Grad Zvornik
Službena stranica Gradske uprave Zvornik
Select Page
Nevladin sektor
PROJEKTI NEVLADINIH ORGANIZACIJA, FONDACIJA I OMLADINSKIH PROGRAMA

Popunjeni obrasci mogu se predati u Prijemnoj kancelariji Gradske uprave Grada Zvornika, šalter br. 7 u vremenu od 07:00 do 15:00 časova  ili putem pošte na adresu Grad Zvornik, ul. Svetog Save 124, sa naznakom „za (su)finansiranje programa i projekata udruženja građana i fondacija“, odnosno „za (su)finansiranje omladinskih programa i projekata“. 

Potrebna dokumentacija:

  1. Rješenje o registraciji udruženja (nadležni sud)
  2. JIB – uvjerenje iz Poreske uprave
  3. Potvrda iz banke o transakcionom računu
  4. Obrazac br.1.
  5. Obrazac br.2.
  6. Obrazac br.3.  (dostavlja se po završetku projekta)

Ukoliko je podnosilac zahtjeva već aplicirao na konkurse, a u međuvremenu nije bilo promjena, ne mora da dostavlja dokumentaciju pod rednim brojevima 1, 2 i 3.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA JE 31. OKTOBAR TEKUĆE GODINE.

ROK ZA RJEŠAVANJE JE 30 DANA OD DANA PODNOŠENJA PRIJAVE.

Sve informacije mogu se dobiti putem telefona br. 056/232-233, kontakt osoba  Ljiljana Toholj. 

Napomena: Konkursi se nalaze u blinkajućem meniju – podmeni „Javni pozivi i konkursi“.

Pin It on Pinterest

Share This