Grad Zvornik
Službena stranica Gradske uprave Zvornik
Select Page
  1. Почетна
  2.  » 
  3. Građani
  4.  » Pitanja i odgovori
Pitanja i odgovori
Nevena, 28. aprila 2019. Poštovani, Mislim da bi bilo vrijeme da se učini nešto po pitanju potoka Zlatica u ulici Sime Perića. Ne znam na koji način, mislim da je to posao gradske uprave već da smisli kako, da se zaštiti od prevelike količine otpada koja je sada u dijelu vodopada blizu Crkve počelo da prima izgled deponije. Taj dio potoka je nekada predstavljao stanište ribicama i jos nekim vrstama, a danas smeću. Svaki put kad dođem kući zgrožavam se i zašto niko ne učini nešto po tom pitanju. Na neki način kažnjavajte novčano stanovništvo koje baca otpad u vodotok ako je moguće i sl. Znam da je ljudima kod nas ekološka svijest u minusu, ali opet trebate nešto učiniti po tom pitanju da nam grad bude ljepši. Srdačan pozdrav!
Odgovor na pitanje postavljeno gradonačelniku, dana 28.04.2019.god.
ODJELJENJE ZA STAMBENO-KOMUNALNE
POSLOVE I POSLOVE SAOBRAĆAJA

Poštovana Nevena,
Dobro je da još uvek postoje savesni građani poput Vas i da primećuju loše postupke ostalih sugrađana u težnji da se zaštiti životna sredina.
Jako je teško riješiti pomenuti problem – spriječavanje odlaganje otpada na pomenutoj lokaciji u potoku Zlatica u dijelu vodopada blizu crkve, baš iz razloga što tu na toj lokaciji ne postoji instalirani video nadzor te je nemoguće pratiti ko od građana odlaže svoje smeće i pravi divlju deponiju. Takođe morate znati da veći dio tog pomenutog otpada koji se nalazi u riječnom koritu voda donosi i zbog vodopada zadržava se u tom dijelu potoka Zlatice.
Da bi se rešio taj problem potrebno je da neko poput Vas i ljudi koji žive u tom naselju duž korita potoka, koji imaju uvid na pomenutu lokaciju vide osobu/e koje vrše odlaganje smeća i prijave komunalnoj policiji, kako bi ona mogla da reaguje i sprovede kažnjavanje u skladu sa Zakonom. Samo zajedničkom saradnjom građana i Gradske uprave može se rešiti problem tj. kažnjavanje nesavesnih građana a potom i otklanjanje formirane deponije.
Prijava protiv lica koja odlažu smeće može biti i anonimna ukoliko ne želite da otkrivate svoj identitet ili jednostavno se obratite kao grupa građana ili lično.
S poštovanjem!

 

Bane, 16.januar 2017. Poštovanje,do kad će se jednom broju građana tolerisati nepropisna parkiranja a drugim građanima bez predaha pisati kazne i prazniti već osiromašeni i ispražnjeni kućni budžeti a sve zbog nedovoljno mesta za parkiranje? Srdačan pozdrav iz Karađorđeve ulice.
Poštovani,
Zahvaljujemo na interesovanju koje ste pokazali za ovaj vid komunikacije sa Gradskom upravom i Gradonačelnikom.
U vezi sa Vašim pitanjem obavještavamo Vas da je nepropisno parkiranje i sankcionisanje istog u nadležnosti saobraćajne policije CJB Zvornik.
S poštovanjem,
Šef Kabineta
Mirjana, 24.april 2016. Poštovani,naime djete sam poginulog borca i već 7 godina sam na birou,nažalost nemam nikog ko bi mi pomogao da se zaposlim a nisam ni politički opredjeljena, čujem krenuo je konkurs za pripravnike al mi rekoše nemam šansu jer nisam u SNSD-u.Želim još da kažem da sam majka dvije princeze i da nam je egzistencija ugrožena pa bih da vas pitam i ZAMOLIM da li ja mogu da kao običan građanin bez veza i stranačke karte da dobijem šansu da odradim pripravnički staž!!! S poštovanjem i unapred hvala
Poštovana,Gradska uprava grada Zvornik raspisala je dana 30.03.2016.godine Javni poziv poslodavcima za zapošljavanje i samozapošljavanje; djece poginulih boraca, djece ratnih vojnih invalida VRS, demobilisanih boraca VRS i pripravnika; visoke, više i srednje stručne spreme u Zvorniku.

Javni poziv je otvoren do 28. aprila 2016.godine.

Cilj Projekta je zapošljavanje lica iz pomenutih kategorija, pri čemu grad Zvornik finansira 80% bruto plate radnika.

Zainteresovani privredni subjekti podnose zahtjev Gradskoj upravi, gdje precizno navode obrazovne profile i broj lica koji su im potrebni.

Nakon što Komisija, koju imenuje Gradonačelnik Zvornika, obradi prispjele zahtjeve privrednih subjekata u smislu tražene dokumentacije po Javnom pozivu, te o tome obavjesti subjekte, isti su dužni da u roku od najkasnije 60 dana uz poštovanje uslova iz Javnog poziva, sa evidencije Biroa za zapošljavanje, SAMOSTALNO ODABERU lica koja će zaposliti.

Nakon odabira lica od strane privrednih subjekata, potpisuje se Ugovor o sufinansiranju zapošljavanja između Gradske uprave grada Zvornik i privrednog subjekta.

Tekst Javnog poziva možete u cjelosti pogledati na internet stranici Gradske uprave grada Zvornik: www.opstina-zvornik.org

S poštovanjem,Miloš Tomić

 

Drina,4.mart 2016. Da li je Zvorničko jezero javno dobro? Da li opštinska uprava ima plan za razvoj turizma i korišćenje ovog turističkog potencijala i time ostvari priliv novca u budžet opštine?
Vode su opšte dobro i kao dobrom od opšteg interesa upravlja se na način kako je propisano odredbama Zakona o vodama i drugim podzakonskim propisima ili odlukama nadležnih organa.
Zakonom o vodama propisano je da Javna ustanova „VODE SRPSKE“ upravlja vodama, javnim vodnim dobrom, kao i hidrotehničkim objektima i sistemima, rijekama, potocima, jezerima, na način propisan zakonom, na teritoriji Republike Srpske u skladu sa odredbama Zakona o vodama i drugim odgovarajućim propisima.

Na čitavoj površini koju pokriva gradska uprava Zvornik, nalaze se izuzetne prirodne i kulturno-istorijske vrijednosti koje predstavljaju potencijale za razvoj turizma. Među najznačajnije spada Zvorničko jezero, a zatim i rimski kamenolomi u Dardaganima, srednjevjekovna tvrđava Đurđev grad, stećci,te izvori ljekovite mineralne vode u Kiseljaku.
Zvorničko jezero je prva akumulacija na rijeci Drini (1955. godine). U priobalju Zvorničkog jezera nalaze se male plaže, veliki broj vikend kuća i nekoliko ugostiteljskih objekata, a vožnja kajaka, kanua i narodnih čamaca uz ribolov, kupanje i odmor samo su neke od aktivnosti kojima se turisti mogu baviti na ovom jezeru. Na jezeru se održava Državno prvenstvo u kajaku i kanuu na mirnim vodama. Na jezeru je moguće iznajmiti privatan smještaj. Planovi Gradske uprave da se ulaganjem u infrastrukturu i promociju Zvorničkog jezera poboljšaju uslovi za razvoj ovih vrsta turistiučko-sportskih potencijala.
Jedan od značajnijih projekata koji je planiran na Zvorničkom jezeru, a nalazi se u fazi projektne ideje, je plutajuća plaža zamišljena u vidu drvene platforme formirane od dva luka spojena kružnom platformom. Na platformi je planiran otvoreni bar sa 120 mjesta i prostor za ležaljke. Pored platforme predviđen je i pomoćni objekat sa muškim i ženskim mokrim čvorom i magacinom za potrebe bara. Frontalni zid pomoćnog objekta ujedno služi i kao pozadina za platno otvorenog ljetnog bioskopa. Planirana je i izgradnja pristupnog puta do plaže sa parking prostorom. Projekat sadrži i ozelenjavanje i osvjetljenje prostora. Površina platforme iznosi 3.800m2, a strmi teren na kojem su planirani pristupni putevi, parking i pomoćni objekat obuhvata površinu od 8.200m2. Lokacija plutajuće plaže planirana je na terenu ispod motela Vidikovac. Napominjemo da je Gradska uprava grada Zvornik izradila i usvojila Strategiju integrisanog razvoja opštine Zvornik za period 2012-2017. godine, i u strateškom cilju Održivo korišćenje prirodnih resursa i kulturno istoriskog nasleđa, pod rednim brojem 1.2.8. nalazi se projektna ideja Podsticaj razvoja turizma na Zvorničkom jezeru.

Gordana Jocić,28.januar 2016. Dobar dan načelniče Zvornika, pošto ne znam kome više da se obratim (do sada sam zvala elektrodistribuciju, vašu službu za javnu rasvjetu, privatnu firmu koja je održava -sve bez rezultata. Naime u Grobnicama , ulica Nova, Zelengorska i ostale nemaju gradsku rasvjetu već mjesec dana. Ulice su potpuno u mraku a imajući u obzir stanje ulice i trotoara pitam se kako će to završiti. Drugo pitanje : upravo stanje trotoara u Zelengorskoj, on više ne postoji, izlokan je od kiše, užas. Puno pozdrava Gordana Jocić
1.Upoznati smo sa problemom ulične rasvjete u Naselju Grobnice i u toku su radovi na identifikaciji uzroka zbog čega nema napajanja električnom energijom u vodovima za uličnu rasvjetu.
Obzirom da su riješeni problemi oko nabavke materijala za održavanje javne rasvjete u gradu, očekujemo da će navedena javna rasvjeta biti u funkciji u roku od 7 dana.

2.U toku 2016.godine, planirali smo raditi rekonstrukciju dijela glavnih distributivnih i potisnih cjevovoda u gradu, između ostalog i rezervoar „Grobnice“, pa ćemo u sklopu tih radova planirati rekonstrukciju trotoara u Ulici 9 Aprila (bivša Zelengorska).

Maja Nikolić,13.novembar 2015. Poštovani, Da li će sledeće godine biti raspisan konkurs za pripravnike i u kom mjesecu?
Poštovana,
Biće razmotrena mogućnost prijema pripravnika ,a sve u skladu sa Budžetom Opštinske uprave Zvornik za 2016 godinu.
Kabinet Načelnika
ОБЛАСТИ ПРИЈАВЕ КОМУНЛАНИХ ПРОБЛЕМА
НЕПРОПИСНО ПАРКИРАЊЕ

Подразумијева паркирање на зеленој површини и резервисаном паркинг мјесту,  непрописно паркирање у смислу заузећа два паркинг мјеста, и слично.

УЛИЦЕ И ПУТЕВИ

Подразумијева мања и већа оштећења на градским улицама, локалним путевима и некатегорисаним путевима, као што су ударне рупе, одрони, клизишта, дрвеће и друге препреке. 

НЕПРОПИСНО ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА

Подразумијева одлагање отпада на мјестима која за то нису предвиђена и дивље депоније.

САОБРАЋАЈ

Подразумијева неисправну вертикалну сигнализацију као што су: семафори, саобраћајно знакови и хоризонталну сигнализацију, нпр: лежећи полицајци, пјешачки прелази, зауставна и раздјелна линија на коловозу и слично, те саобраћајну сигнализацију, ометање пјешачког и аутомобилског саобраћаја.

РАСВЈЕТА

Подразумијева неисправну и оштећену јавну расвјету. 

ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ

Подразумијева неадекватно одржавање зелених површина у граду, нередовно кошење, сува и оштећена стабла, украсно биље и остало растиње. 

ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

Подразумијева прекид у снабдијевању водом, запрљану воду, квар на прикључном мјесту, зачепљење канализације, неисправне и оштећене шахтове. Наведени и слични проблеми се требају односити на водоводне и канализационе системе којима управља предузеће АД “Водовод и комуналије”.

ТОПЛИФИКАЦИЈА И ГАСИФИКАЦИЈА

Подразумијева прекид у снабдијевању гасом, прекид у снабдијевању топлотном енергијом, неадекватну испоруку топлотне енергије, ненајављене прекиде испоруке топлотне енергије, неисправност на уређајима који доводе топлотну енергију до домаћинстава, а који су у надлежности града.

РУШЕВНИ ОБЈЕКТИ И ФАСАДЕ

Подразумијева пријаву рушевних објеката и фасада, који представљају  опасност за лица и објекте у непосредном окружењу. 

ОДВОЗ ОТПАДА

Подразумијева нередован одвоз комуналног отпада, препуњене и неисправне контејнере и канте. 

УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ГРАДСКОГ ГРОБЉА

Подразумијева уређење и одржавање заједничких дјелова градског гробља, приступне путеве, стазе, јавне чесме, кошење траве и слично. 

Pin It on Pinterest

Share This