Grad Zvornik
Službena stranica Gradske uprave Zvornik
Select Page
Legalizacija objekata
LEGALIZACIJA OBJEKTA
Podnosilac zahtjev podnosi u Šalter sali Gradske uprave grada Zvornik ili putem pošte na adresu Gradske uprave. Uz zahtjev je potrebno priložiti i sledeća dokumenta:

Organ jedinice lokalne samouprave nadležan za poslove legalizacije vrši uvid na licu mjesta u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za legalizaciju, te obavještava podnosioca zahtjeva u kojem obimu je legalizacija moguća i koji dokazi treba da se dostave naknadno, kao dopuna zahtjeva.Planski osnov za legalizaciju bespravnog objekta je sprovedbeni dokument prostornog uređenja, a ako takvog dokumenta nema za zemljište na kojem je objekat izgrađen, postupak utvrđivanja planskog osnova za legalizaciju sprovodi se prema odredbama Zakona o uređenju prostora i građenju.

ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG ZAHTJEVA JE 15 DANA

 

UTVRĐIVANJE LEGALNOSTI OBJEKTA
Podnosilac zahtjev podnosi u Šalter sali Gradske uprave grada Zvornik ili putem pošte na adresu Gradske uprave. Uz zahtjev je potrebno priložiti i sledeća dokumenta:

 • Dokaz o uplati naknade u iznosu od 50,00 KM (ž.r.-5550060200165529; vrsta prihoda-722521; šifra grada-119; B.O.-0119160)
 • Obrazac zahtjeva

Objekti izgrađeni do kraja 1980. godine smatraju se legalno izgrađenim, o čemu nadležni organ donosi rješenje kojim se utvrđuje legalnost objekta, a na osnovu nekog od sledećih dokaza:

 • aerofotogrametrijskog snimka, ako je izvršeno za područje jedinice lokalne samouprave do kraja 1980. godine
 • evidencija nadležnih organa, ukoliko je objekat evidentiran
 • kupoprodajnog ugovora zaključenog do tog perioda
 • ugovora o građenju zaključenog do tog perioda i
 • drugih dokaza na osnovu kojih se može utvrditi da je objekat izgrađen do kraja 1980. godine.

ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG ZAHTJEVA JE 15 DANA.

 

UKLANJANJE OBJEKTA
Podnosilac zahtjev podnosi u Šalter sali Gradske uprave grada Zvornik ili putem pošte na adresu Gradske uprave. Uz zahtjev je potrebno priložiti i sledeća dokumenta:

 • Dokaz o uplati naknade u iznosu od 50,00 KM (ž.r.-5550060200165529; vrsta prihoda-722521; šifra grada-119; B.O.-0119160)
 • Obrazac zahtjeva
 • Dokaz o pravu vlasništva
 • Projekat uklanjanja objekta (osim za pomoćne objekte, indivudualne stambene i stambeno-poslovne objekte bruto površine do 400 m2)
 • Procjena uticaja na životnu sredinu (u slučaju da je predviđeno posebnim zakonom)
 • Saglasnost nadležnih organa ako se tim uklanjanjem može ugroziti javni interes (ugrožavanje spomenika kulture, komunalnih i drugih instalacija)

ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG ZAHTJEVA JE 15 DANA.