Grad Zvornik
Službena stranica Gradske uprave Zvornik
Select Page
Prava porodica poginulih broaca
INVALIDNINA
 

Priznavanje statusa i prava na porodičnu invalidninu, prava na uvećanu porodičnu invalidninu, prava na posebno mjesečno primanje, statusa porodice poginulog borca bez prava na porodičnu invalidninu.

Podnosilac zahtjev za porodičnu invalidninu podnosi u Šalter sali Gradske uprave Zvornik. Uz zahtjev je potrebno priložiti i sledeća dokumenta:

 • Izjavu o zajedničkom domaćinstvu (original; Gradska uprava)
 • Ličnu kartu (ovjerena kopija, Gradska uprava)
 • Uvjerenje o okolnostima pogibije-nestanka (za umrlog borca medicinska dokumentacija) iz tog vremena (original/ovjerena kopija; Ministarstvo rada i boračko invalidske zaštite)
 • Uvjerenje o okolnostima pogibije-smrti za vrijeme odobrenog odsustva (original/ovjerena kopija; Ministarstvo rada i boračko invalidske zaštite)
 • Izvod iz matične knjige umrlih za poginulog ili umrlog učesnika rata (original/ovjerena kopija; Matična služba)
 • Izvod iz matične knjige rođenih za (van)bračnog druga, djecu (pastorčad), roditelje (usvojioce)-u zavisnosti ko podnosi zahtjev (original/ovjerena kopija; Matična služba)
 • Uvjerenje o bračnom statusu (original; Gradska uprava)
 • Izvod iz matične knjige vjenčanih za bračnog druga-ukoliko on podnosi zahtjev (original/ovjerena kopija; Matična služba)
 • Potvrdu o redovnom školovanju za djecu stariju od 18 godina (original; škola/fakultet)
 • Izjavu roditelja-usvojilaca poginulog borca-da nemaju više djece (original; Gradska uprava)
 • Izjavu dva svjedoka da podnosilac zahtjeva nema više djece (original; Gradska uprava)
 • Izjavu bračnog druga poginulog borca da nema djece ili da su djeca nesposobna za privređivanje (original; Gradska uprava)
 • Medicinsku dokumentaciju radi utvrđivanja nesposobnosti za privređivanje (ovjerena kopija; Medicinska ustanova)
 • Djeca poginulog borca bez oba roditelja-izvod iz matične knjige umrlih (original/ovjerena kopija, Matična služba)
 • Rješenje o nesposobnosti za privređivanje za djecu (ovjerena kopija; Centar za socijalni rad)
 • Obrazac zahtjeva

NAPOMENA:

 • Podnosioci zahtjeva na posebno mjesečno primanje uz zahtjev prilažu samo dokaze pod rednim brojem 1, 2, 4, 5, 6, 8 i 9.

ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG ZAHTJEVA JE 15 DANA.

ODLIKOVANJA
Podnosilac zahtjev za novčanu naknadu podnosi po osnovu odlikovanog poginulog borca ili  odlikovanom borcu najvećim odlikovanjem za vojne zasluge u oružanoj borbi u Šalter sali Gradske uprave Zvornik. Uz zahtjev je potrebno priložiti i sledeća dokumenta:

 • Orden-medalju (original/ovjerena kopija; Predsjednik Republike Srpske)
 • Izjavu o bračnom statusu poginulog odlikovanog borca/izjava o tome da li su roditelji poginulog odlikovanog borca živi (original; Gradska uprava)
 • Ličnu kartu (ovjerena kopija; Gradska uprava)
 • Obrazac zahtjeva

NAPOMENA:

 • Podnosilac zahtjeva za novčanu naknadu po osnovu odlikovanog poginulog borca uz zahtjev treba da priloži dokumenta pod rednim brojem 1 i 2.
 • Podnosilac zahtjeva za novčanu naknadu kao odlikovanom borcu uz zahtjev treba da priloži dokument pod rednim brojem 1.                       

ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG ZAHTJEVA JE 15 DANA.

 

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA
Korisnik porodične invalidnine zahtjev za zdravstveno osiguranje i zdravstvenu zaštitu podnosi u Šalter sali Gradske uprave Zvornik. Uz zahtjev je potrebno priložiti i sledeća dokumenta:

 • Izjavu o zajedničkom domaćinstvu (original; Gradska uprava)
 • Uvjerenje da nisam korisnik penzije (original/ovjerena kopija; Fond PiO)
 • Uvjerenje da nisam vlasnik nekretnina (original/ovjerena kopija; RU za geodetske i imovinsko-pravne poslove)
 • Izjavu da se ne nalazim u radnom odnosu (original; Gradska uprava)
 • Uvjerenje da se ne nalazim na evidenciji za zapošljavanje (original/ovjerena kopija; Zavod za zapošljavanje)
 • Izvod iz matične knjige rođenih (original/ovjerena kopija; Matična služba)
 • Izvod iz matične knjige vjenčanih (original/ovjerena kopija; Matična služba)
 • Dokaz da bračni drug nema pravo na zdravstvenu zaštitu ni po kom osnovu (original; zavisno od dokaza)
 • Uvjerenje o redovnom školovanju za djecu stariju od 18 godina života (original; škola/fakultet);
 • Zdravstvene knjižice
 • Obrazac zahtjeva 

ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG ZAHTJEVA JE 15 DANA.

 

BANJSKO-KLIMATSKA REHABILITACIJA
Podnosilac podnosi zahtjev za banjsko-klimatsku rehabilitaciju u Šalter sali Gradske uprave Zvornik. Uz zahtjev je potrebno priložiti i sledeća dokumenta:

 • Nalaz i preporuku nadležne zdravstvene ustanove o neophodnosti banjske rehabilitacije (original; Zdravstvena ustanova)
 • Izjavu o zajedničkom domaćinstvu – kućna lista (original; Gradska uprava)
 • Obrazac zahtjeva

NAPOMENA:

 • Ratni vojni invalidi uz zahtjev treba da prilože dokument pod rednim brojem 1.
 • Porodice poginulih boraca uz zahtjev treba da prilože dokumente pod rednim brojem 1 i 2.

ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG ZAHTJEVA JE 30 DANA.

 

STAMBENO ZBRINJAVANJE
Podnosilac zahtjev za stambeno zbrinjavanje podnosi u Šalter sali Gradske uprave Zvornik. Uz zahtjev je potrebno priložiti i sledeća dokumenta:

 • Posjedovni list (za izbjegla i raseljena lica: Uvjerenje, Ugovor ili Rješenje da je ili nije imovina vraćena, razmijenjena, prodata ili uništena) (original; Institucija nadležna za geodetske i imovinsko-pravne poslove)
 • Izjavu sa dva svjedoka da li je na teritoriji BiH otuđen i po kojoj cijeni/razmijenjen stan, kuća ili druga nekretnina (original; Gradska uprava)
 • Ugovor o podstanarskom odnosu (original; Gradska uprava)
 • Uvjerenje o boravku u kolektivnom smještaju ili napuštenoj imovini (original; Republički sekretarijat za raseljena lica i migracije)
 • Izjavu da li je naplaćena ratna materijalna šteta za oštećenu i uništenu imovinu i nekretnine i u kom iznosu (original; Gradska uprava)
 • Rješenje da je stan ili objekat otpisan iz stambenog fonda (original/ovjerena kopija; Fond stanovanja)
 • Izjavu o trenutnom stambenom smještaju (kod koga podnosilac zahtjeva stanuje) (original; Gradska uprava)
 • Izjavu o zajedničkom domaćinstvu (original; Gradska uprava)
 • Nalaz, ocjenu i mišljenje nadležne ljekarske komisije o nesposobnosti za rad (ovjerena kopija; Nadležna ljekarska komisija)
 • Rješenje o stanju stalne socijalne potrebe (original/ovjerena kopija; Centar za socijalni rad)
 • Potvrdu da se pravo na stalnu socijalnu potrebu i dalje koristi (originala; Centar za socijalni rad)
 • Ugovor o namjenskom bankarsko-komercijalnom kreditu (ovjerena kopija; Banka-podnosilac zahtjeva)
 • Dokaz nadležne banke o visini neotplaćenog kredita (original; Banka)
 • Dokaz o razlozima zašto podnosilac zahtjeva za naknadno uvršćivanje na konačnu rang-listu nije konkurisao u roku utvrđenom Konkursom (original/ovjerena kopija; zavisno od dokaza)
 • Obrazac zahtjeva

NAPOMENA:

 • Lice koje naknadno, nakon utvrđivanja konačne rang-liste, stekne status po osnovu kojeg ima pravo na stambeno zbrinjavanje uz zahtjev da se rangira prilaže sva pobrojana dokumenta.
 • Lice koje se nalazi na konačnoj rang-listi u ranijem mjestu prebivališta pa se nastani na području opštine Zvornik podnosi zahtjev da se uvrsti na rang-listu i uz isti dostavlja dokaz da se nalazio na konačnoj rang-listi kod nadležnog organa u ranijem mjestu prebivališta.
 • Ratni vojni invalid koji se nalazi na konačnoj rang-listi, a kome se poveća stepen vojnog invaliditeta podnosi zahtjev da se povoljnije boduje, da se svrsta u višu grupu i uz isti dostavlja pravosnažno rješenje kojim mu se povećava stepen vojnog invaliditeta.
 • Članovi porodice poginulog borca i RVI koji imaju prebivalište u RS koji nisu uopšte konkurisali za stambeno zbrinjavanje, a kojima u međuvremenu uslijed više sile (požar, poplava, zemljotres i sl.) stambena jedinica bude uništena ili toliko oštećena da se smatra potpuno stambeno nezbrinuti podnosi zahtjev za stambeno zbrinjavanje i uz isti dostavlja dokumenat pod rednim brojem 12.

ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG ZAHTJEVA JE 30 DANA.

-Zakon o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 134/11, 9/12,40/12)

-Uredba o stambenom zbrinjavanju porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske (Sl. glasnik Republike Srpske br. 26/19).

 

 

NAKNADA TROŠKOVA IZGRADNJE NADGORBNOG SPOMENIKA
Podnosilac zahtjev za naknadu troškova za izgradnju nadgrobnog spomenika podnosi u Šalter sali Gradske uprave Zvornik. Uz zahtjev je potrebno priložiti i sledeća dokumenta:

 • Uvjerenje o okolnostima pogibije-nestanka (za umrlog borca medicinska dokumentacija iz tog vremena); (original/ovjerena kopija; Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite)
 • Predračun troškova izgradnje/račun za već izgrađeni spomenik (original/ovjerena kopija; Preduzeće-Kamenorezačka radnja)
 • Pismenu izjavu podnosioca zahtjeva da nije dobio predmetnu naknadu, niti članovi njegove porodice (original; Gradska uprava)
 • Izvod iz matične knjige umrlih za roditelje poginulog, umrlog, nestalog borca (original/ovjerena kopija; Matična služba)
 • Izvod iz matične knjige umrlih za poginulog, umrlog, nestalog borca (original/ovjerena kopija; Matična služba)
 • Obrazac zahtjeva

NAPOMENA:

-Dokumenta pod rednim brojem 1 i 4 dostavljaju samo lica koja ne ostvaruju pravo na porodičnu invalidninu.

ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG ZAHTJEVA JE 15 DANA.