Grad Zvornik
Službena stranica Gradske uprave Zvornik
Select Page
Pronatalitetna politika
JEDNOKRATNA NOVČANA POMOĆ ZA ROĐENJE DJETETA

Zahtjev se podnosi u Šalter sali Gradske uprave. Uz zahtjev je potrebno predati i sledeća dokumenta:

Prvorođeno, drugorođeno, trećerođeno i četvrtorođeno dijete:

 • Izvodi iz Matične knjige rođenih (za svu djecu) (Matična služba)
 • Potvrda o prebivalištu za oba roditelja (Policijska uprava)
 • Uvjerenje o zajedničkom domaćinstvu (kućna lista) (Gradska uprava)
 • Potvrda o nezaposlenosti ili poreska kartica za roditelja koji je nezaposlen (samo za prvorođeno i drugorođeno dijete) (Zavod za zapošljavanje ili Uprava prihoda)
 • Potvrda iz Centra za socijalni rad (ako se radi o samohranom roditelju)
 • Kartica tekućeg računa od podnosioca zahtjeva (Banka)

Porodice izrazito slabog materijalnog stanja sa troje i više školske djece:

 • Potvrda o prebivalištu za oba roditelja (Policijska uprava)
 • Uvjerenje o zajedničkom domaćinstvu (kućna lista) (Gradska uprava)
 • Potvrda o nezaposlenosti ili poreska kartica za roditelja koji je nezaposlen (samo za prvorođeno i drugorođeno dijete) (Zavod za zapošljavanje ili Uprava prihoda)
 • Dokaz o slabom materijalnom stanju ili vanrednim izdacima za školovanje djece (Centar za socijalni rad i sl.)

Finansiranje programa za podršku nataliteta, zaštite majki i porodilja:

 • Pozitivna ocjena za projekat da je od opšteg interesa za grad Zvornik (Grad Zvornik)
 • Obrazac zahtjeva

ROK ZA RJEŠAVANJE PREDMETA JE 15 DANA.

Pravilnik o jednokratnoj novčanoj pomoći za rođenje djeteta
Izmjene Pravilnika o jednokratnoj novčanoj pomoći za rođenje djeteta
(Službeni glasnik Grada Zvornik br. 16/21,1/22)

VANTJELESNA OPLODNJA – SUFINANSIRANJE PROCEDURE ASISTIRANE REPRODUKCIJE

Zahtjev i potrebna dokumenta predaju se lično u Šalter sali Gradske uprave ili putem pošte na adresu Grad Zvornik, ul. Svetog Save 124, sa naznakom „prijava na Javni poziv za sufinansiranje procedure vantjelesne oplodnje“. Potrebno je dostaviti:

 • Zahtjev
 • Uvjerenje o prebivalištu
 • Predračun/račun troškova vantjelesne oplodnje
 • Fotokopiju tekućeg računa
 • Medicinsku dokumentaciju kojom se dokazuje neophodnost donacije reproduktivnog materijala

Zahtjev se podnosi po osnovu Javnog konkursa koji raspisuje Gradonačelnik. Javni konkurs je otvoren do utroška sredstava, a najduže do 30. novembra tekuće godine.

 

PONOSNA KARTICA

Grad Zvornik potpisao je Ugovor o realizaciji Projekta “Prijatelji porodice” 3. maja 2023. godine. Projekat  omogućava da porodice sa troje i više djece, od kojih je bar jedno maloljetno, dobiju „Ponosnu karticu RS“ kojom ostvaruju određeni popust prilikom plaćanja roba i usluga kod partnera projekta. Za ostvarivanje ovog prava neophodna je sledeća dokumentacija:

– Prijavni obrazac

– Obrazac za saglasnost

– Lična karta (na uvid)

Dokumentacija se predaje u Gradskoj upravi Zvornik, kancelarija br.12.

 

Pin It on Pinterest

Share This