Grad Zvornik
Službena stranica Gradske uprave Zvornik
Select Page
  1. Почетна
  2.  » 
  3. Info
  4.  » 
  5. Vijesti
  6.  » Održana 17. redovna sjednica Skupštine grada

Održana 17. redovna sjednica Skupštine grada

28.12.2022.

Na današnjoj sjednici lokalnog parlamenta usvojen je budžet grada Zvornika za 2023. godinu u iznosu od 36.883.500 KM. Poreski prihodi se planiraju u visini od 24.773.800 KM, neporeski prihodi u iznosu od 3.185.120 KM, a ostalo su grantovi, transfera jedinicama lokalne samouprave, primici/prilivi i neiskorištena sredstva po osnovu kredita i obveznica iz prethodne godine.

Zamjenik gradonačelnika Zvornika Bojan Ivanović rekao je da će sa budžetom u narednoj godini Grad moći izvršiti sve zakonom preuzete obaveze, moći će se dati subvencije brojnim projektima koji su bitni za sugrađane, a i brojni kapitalni projekti će moći da se realizuju tako da će Zvornik biti veliko gradilište i u narednoj godini.

„Zbog trenutne situacije sa rastom cijena roba i usluga na nekoliko pozicija u budžetu podigli smo subvencije kako bi sugrađanima olakšali život“ – istakao je Ivanović koji je dodao da je u toku izrada socijalne karte grada Zvornika i da se do kraja ove godine očekuje da bude završena.

Odbornici su donijeli Odluku kojom se utvrđuje poreska stopa za oporezivanje nepokretnosti na području grada Zvornika za 2023. godinu u visini od 0,14 posto, a za oporezivanje nepokretnosti u kojima se neposredno obavlja proizvodna djelatnost u visini od 0,07 posto, što je na nivou prethodnih godina. Obveznik može biti oslobođen obaveze plaćanja poreza u slučaju obavljanja deficitarne djelatnosti, o čemu posebnu odluku donosi Skupština grada Zvornika.

Usvojena je i Odluka o visini vrijednosti nepokretnosti po zonama na teritoriji grada na dan 31. decembar 2022. godine. Definisano je šest gradskih i šest vangradskih zona za koje je utvrđena visina vrijednosti nepokretnosti, a cijene su, shodno kretanjima na tržištu, veće od prošlogodišnjih.

Gradska Skupština podržala je i Plan kapitalnih investicija za period 2023-2025. godina. Obuhvaćeno je 35 projekata koji su usklađeni sa strateškim prioritetima Grada Zvornika i raspoređeni su u sedam oblasti: saobrćajna infrastruktura, komunalna infrastruktura, zaštita životne sredine, kultura i turizam, obrazovanje i sport, zdravstvo i ostali projekti. Neki od njih su izgradnja garaže, rekonstrukcija puta Šćemlija-Glumina, Izgradnja vodovoda Zapad, Izgradnja vodovoda Pilica-Lokanj faza 2, uređenje gradske plaže, izgradnja objekta za potrebe pravosudnih institucija, izgradnja multifunkcionalnog sportskog centra za borilačke sportove i drugi.

Zamjenik gradonačelnika Ivanović istakao je da je ovim Planom predviđen veliki broj projekata iz različitih oblasti.

„Vrijednost projekata na trogodišnjem nivou je nešto više od 85.000.000 KM. Jedan dio sredstava koristiće se iz izvornih prihoda gradskog budžeta, jedan dio iz kredita, a veći dio iz donacija.“

Usvojena je i Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju kriterijuma kategorizacije sportova, sportskih grana, uslova za finansiranje sporta i raspodjeli sredstava sportskim organizacijama grada Zvornika za 2022. godinu. Donesena je i Odluka o uslovima i kriterijumima za finansiranje nosilaca razvoja sporta grada Zvornika.

Načelnik Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti Darko Stefanović rekao je da je prva odluka donesena jer je rebalansom za tekuću godini izdvojeno više sredstava za finansiranje sporta, te sje povećan iznos za sportske klubove sa 700.000 na 950.000 KM i ovom odlukom se vrši raspodjela dodatnih sredstava.

„Što se tiče druge odluke, ona je usvojena prije četiri godine, a sada smo izvršili usklađivanje sa zakonskim normama. Propisali smo nove uslove za sve nosioce razvoja sporta, u narednom periodu biće raspisan javni poziv za sportske klubove i pojedince koji ostvaruju značajne rezultate na koji mogu konkurisati za dobijanje sredstava koja su odvojenu za tu namjenu.“

Na sjednici je prihvaćen i Izvještaj o izgradnji u gradu Zvorniku u tekućoj godini u kojem je navedeno da je podneseno 949 zahtjeva za izdavanje lokacijskih saglasnosti, odobrenja za gradnju, odobrenja za upotrebu, za legalizaciju, za utvrđivanje legalnosti i ostalih zahtjeva i dopisa.

Izdata su 43 odobrenja za gradnju što je na nivou petogodišnjeg prosjeka.

Odobrena je gradnja ili legalizacija 18.998 kvadratnih metara bruto prostora svih objekata ukupne predračunske vrijednosti 11.227.013 KM.

Na zasijedanju lokalnog parlamenta donesen je i Program rada Skupštine grada Zvornika za narednu godinu kojim su utvrđeni njeni poslovi i zadaci sa osnovnim sadržajem i načinom izvršavanja. Određeni su i nosioci poslova, zadataka i rokovi za razmatranje pojedinih pitanja iz rada lokalne samouprave. Program rada ostaje otvoren tokom cijele godine za nove prijedloge i inicijative predlagača. Njime je utvrđeno i da će sjednice biti održavane najmanje jednom u dva mjeseca, a po potrebi i više puta.

Komisija za popis imovine grada Zvornika do decembra 2022. godine identifikovala je, evidentirala i procijenila imovinu Grada u ukupnoj vrijednosti od 94. 215.633 KM. U danas usvojenoj Informaciji o stanju popisa i upisa imovine Grada navedeno je da će Komisija u narednom periodu raditi na identifikaciji, popisu i procjeni nekategorisanih i pristupnih puteva, na popisu stanova i poslovnih prostora koji nisu otkupljeni ili nije podnešen zahtjev za povrat u skladu sa Zakonom o privatizaciji državnih stanova, kao i rješavanju sporne opštinske imovine.

Na današnjoj sjednici zbog ispunjavanja uslova za penzionisanje razriješen je v.d. direktora Centra za socijalni rad Vukašin Nikolić, te do okončanja postupka javne konkurencije za v.d. direktora imenovan Ivan Stević.

Usvojene su i odluke o izmjeni odluke o davanju garancije na kreditno zaduženje Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj opštini Zvornik-Centar, te o visini naknade koju ostvaruju predsjednici Savjeta mjesnih zajednica na području grada Zvornika, kao i o visini naknade za rad članova Gradske izborne komisije Zvornik, o zaštiti izvorišta Sopotnik i Odluka o kupovini zemljišta označenog kao kp. br. 579/2 KO Lokanj.

Zamjenik gradonačelnika se zahvalio na saradnji u 2022. godini

Zamjenik gradonačelnika Ivanović se na zadnjem ovogodišnjem skupštinskom zasijedanju zahvalio odbornicima na trudu i radu u toku ove godine i što su svojim angažovanjem učinili da lokalna samouprava bude efikasnija i uspješnija.

„Nadam se da ćemo imati istu, pa i bolju saradnju u 2023. godini. Do nedavno je gradonačelnik bio Zoran Stevanović, a od 5. februara to će biti neko drugi, ali jedno je sigurno, vaša podrška i pomoć će biti jako potrebna. Ja sam na funkciji zamjenika gradonačelnika do izbora, svi ste dobrodošli, na raspolaganju sam, a sve u cilju da stvaramo što bolji ambijent i uslove za život i rad naših sugrađana.“

Zamjenik gradonačelnika svima je zaželio srećnu Novu godinu i puno zdravlja i uspjeha.

Pin It on Pinterest

Share This