Grad Zvornik
Službena stranica Gradske uprave Zvornik
Select Page
Prava boraca
GODIŠNJI BORAČKI DODATAK
Podnosilac podnosi zahtjev za borački dodatak u Šalter sali Gradske uprave Zvornik. Uz zahtjev je potrebno priložiti i sledeća dokumenta:

 • Rješenje o utvrđivanju prava na penziju (ovjerena kopija; Fond PiO)
 • Ličnu kartu (ovjerena kopija; Gradska uprava)
 • Punomoć u slučaju nemogućnosti lične predaje (original; Gradska uprava)
 • Obrazac zahtjeva

ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG ZAHTJEVA JE 15 DANA.

Zakon o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 134/11, 9/12,40/12);

Uredba o boračkom dodatku (Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 52/13, 53/14,6/19).

 

MJESEČNI BORAČKI DODATAK860)
Podnosilac zahtjev za mjesečni borački dodatak za borce od I – V kategorije do 60 godina starosti podnosi u Šalter sali Gradske uprave Zvornik. Uz zahtjev je potrebno priložiti i sledeća dokumenta:

 • Rješenje o utvrđivanju prava na penziju-za penzionisane borce (ovjerena kopija; Fond PiO)
 • Ličnu kartu (ovjerena kopija; Gradska uprava)
 • Punomoć u slučaju nemogućnosti lične predaje (original; Gradska uprava)
 • Obrazac zahtjeva 

ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG ZAHTJEVA JE 15 DANA.

 

POSEBNO MJESEČNO PRIMANJE (65+)
Podnosilac zahtjev za posebno mjesečno novčano primanje za unapređenje materijalnog položaja boraca sa navršenih 65 godina života podnosi u Šalter sali Gradske uprave Zvornik. Uz zahtjev je potrebno priložiti i sledeća dokumenta:

 • Ličnu kartu (ovjerena kopija; Gradska uprava)
 • Rješenje o utvrđenom statusu borca (Rješenje o kategorizaciji borca) (kopija; Odjeljenje za boračko-invalidsku zaštitu)
 • Uvjerenje o uplaćenom stažu osiguranja zajedno sa posebnim stažom u dvostrukom trajanju po osnovu učešća u ratu, 15 ili više godina (original; Fond PiO Republike Srpske)
 • Dokaz-Izjavu da ne ostvaruje druga novčana primanja osim mjesečnog boračkog dodatka (original; Gradska uprava-Pravna pomoć)
 • Obrazac zahtjeva 

ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG ZAHTJEVA JE 30 DANA.

Zakon o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 134/11, 9/12,40/12)

Odluka o odobravanju plasmana sredstava za unapređenje materijalnog položaja boraca sa navršenih 65 godina života kroz mjesečno novčano primanje (Službeni glasnik Republike Srpske, br. 8/19)

 

ODLIKOVANJE BORACA
Podnosilac zahtjev za novčanu naknadu po osnovu odlikovanog poginulog borca ili  odlikovanog borca najvećim odlikovanjem za vojne zasluge u oružanoj borbi podnosi u Šalter sali Gradske uprave Zvornik. Uz zahtjev je potrebno priložiti i sledeća dokumenta:

 • Orden-medalju (original/ovjerena kopija; Predsjednik Republike Srpske)
 • Izjavu o bračnom statusu poginulog odlikovanog borca/izjava o tome da li su roditelji poginulog odlikovanog borca živi (original; Gradska uprava)
 • Ličnu kartu (ovjerena kopija; Gradska uprava)
 • Obrazac zahtjeva

NAPOMENA:

– Podnosilac zahtjeva za novčanu naknadu po osnovu odlikovanog poginulog borca uz zahtjev treba da priloži dokumenta pod rednim brojem 1 i 2.
– Podnosilac zahtjeva za novčanu naknadu kao odlikovanom borcu uz zahtjev treba da priloži dokument pod rednim brojem 1.

                    ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG ZAHTJEVA JE 15 DANA.

 

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA
Podnosilac zahtjev za zdravstvenu zaštitu podnosi u Šalter sali Gradske uprave Zvornik. Uz zahtjev je potrebno priložiti i sledeća dokumenta:

 • Izjavu o zajedničkom domaćinstvu (original; Gradska uprava)
 • Uvjerenje da nije korisnik penzije (original/ovjerena kopija; Fond PiO)
 • Uvjerenje da nije vlasnik nekretnina (original/ovjerena kopija; RU za geodetske i imovinsko-pravne poslove)
 • Izjavu da nije u radnom odnosu (original; Gradska uprava)
 • Uvjerenje da nije na evidenciji za zapošljavanje (original/ovjerena kopija; Zavod za zapošljavanje)
 • Izvod iz matične knjige rođenih (original/ovjerena kopija; Matična služba)
 • Izvod iz matične knjige vjenčanih (original/ovjerena kopija; Matična služba)
 • Dokaz da bračni drug nema pravo na zdravstvenu zaštitu ni po kom osnovu (original; zavisno od dokaza)
 • Uvjerenje o redovnom školovanju za djecu stariju od 18 godina života (original; Škola/Fakultet)
 • Zdravstvene knjižice
 • Obrazac zahtjeva

ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG ZAHTJEVA JE 15 DANA.

 

Pin It on Pinterest

Share This