 • Obrazac zahtjeva SP-1

 

Uz zahtjev za trajni prestanak obavljanja djelatnosti prilaže se sledeća dokumentacija:

 • Ovjerena kopija lične karte, odnosno pasoša za stranog državljanina
 • Obrazac zahtjeva SP-1

Promjena podataka od značaja za pravni promet oslobođena je plaćanja takse.

Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti dužno je da donese rješenje o promjeni podataka u registru preduzetnika najkasnije u roku od dva dana od dana dostavljanja urednog zahtjeva.

 

PRIVREMENI PRESTANAK OBAVLJANJA DJELATNOSTI

Preduzetnik može privremeno prestati da obavlja djelatnost u ukupnom trajanju do šest mjeseci u periodu od dvije godine. Izuzetno, preduzetnik uz prilaganje odgovarajućih dokaza može prestati da obavlja preduzetničku djelatnost u slučaju:

 • bolesti, stručnog usavršavanja ili nastupanja više sile, najduže do dvije godine neprekidno i
 • korišćenja porodiljskog odsustva, naduže do navršene treće godine života djeteta.

O ponovnom početku obavljanja preduzetničke djelatnosti preduzetnik je dužan da pisanim putem obavijesti Odjeljenje, najkasnije u roku od osam dana po isteku vremena privremenog prestanka obavljanja djelatnosti.

 

TRAJNI PRESTANAK OBAVLJANJA DJELATNOSTI

Preduzetnik je dužan da izvrši odjavu obavljanja djelatnosti prije prestanka rada, podnošenjem obrasca zahtjeva SP-1.
Preduzetnik koji osim u sjedištu posluje i u izdvojenim jedinicama, obavezan je da izvrši odjavu svih izdvojenih jedinica prije podnošenja zahtjeva za odjavu obavljanja djelatnosti.
Ako u zahtjevu za odjavu nije naveden datum prestanka obavljanja djelatnosti, prestanak se utvrđuje danom podnošenja zahtjeva za prestanak obavljanja djelatnosti i ne može se utvrditi retroaktivno.

Prijava promjena informacija u vezi sa poslovnim telefonom, telefaksom, elektronskom poštom i internet stranicom preduzetnika nije obavezna.

Sve potrebne informacije mogu se dobiti putem telefona: 056/232-212.
Kontakt osobe: Ruža Ostojić, Andrijana Aćimović i Bekir Omerović.

 

 

 

 

SUFINANSIRANJE ZAPOŠLJAVANJA I SAMOZAPOŠLJAVANJA

 

 

 

 

 

SUFINANSIRANJE ZAPOŠLJAVANJA I SAMOZAPOŠLJAVANJA

Opšti i posebni uslovi za dodjelu podsticaja,  vrsta podsticaja, način apliciranja, raspisivanje konkursa, visina podsticaja i postupak odlučivanja uređeni su Pravilnikom o podsticajima u privredi grada Zvornik.

Podsticajna sredstva iz budžeta grada Zvornik se mogu dodijeliti za:

 • zapošljavanje nezaposlenih lica (visoke, više, srednje školske spreme, KV i NK radnika),
 • samozapošljavanje – za lica koja prvi put registruju preduzetničku djelatnost kao osnovnu djelatnost ili osnivaju društvo sa ograničenom odgovornošću gdje lice ostvaruje radni odnos,
 • direktna ulaganja za investitore koje pokreću velike investicione projekte čija finansijska vrijednost iznosi najmanje 1.000.000,00 KM i kojima se ostvaruje zapošljavanje najmanje 100 radnika na području grada Zvornik.

Za ostvarivanje prava na podsticaj, privredni subjekt, dužan je da ispuni sledeće uslove:

 • da ima sjedište ili poslovnu jedinicu na teritoriji grada Zvornik, odnosno u slučaju samozapošljavanja da ima prebivalište na teritoriji grada Zvornik,
 • da je klasifikovan u skladu sa klasifikacijom djelatnosti Republike Srpske,
 • da nema dospjelih a neizmirenih poreskih obaveza,
 • da je Poreskoj upravi Republike Srpske podnio sve poreske prijave za porez na dohodak i doprinose.

Podsticaj se ne može ostvariti ukoliko je podnosiocu zahtjeva već dodjeljen podsticaj za isto lice od strane Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske ili neke druge institucije koja je nadležna za dodjelu podsticaja u privredi.

Podsticajna sredstva za zapošljavanje nezaposlenih lica dodjeljuju se u fiksnom iznosu u zavisnosti od vrste stručne spreme a visina sredstava se određuje javnim pozivom.

Podsticajna sredstva za samozapošljavanje dodjeljuju se u fiksnom iznosu bez obzira na stručnu spremu a iznos se definiše javnim pozivom.

Podsticajna sredstva se isplaćuju akontativno na kvartalnom nivou.

Javni poziv za dodjelu sredstava se raspisuje svake parne godine i objavljuje se na oglasnoj tabli i internet stranici Gradske uprave Zvornik, lokalnim radio stanicama i oglasnoj tabli Zavoda za zapošljavanje, Filijala Zvornik. Javni poziv mora trajati minimalno 20 dana.

Obradu i ocjenu zahtjeva po javnom pozivu vrši komisija koju formira Gradonačelnik.

Konačnu odluku o odobravanju sredstava donosi Gradonačelnik u roku od 8 dana od zatvaranja javnog poziva.

Nakon donošenja odluke o odobravanju sredstava, gradska uprava i poslodavac su obavezni da potpišu ugovor u roku od 15 dana od dana pravosnažnosti odluke.

Za realizaciju podsticaja nadležno je Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti.

Sve potrebne informacije mogu se dobiti putem telefona: 056/232-212.
Kontakt osobe: Ruža Ostojić, Andrijana Aćimović i Bekir Omerović.

 

STICANJE STATUSA STAROG ZANATA / UMJETNIČKOG ZANATA / DOMAĆE RADINOSTI

 

 

 

 

 

STARI I UMJETNIČKI ZANATI, DOMAĆA RADINOST – STICANJE STATUSA

Status starog zanata, umjetničkog zanata i domaće radinosti može steći registrovani preduzetnik čiji su način rada, proizvodi i usluge u skladu sa njegovom pretežnom djelatnošću.

Starim zanatima se smatraju djelatnosti izrade i dorade predmeta pretežno ručnim radom, pod uslovima, na način i od materijala kojima se čuva i odražava izraz tradicionalnog narodnog stvaralaštva, znanja i vještina.

Umjetničkim zanatima smatraju se djelatnosti oblikovanja plemenitih materijala, kamena, metala, tekstila, stakla i drugih materijala pri čijoj izradi dolazi do izražaja lični ukus i vještina proizvođača po zamisli ili nacrtu stvaraoca ili drugog lica.

Domaća radinost je djelatnost izrade, dorade i oplemenjivanja predmeta kod kojih preovladava ručni rad i koji imaju estetsko obilježje narodne umjetnosti.

Ispunjenost uslova za sticanje statusa starog zanata, umjetničkog zanata i domaće radinosti provjerava stručna komisija. Na osnovu pozitivne ocjene i  mišljenja stručne komisije Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti grada Zvornik donosi rješenje o sticanju statusa starog zanata, umjetničkog zanata i domaće radinosti.

Preduzetnik zahtjev za sticanje statusa starog zanata, umjetničkog zanata i domaće radinosti podnosi neposredno ili putem pošte Odjeljenju za privredu i društvene djelatnosti.

Obrazac zahtjeva (obrazac zahtjeva SP-3) se može preuzeti u Prijemnoj kancelariji Gradske uprave šalter broj 7, kancelariji broj 4, kao i putem zvanične internet stranice grada Zvornik www.gradzvornik.org.

Popunjen obrazac uz prateća dokumenta se predaje u Prijemnoj kancelariji, u sjedištu Gradske uprave u ulici Svetog Save 124, na šalteru broj 7, u vremenu od 07,00 do 15,00 časova. Preduzetnik uz zahtjev za sticanje statusa starog zanata, umjetničkog zanata i domaće radinosti prilaže:

 • kopiju rješenja o odobravanju obavljanja preduzetničke djelatnosti,
 • fotografiju proizvoda, odnosno grupe proizvoda za pregled.

Preduzetnik uz zahtjev može priložiti i druga dokumenta, kao što su:

 • preporuke, stručna mišljenja organizacija ili stručnih udruženja,
 • dokazi o dobijenim nagradama i priznanjima,
 • dokazi o porodičnoj tradiciji izrade proizvoda i sl.

Stručna komisija obavlja pregled u roku od 45 dana od dana prijema zahtjeva za sticanje statusa starog zanata, umjetničkog zanata i domaće radinosti.

Postupak dobijanja statusa starog zanata, umjetničkog zanata i domaće radinosti oslobođen je plaćanja takse.

Sve potrebne informacije mogu se dobiti putem telefona: 056/232-212.
Kontakt osobe: Ruža Ostojić, Andrijana Aćimović i Bekir Omerović.

 

REGISTRACIJA PREVOZA ZA VLASTITE POTREBE

 

 

 

 

 

1.PREVOZ ZA VLASTITE POTREBE

PREDUZETNICI

Preduzetnik koji namjerava da obavlja prevoz za vlastite potrebe u obavezi je da u rješenju o registraciji ima upisan razred djelatnosti prevoza lica ili stvari u skladu sa klasifikacijom djelatnosti, a u zavisnosti kojom vrstom prevoza se bavi, i to:

 • 41 – Drumski prevoz robe (prevoz stvari)
 • 39 – Ostali kopneni prevoz putnika (prevoz lica – radnika na posao)

Preduzetnik zahtjev podnosi neposredno ili putem pošte Odjeljenju za privredu i društvene djelatnosti grada Zvornik.

Obrazac zahtjeva za registraciju prevoza stvari za vlastite potrebe se može preuzeti u Prijemnoj kancelariji Gradske uprave šalter broj 7, kancelariji broj 4, kao i putem zvanične internet stranice grada Zvornik www.gradzvornik.org.

Popunjen obrazac i prateća dokumenta se predaju u Prijemnoj kancelariji, u sjedištu Gradske uprave u ulici Svetog Save 124, na šalteru broj 7, u vremenu od 07,00 do 15,00 časova.

Uz zahtjev za registraciju djelatnosti prevoza za vlastite potrebe se prilaže sledeća dokumentacija:

 • Ovjerena kopija lične karte,
 • Uvjerenje Osnovnog suda da lice nema neplaćenih novčanih kazni i troškova prinudne naplate za učinjeni prekršaj iz oblasti ekonomskog i finansijskog poslovanja i koje nije starije od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za registraciju preduzetničke djelatnosti. Uvjerenje izdaje Osnovni sud prema mjestu prebivališta podnosioca zahtjeva.

Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti dužno je da donese rješenje o upisu djelatnosti prevoza stvari za vlastite potrebe najkasnije u roku od dva dana od dana dostavljanja urednog zahtjeva.

Registracija prevoza stvari za vlastite potrebe oslobođena je plaćanja takse.

 

 1. PREVOZ ZA VLASTITE POTREBE U POLJOPRIVREDI

Nosioci porodičnog poljoprivrednog gazdinstva mogu da vrše prevoz za vlastite potrebe ako su upisani u registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa posebnim propisima i ako posjeduju teretno vozilo ili skup vozila čija nosivost ne prelazi 5.000 kg.

Nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva zahtjev podnosi neposredno ili putem pošte Odjeljenju za privredu i društvene djelatnosti grada Zvornik.

Obrazac zahtjeva za registraciju prevoza stvari za vlastite potrebe u poljoprivredi se može preuzeti u Prijemnoj kancelariji Gradske uprave šalter broj 7, kancelariji broj 4, kao i putem zvanične internet stranice grada Zvornik www.gradzvornik.org.

Popunjen obrazac i prateća dokumenta se predaju u Prijemnoj kancelariji, u sjedištu Gradske uprave u ulici Svetog Save 124, na šalteru broj 7, u vremenu od 07,00 do 15,00 časova.

Uz zahtjev se prilaže sledeća dokumentacija:

 • Ovjerena kopija saobraćajne dozvole,
 • Potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva – Potvrdu izdaje Agencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge Banja Luka, Poslovna jedinica Zvornik (APIF), ulica Svetog Save 62, Zvornik,
 • Dokaz o vlasništvu vozila (ovjerena kopija ugovora ili računa o kupovini vozila).

Rok za rješavanje potpunog zahtjeva je 1 dan.

Registracija prevoza stvari za vlastite potrebe oslobođena je plaćanja takse.

 • Obrazac zahtjeva za prevoz stvari za vlasite potrebe u poljoprivredi (nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva)

Sve potrebne informacije mogu se dobiti putem telefona: 056/232-212.
Kontakt osobe: Ruža Ostojić, Andrijana Aćimović i Bekir Omerović.

IZDAVANJE LICENCI ZA PREVOZNIKE/LEGITIMACIJA ZA VOZAČE

 

 

 

 

 1. LICENCA PREVOZNIKA

Taksi prevoznici dužni su da posjeduju licencu prevoznika i legitimaciju za vozača motornog vozila.  Prevoznik zahtjev za izdavanje licence prevoznika podnosi neposredno ili putem pošte Odjeljenju za privredu i društvene djelatnosti grada Zvornik.  Obrazac zahtjeva za izdavanje licence prevoznika se može preuzeti u Prijemnoj kancelariji Gradske uprave šalter broj 7, kancelariji broj 4, kao i putem zvanične internet stranice grada Zvornik www.gradzvornik.org. Popunjen obrazac i prateća dokumenta se predaju u Prijemnoj kancelariji, u sjedištu Gradske uprave u ulici Svetog Save 124, na šalteru broj 7, u vremenu od 07,00 do 15,00 časova.

Uz zahtjev za izdavanje licence prevoznika se prilaže sledeća dokumentacija:

 • Dokaz o vlasništvu vozila ili ovjerena kopija ugovora o lizingu,
 • Saobraćajna dozvola (ovjerena kopija),
 • Potvrda o ispravnosti i opremljenost vozila (Stanica za tehnički pregled vozila)
 • Taksa na licencu prevoznika 20,00 KM (gradska taksa)

Rok za rješavanje potpunog zahtjeva je 1 dan.

Taksa na licencu prevoznika se može platiti kupovinom gradske taksene marke ili uplatom na račun javnih prihoda grada Zvornik:

Primalac: Budžet grada Zvornik
Žiro-račun: 555-006-02001655-29; 554-012-00000005-12; 551-028-00007189-31
Vrsta prihoda: 722131

 

 1. LEGITIMACIJA ZA VOZAČA

Uz zahtjev se prilaže sledeća dokumentacija:

 • ovjerena kopija diplome – dokaz da je stručno osposobljen za vozača u skladu sa odredbama važećeg Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju (stručnom obukom za profesionalno upravljanje vozilom koja se vrši u skladu sa propisima iz oblasti obrazovanja odraslih, završenim najmanje trećim stepenom obeazovanja saobraćajne struke-vozač motornog vozila ili četvrtim stepenom tehničar drumskog saobraćaja, ili ako je vozač do 1992.godine stekao kvalifikaciju vozača motornog vozila),
 • ovjerenu kopiju vozačke dozvole,
 • obrazac Poreske uprave Republike Srpske, Područna jedinica Zvornik da je imenovani prijavljen u sistem uplate doprinosa (obrazac PD 3100- Prijava/Promjena/Odjava uplate doprinosa),
 • Fotografija 2,5 h 3 cm,
 • Taksa za izdavanje legitimacije za vozača 10,00 KM (gradska taksa).

Uplata administrativne takse:

Taksa za izdavanje legitimacije za vozača  može se platiti (u Prijemnoj kancelariji Gradske uprave Zvornik, šalter br.10) kupovinom gradske taksene marke ili uplatom na račun javnih prihoda grada Zvornik:

Primalac: Budžet grada Zvornik
Žiro-računi: 555-006-02001655-29;  554-012-00000005-12;  551-028-00007189-31
Vrsta prihoda: 722131

Rok za rješavanje potpunog zahtjeva je 1 dan.

Sve potrebne informacije mogu se dobiti putem telefona: 056/232-212.
Kontakt osobe: Ruža Ostojić, Andrijana Aćimović i Bekir Omerović.

 

IZDAVANJE UVJERENJA O PODACIMA IZ SLUŽBENE EVIDENCIJE

SLUŽBENA EVIDENCIJA

Na zahtjev stranke Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti grada Zvornik izdaje izvod, uvjerenje ili potvrdu o podacima iz registra preduzetnika.

Preduzetnik zahtjev podnosi neposredno ili putem pošte Odjeljenju za privredu i društvene djelatnosti.

Obrazac zahtjeva za izdavanje isprava o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija se može preuzeti u Prijemnoj kancelariji Gradske uprave šalter broj 7, kancelariji broj 4, kao i putem zvanične internet stranice grada Zvornik www.gradzvornik.org.

Popunjen obrazac se predaje u Prijemnoj kancelariji, u sjedištu Gradske uprave u ulici Svetog Save 124, na šalteru broj 7, u vremenu od 07,00 do 15,00 časova.

Rok za rješavanje potpunog zahtjeva je 1 dan.

Izdavanje isprava o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija oslobođeno je plaćanja takse.

Zahtjev za izdavanje uvjerenja o podacima iz službene evidencije.

Sve potrebne informacije mogu se dobiti putem telefona: 056/232-212.
Kontakt osobe: Ruža Ostojić, Andrijana Aćimović i Bekir Omerović.

 

DAN OTVORENIH VRATA ZA PREDUZETNIKE

Gradska uprava Zvornik ustanovila je Dan otvorenih vrata za preduzetnike sa ciljem unapređenja poslovnog ambijenta i poboljšanja komunikacije lokalne uprave sa preduzetnicima.

– Odluka o utvrđivanju Dana otvorenih vrata za preduzetnike
– Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju Dana otvorenih vrata
– Prijava za učešće na Danu otvorenih vrata za preduzetnike

 

Pin It on Pinterest

Share This